PIM Akaneo - wysoka jako?? sprzeda?y w skali globalnej

„Open Source PIM klasy Enterprise”

Wysoka skuteczno?? sprzeda?y jest uto?samiana przede wszystkim z dobr? jako?ci? us?ug czy produktów. Przy rozszerzaniu kana?ów dystrybucji warto pami?ta? o dobrej jako?ci sprzeda?y i obs?ugi Klienta na absolutnie ka?dym etapie kontaktu z nim. Warto si?ga? po narz?dzia, które wspieraj? nas w zapewnieniu tej jako?ci.

Adrian Kaczor
Adrian Kaczor
Mened?er ds. Kluczowych Klientów
Darmowa konsultacja

Platforma Product Information Management Akaneo pozwala osi?gn?? równowag? pomi?dzy skalowaniem dzia?alno?ci i zapewnieniem wysokiej jako?ci obs?ugi Klientów.

Jest to rozwi?zanie typu OpenSource zbudowane w oparciu o technologi? Symfony3. Modu?owa budowa platformy u?atwia w sposób efektywny i intuicyjny odwzorowa? struktur? firmy i wyst?puj?ce w niej procesy wewn?trzne. W zale?no?ci od oczekiwań oraz potrzeb firmy, platforma Akeneo dost?pna jest w 3 wersjach: Community Edition, Enterprise Edition oraz Cloud Edition (2 warianty: Flexibility i Serenity). Jest to narz?dzie, które wymiernie wspiera globalny dost?p do wielokana?owej sprzeda?y.

Magazyn i manager PIM

Akeneo jest narz?dziem z rodziny Product Information Management, którego g?ównym zadaniem jest zarz?dzanie baz? produktow?. Pe?ni funkcj? swoistego magazynu oraz managera danych.

Poza r?cznym wprowadzeniem danych umo?liwia on tak?e import danych za pomoc? plików .xls (Excel) lub .csv. Developerzy Akeneo wprowadzili wiele mo?liwo?ci organizacji du?ej ilo?ci informacji. Wewn?trzna wyszukiwarka posiada np. smart rules - regu?y inteligentnego wyszukiwania i grupowania. Jest to istotne udogodnienie, gdy firma rozpoczyna swoj? drog? w e-commerce lub w przypadku ch?ci maksymalnej automatyzacji procesów zwi?zanych ze sprzeda??.

Poza filtrami automatycznymi istnieje mo?liwo?? pogrupowania produktów wed?ug manualnie wprowadzonych regu? czy kategorii, oraz nadaj?c produktom dodatkowe "warianty produktu”. To rozwi?zanie mo?na wykorzysta? tak?e w przypadku eksportu danych z platformy.

PIM w sprzeda?y wielokana?owej

Narz?dzia typu PIM, w tym Akeneo, s? jednymi z tych, które ju? teraz wspieraj? wielokana?ow? sprzeda? i komunikacj? wed?ug ujednoliconego schematu. Przek?ada si? to przede wszystkim na pozytywne do?wiadczenie klienta, poniewa? ma on styczno?? z tym, co dla niego znane i lubiane. Tym co dzia?a i wygl?da w ten sam sposób, na ka?dym urz?dzeniu, 24 godziny na dob?.

Z perspektywy przedsi?biorstwa, ulepszenie polega na tym, ?e wszystkie informacje s? zarz?dzane w jednym miejscu. Mo?liwe jest tak?e nadanie ró?nych poziomów uprawnień poszczególnym grupom pracowników. Mo?na nada? pracownikowi np. prawo do korzystania z poszczególnych funkcji platformy, dost?pu czy modyfikacji poszczególnych zasobów. Z kolei zmiany przed publikacj? mog? wymaga? zatwierdzenia przez u?ytkownika z wy?szym poziomem uprawnień. Kolejnym elementem zawartym w platformie jest Teamwork Assistant, który kontroluje realizacj? zadań zwi?zanych z dbaniem o wizerunek produktów na poziomie platformy.

Warto wspomnie? tak?e o Akeneo Onboarder, czyli cyfrowym kanale komunikacji pomi?dzy hurtowniami, sprzedawcami detalicznymi oraz samymi dostawcami. Dzi?ki tej funkcji, w szybki sposób mo?na uzyska? informacje o dost?pno?ci produktu, propozycjach nowego asortymentu lub przedyskutowa? inne kwestie wspó?pracy.

