Narz?dzia PIM

„Przysz?o?? e-Commerce to wiele kana?ów sprzeda?y zintegrowanych w jedn? uniwersaln? platform?.”
Adrian Kaczor
Adrian Kaczor
Mened?er ds. Kluczowych Klientów
Darmowa konsultacja

Prowadz?c sprzeda? przez internet warto na bie??co obserwowa? zmieniaj?ce si? zachowania i preferencje internautów. Jeszcze nie tak dawno zakup by? dla nich d?ugim procesem po??czonym ze szczegó?owo analizowan? decyzj?. Dzi? zosta? uproszczony do kilku klikni??, w trakcie których porównujemy konkurencj? i dokonujemy zakupu.

Przez lata powsta?o wiele narz?dzi, maj?cych coraz bardziej u?atwia? u?ytkownikowi realizacj? zakupu. Jednak ?adne z nich nie by?o na tyle wszechstronne, by sprosta? zadaniu po??czenia wszystkich obszarów zwi?zanych ze sprzeda?? (zarówno z punktu widzenia u?ytkownika, jak i przedsi?biorcy) . Rozwi?zaniem tego problemu s? narz?dzia z rodziny PIM (Product Information Management).

Funkcje platformy PIM

Product Information Management (PIM) jest innowacyjnym systemem zarz?dzania baz? produktow?. W pierwszej chwili mo?e si? skojarzy? z kolejnym sklepem internetowym tyle, ?e wyposa?ony w o wiele bardziej zaawansowane funkcje. Nic bardziej mylnego. Sklep to zaledwie u?amek z mo?liwo?ci oferowanych przez ten system. Od kilku lat, z sukcesem potencja? platformy wykorzystywany jest przez najbardziej znane ?wiatowe marki.

Co zatem odró?nia t? platform? od innych na rynku? S?owami kluczowymi s? tutaj wszechstronno?? oraz rozwojowo??. PIM to platforma, która mo?e pe?ni? jednocze?nie nast?puj?ce funkcje:

 • scentralizowany magazyn danych cyfrowych oraz metadanych,
 • manager danych cyfrowych oraz metadanych,
 • zaawansowany edytor danych: tre?ci tekstowych oraz graficznych,
 • manager zarz?dzania do?wiadczeniem klientów,
 • manager zarz?dzania prac? zespo?u z uwzgl?dnieniem planowania oraz monitorowania podejmowanych dzia?ań,
 • biblioteka danych produktowych - multimedialnych oraz opisowych,
 • kana? komunikacyjny na linii przedsi?biorca – hurtownik, sprzedawca detaliczny i dostawca,
 • platforma e-commerce zarz?dzaj?ca automatycznie wieloma kana?ami sprzeda?y (równie? tymi offline).

Rozwojowo?? i elastyczno?? to g?ówne cechy narz?dzi z rodziny PIM. Umo?liwiaj? ?atwe dostosowywanie do potrzeb Klienta m.in. integracj? z innymi systemami firmy. W przypadku gdy nie ma takiej mo?liwo?ci bezpo?rednio, istnieje opcja importu b?d? eksportu danych dost?pnych w podstawowych formatach plików.

W zale?no?ci od potrzeb mo?na wybra? najbardziej dogodny dla siebie sposób w??czenia platformy do infrastruktury firmy. Mamy do wyboru instalacj? systemu na serwerach wewn?trznych lub umieszczenia go w chmurze bez obci??ania infrastruktury IT firmy. Ten sposób jest szczególnie popularny w przypadku bardzo du?ych firm. Daje to pracownikom i u?ytkownikom dost?p do zasobów w ka?dym miejscu i ka?dym czasie.

Twórcy platformy na podstawie obserwacji dzia?ań Klientów projektuj? liczne modu?y specjalistyczne i dodatki, by sprosta? wymaganiom przedsi?biorców, jak i końcowych u?ytkowników. Dodatkowo bardzo liczna i aktywna spo?eczno?? PIM wspiera oraz podsuwa coraz to nowe pomys?y na kolejne ulepszenia platformy. Maj?c w zanadrzu tak cenne ?ród?o informacji, mo?liwo?ci rozwoju tego systemu wydaj? si? nieograniczone.

Rekomendowane technologie

PimCorePimCore to niezwykle zaawansowane narz?dzie dzia?aj?ce w technologii OpenSource w oparciu o Symphony Framework. Jest u?ytkowane przez ponad 80 000 firm w 56 krajach. W 2018 roku platforma otrzyma?a tytu? „Cool Vendor” nadawany przez organizacj? Gartner firmom, które tworz? systemy wspieraj?ce dzia?ania biznesowe z innowacyjn? technologi?.

