Platforma WMS

?Nowoczesny magazyn, to oszcz?dny magazyn”

Obszar logistyki magazynowej wkroczy? w etap intensywnej automatyzacji i informatyzacji. Stale rosn?cy wspó?czynnik wdro?eń systemów informatycznych optymalizuj?cych procesy magazynowe wskazuje na du?y potencja? bran?y IT w logistyce. Na szczególn? uwag? zas?uguj? intuicyjne aplikacje mobilne, usprawniaj?ce prac? magazynierom.

Robert Gozdek
Robert Gozdek
Dyrektor Wdro?eń Systemów ERP
Darmowa konsultacja

Funkcjonalne rozwi?zanie

Aplikacja magazynowa WMS zosta?a zaprojektowana dla magazynierów odpowiadaj?cych za realizacj? procesów przyj?? magazynowych, wydań magazynowych, kompletacji zamówień od Klientów czy inwentaryzacji towarów na magazynie.

Za pomoc? aplikacji optymalizowany jest czas przep?ywu towarów do ostatecznego Klienta. Podczas realizacji wyszczególnionych procesów magazynowych generowane i obs?ugiwane s? nast?puj?ce dokumenty magazynowe:

 • ZK – zamówienia od Klientów
 • ZD – zamówienie do dostawców
 • WZ – wydania zewn?trzne
 • PZ – przyj?cia zewn?trzne

Mo?liwo?ci integracyjne

Aplikacja magazynowa WMS posiada mo?liwo?ci integracji z systemami klasy ERP oraz dzia?a na jednej wspólnej bazie danych, co zapewnia sprawny przep?yw informacji i dokumentów w czasie rzeczywistym. Za pomoc? aplikacji obs?ugiwane s? zamówienia od Klientów pochodz?ce ze zintegrowanego sklepu internetowego.

Aplikacja magazynowa, a sklep internetowy

Magazynier rozpoczynaj?c proces kompletacji danego zamówienia wybiera je z listy oczekuj?cych oraz skanuje kody kreskowe produktów zgodnie ze z?o?onym zamówieniem w sklepie internetowym. Efektem końcowym procesu jest wygenerowanie dokumentu WZ do systemu ERP oraz oznaczenie dokumentu ZK jako zrealizowanego. Klient mo?e otrzyma? w czasie rzeczywistym informacj? o statusie realizacji jego zamówienia.

Dowiedz si? wi?cej na temat logistyki w e-commerce z przygotowanego przez nas artyku?u: Kontrola przyj?? i wydań magazynowych w e-commerce

 

Przyj?cia magazynowe

Proces przyj?? magazynowych realizowany jest na podstawie z?o?onych w systemie Subiekt zamówień do dostawców. Magazynier realizuj?c proces przyj?cia magazynowego wybiera dokument ZD z listy oraz za pomoc? czytnika kodów kreskowych przyjmuje towar na stan magazynowy, generuj?c tym samym dokument PZ do zintegrowanego systemu klasy ERP. W przypadku niekompletnej dostawy generowany jest dokument zamówienia ró?nicowego.

Wydania magazynowe

Proces wydań magazynowych rozpoczyna si? w momencie z?o?enia zamówienia przez klienta w sklepie internetowym oraz jego przes?ania do zintegrowanego systemu klasy ERP. Z?o?one zamówienia pojawiaj? si? w aplikacji magazynowej WMS na li?cie oczekuj?cych zamówień do kompletacji. W szczegó?ach ka?dego zamówienia wy?wietlone s? podstawowe informacje o danym zamówieniu takie jak:

 • Numer zamówienia,
 • dane kontrahenta,
 • adres dostawy,
 • data z?o?enia zamówienia,
 • warto?? zamówienia,
 • uwagi do zamówienia,
 • pozycje zamówionych asortymentów.

Mobilno?? aplikacji

Aplikacja magazynowa WMS dedykowana jest na urz?dzenia typu:

 • Tablet,
 • czytnik kodów kreskowych,
 • mobilne drukarki listów przewozowych.

Pe?na responsywno?? aplikacji pozwala sprawnie i szybko sfinalizowa? ka?dy proces magazynowy. Magazynier mo?e realizowa? zamówienia czy generowa? listy przewozowe b?d?c przy regale magazynowym.

Modu?y aplikacji

Aplikacja magazynowa WMS sk?ada si? z modu?ów funkcjonalnych odpowiadaj?cych za okre?lone procesy magazynowe. Dost?pne modu?y w aplikacji w wersji standardowej to:

 • Moje konto,
 • panel administracyjny,
 • przyj?cia magazynowe,
 • wydania magazynowe,
 • raporty magazynowe.

Korzy?ci wdro?enia aplikacji

 • Optymalizacja czasów realizacji zamówień,
 • eliminacja b??dów podczas kompletacji zamówień,
 • automatyczne powiadomienia dla Klientów o statusie realizacji zamówień,
 • zapewnienie terminowo?ci realizacji zamówień
 • ?atwe i szybkie wdro?enie nowych u?ytkowników,
 • komfort u?ytkowania i zapewnienie mobilno?ci magazynierowi,
 • pe?na integracja z systemem ERP oraz sklepem internetowym.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 富平县| 秦安县| 滕州市| 澄城县| 施秉县| 钟山县| 崇阳县| 磐安县| 肃南| 阿拉善盟| 石狮市| 邮箱| 寿光市| 富裕县| 武定县| 襄垣县| 涡阳县| 儋州市| 米林县| 航空| 佳木斯市| 云霄县| 额尔古纳市| 奈曼旗| 霍林郭勒市| 通州区| 普格县| 汝城县| 封丘县| 盖州市| 陆河县| 盱眙县| 梁平县| 林西县| 永德县| 泰顺县| 渑池县| 新乡县| 宁德市| 新干县| 陆丰市|