Najwy?sza jako?? informacji

Platforma PIM Akeneo stosuje podej?cie Product Experience Management (PXM), czyli tzw. Zarz?dzanie do?wiadczeniem klienta. Wszelkie funkcje narz?dzia zosta?y zaprojektowane i zoptymalizowane z my?l? o kliencie i jego odczuciach zwi?zanych z korzystaniem z produktu. Poza wspomnianym wcze?niej ujednoliceniem kana?ów sprzeda?y oraz nieograniczonej dost?pno?ci, twórcy platformy zapewniaj? te? dobrej jako?ci obs?ug? w trakcie korzystania z platformy.

By zapewni? potencjalnemu klientowi pozytywne do?wiadczenia, sprzedawcy powinni dostarcza? wysokiej jako?ci informacje o danym produkcie. Mowa tutaj o oryginalnych oraz adekwatnych grafikach przedstawiaj?cych produkt, zach?caj?cym opisie, instrukcjach obs?ugi czy te? opiniach innych u?ytkowników. W tym zakresie sprzedawcom korzystaj?cym z Akeneo pomog? m.in. takie narz?dzia jak Edytor tre?ci tekstowych oraz graficznych. Jego interfejs jest przyjazny i intuicyjny w obs?udze przy edycji oraz modyfikacji grafik. Dodatkowo Modu? PAM (Product Asset Manager) dzi?ki rozbudowanej bibliotece multimediów uatrakcyjni sposób przedstawiania produktu na stronie oferuj?c przy tym kolejne opcje jak np. zarz?dzanie tagami czy wyszukiwanie produktów na podstawie zdj??.

Ask Franklin (Zapytaj Franklina) to asystent do inteligentnego zarz?dzania danymi produktowymi. Jego dzia?anie polega na nieustannej aktualizacji danych produktu za pomoc? Bibliotek Franklina. Biblioteki to baza na bie??co aktualizowanych 50 milionów katalogów. W przypadku produktów o bardzo zbli?onych warto?ciach cz?stym problemem jest w?a?ciwe wyszukanie lub nawet identyfikacja danego modelu produktu. By temu zapobiec, Franklin umo?liwia wpisanie w wyszukiwark? modelu czy innych oznakowań. System daje mo?liwo?? wybrania automatycznej aktualizacji informacji o produkcie lub manualnej akceptacji zmian przed opublikowaniem tre?ci.

Warto wspomnie? tak?e o ciekawej opcji, jak? jest modu? Teamwork Assistant. Jest to wska?nik pokazuj?cy post?p publikacji danego produktu oraz jego aktualny status. Na podstawie tych informacji mo?na zaplanowa? kolejne dzia?ania oraz przydzieli? osoby, które b?d? za nie odpowiedzialne. W oddzielnej sekcji Historia zmian, istnieje mo?liwo?? prze?ledzenia wprowadzonych ju? dzia?ań.

Korzy?ci dla klienta

  • Wysoka jako?? informacji o produkcie to mniej zwrotów oraz porzuconych koszyków.
  • Praktyczny manager danych cyfrowych + ?atwy w obs?udze edytor tekstowy oraz graficzny.
  • Wbudowany kana? komunikacyjny z hurtowniami, sprzedawcami detalicznymi, z dostawcami.
  • Baza informacji o produktach aktualizowana w czasie rzeczywistym.
  • Mo?liwo?? integracji z innymi systemami w firmie.
  • Oszcz?dno?? ?rodków finansowych zwi?zanych z dzia?aniami organizacyjnymi, promocyjnymi oraz sprzeda?owymi.
  • Rozwojowo?? platformy umo?liwia skorzystanie z wielu dodatkowych modu?ów.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 怀安县| 霍林郭勒市| 陇南市| 安乡县| 景谷| 东至县| 长宁县| 泊头市| 武乡县| 常宁市| 云梦县| 浦北县| 雅安市| 隆安县| 大邑县| 宣城市| 七台河市| 阿瓦提县| 皋兰县| 中卫市| 龙里县| 宁海县| 刚察县| 宁阳县| 富平县| 巴林右旗| 屯昌县| 巧家县| 绥中县| 西乌珠穆沁旗| 营口市| 广平县| 临朐县| 遂溪县| 和平县| 沂源县| 明溪县| 延川县| 临安市| 镇雄县| 巴马|