Akaneo PIMAkeneo to rozwi?zanie w technologii OpenSource o modu?owej strukturze Symfony3. Platforma dost?pna jest w 3 wersjach: Community Edition, Enterprise Edition oraz Cloud Edition. W maju 2019, Akeneo zosta?o nagrodzone przez Adobe, na wydarzeniu „Magento Imagine 2019”. Presti?owa nagroda zosta?a przyznana za skuteczne przeprowadzenie integracji pomi?dzy Akeneo PIM, a Magento czego nie dokona?a wcze?niej ?adna inna firma.

Korzy?ci platformy PIM

Dla mniejszej firmy, która dopiero rozpoczyna swoj? drog? z e-commerce celem b?dzie np. digitalizacja czy usystematyzowanie zasobów jakie posiada, a nast?pnie stopniowa jej rozbudowa. ?redniej wielko?ci przedsi?biorstwo mo?e boryka? si? z dynamicznym rozwojem, który w znacznym stopniu powoduje tworzenie si? chaosu, a wr?cz hamuje jej rozwój. Decyzja o w??czeniu tego narz?dzia do infrastruktury pomo?e ulepszy? oraz wspomóc jej rozwój. Z kolei dla du?ej firmy dzia?aj?cej w skali globalnej problem mo?e sta? si? niska jako?? informacji o produkcie oraz przep?ywu informacji.

Platformy PIM oferuj? sprawdzone ju? rozwi?zania, ale i te? w pewien sposób przewiduj? przysz?e problemy firm. Wdro?enie narz?dzia PIM do struktury przyniesie firmie wiele korzy?ci, nie tylko tych zwi?zanymi z obni?eniem kosztów.

 • Digitalizacja wszystkich zasobów firmy w jednym magazynie danych mo?liwo?ci? szybkiego ich znalezienia i segregacji,
 • jedna, wielofunkcyjna platforma – zast?pi wiele dotychczas u?ywanych aplikacji i podsystemów w znacznie ni?szym bud?ecie,
 • mo?liwo?? integracji z innymi systemami w firmie lub importu/eksportu zasobów do innego systemu,
 • szybkie wprowadzenie produktu na rynek w wielu kana?ach sprzeda?y jednocze?nie,
 • zwi?kszenie obecno?ci oraz wzrost sprzeda?y na rynkach globalnych,
 • przejrzysty edytor danych do modyfikacji tre?ci tekstowych oraz graficznych;
 • wysoka jako?? informacji o produkcie - mniej zwrotów oraz porzuconych koszyków,
 • systematycznie aktualizowana baza informacji o produktach,
 • dost?pno?? wielu dodatkowych modu?ów i rozszerzeń do platform.

Etapy wdro?enia PIM

Wdra?anie wielofunkcyjnych platform to proces, który nale?y dok?adnie rozplanowa?, rozdzielaj?c go na etapy w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów. Implementacje tego typu narz?dzi s? traktowane nieco jak dedykowane aplikacje. Wynika to z faktu, ?e ka?da firma posiada inn? infrastruktur? oraz inne cele. Dodatkowo platformy s? bardzo elastyczne, st?d nale?y przyjrze? si? skrupulatnie, co b?dzie optymalnym rozwi?zaniem dla danej firmy i w danym czasie.

 1. Analiza potrzeb i oczekiwań Klienta
 2. Zapoznanie si? z budow? infrastruktury firmy (weryfikacja mo?liwo?ci rozbudowy b?d? jej zast?pienia)
 3. Przeprowadzenie analizy predykcyjnej, w celu sprawdzenia, w jaki sposób modyfikacja lub nowa implementacja wp?ynie na dzia?alno?? firmy
 4. Sporz?dzenie Projektu funkcjonalnego systemu tj. plan dzia?ania z uwzgl?dnieniem potrzeb Klienta
 5. Przygotowanie infrastruktury firmy pod k?tem technologicznym
 6. Implementacja platformy
 7. Faza testów i dalszej optymalizacji

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 河东区| 浑源县| 苍山县| 桐柏县| 沙洋县| 桐庐县| 涿鹿县| 武宁县| 麦盖提县| 合川市| 出国| 宜兴市| 张家界市| 霍城县| 集安市| 侯马市| 射洪县| 南雄市| 土默特左旗| 西峡县| 缙云县| 伊通| 遂宁市| 渑池县| 巧家县| 二手房| 慈利县| 牟定县| 文水县| 怀来县| 江源县| 石渠县| 宁都县| 宜阳县| 涞水县| 彭州市| 开鲁县| 内丘县| 鄂伦春自治旗| 成武县| 微山县|