PimCore - Product Information Management dla e-commerce

„PimCore to Pot??ny Magazyn Danych. I znacznie wi?cej...”

Istnieje wiele publikacji na temat strategii pozyskiwania i walki o klienta. Zastosowanie optymalnej strategii przyczynia si? do zwi?kszania obrotów firmy. Co w przypadku, gdy zbyt du?a ilo?? zamówień staje si? problemem samym w sobie?

Adrian Kaczor
Adrian Kaczor
Mened?er ds. Kluczowych Klientów
Darmowa konsultacja

Dynamiczny rozwój vs. Infrastruktura firmy

Na pierwszy rzut oka, dynamiczny rozwój firmy oraz jej popularno?? w?ród klientów nie s? niczym problematycznym. Etap zdobywania i walki o klienta min?? i mo?na skupi? si? na podejmowaniu dzia?ań sprzyjaj?cych wzrostowi sprzeda?y. By jednak rozwój firmy szed? w parze z wysok? jako?ci? us?ug, nale?y przygotowa? przedsi?biorstwo pod k?tem technologicznym. Mowa tutaj o zapewnieniu odpowiednich narz?dzi b?d? platformy, która b?dzie skutecznie wspiera? rozwój bez zaburzania dotychczasowych dzia?ań firmy.

Chcieliby?my przybli?y? Państwu wielofunkcyjne narz?dzie, jakim jest PimCore. Platforma dzia?a w technologii OpenSource i u?ytkowana jest przez ponad 80 000 firm w 56 krajach. Z du?ym prawdopodobieństwem stanie si? pionierem w?ród narz?dzi typu omnichannel, które zrewolucjonizuj? dotychczasowy charakter tradycyjnej sprzeda?y oraz komunikacji z klientem.

Zarz?dzanie Informacj? Produktow?

Manager danych w PimCore pe?ni w pierwszej kolejno?ci funkcj? magazynu danych zwi?zanych z oferowanymi produktami. W praktyce oznacza to, ?e wszystkie dane w formie cyfrowej zostaj? umieszczone w jednym miejscu z ?atwym i szybkim dost?pem do nich. Nast?pnym krokiem jest konsolidacja oraz integracja istniej?cych stale nap?ywaj?cych danych w ró?nych kana?ach sprzeda?owych.

By zobrazowa? te zale?no?ci, mo?na pos?u?y? si? przyk?adem. Firma z bran?y odzie?owej posiada sie? sklepów stacjonarnych w wielu krajach, prowadzi te? sprzeda? telefoniczn?, sklep online sprz??ony z serwisami typu social media oraz porównywarkami cenowymi. Nowy produkt zostaje wprowadzony do centralnej bazy danych i zaledwie po chwili jest widoczny we wszystkich aplikacjach firmy w ka?dym miejscu na ?wiecie. Jakakolwiek modyfikacja, graficzna b?d? tekstowa, danego produktu (cena, grafika, opis lub informacje techniczne o produkcie) zaktualizuje si? w czasie rzeczywistym dla klientów w wielu kana?ach sprzeda?owych. Jest to zaledwie jeden przyk?ad, ale takich zestawów danych mo?e by? tak du?o jak pomys?ów na promocj? i sprzeda? w internecie.

Zarz?dzanie Zasobami Cyfrowymi

PimCore DAM s?u?y do zarz?dzania zasobami cyfrowymi oraz metadanymi. Integracja cyfrowych zasobów przebiega podobnie jak w PIM / MDM. Manager oprócz zarz?dzania i monitorowania danych posiada w sobie wbudowany edytor danych. Przyjazny dla u?ytkownika interfejs u?atwia nawigacj? w edytorze oraz udost?pnia wiele przydatnych dodatków m.in. modu? tagowania pozwalaj?cy szybko odnale?? dany zasób, zapisanie pliku w jednym ze 100 formatów plików czy te? kadrowanie zdj??. Portal Zasobów, czyli multimedialna galeria, to modu?, który mo?e okaza? si? bardzo przydatny w tworzeniu czy modyfikacji strony b?d? zasobu.

Nieocenion? funkcj? jest w szczególno?ci automatyczna konwersja i transkodowane wideo. Posiadaj?c wiele kana?ów sprzeda?y, mo?e by? konieczne posiadanie wielu wersji danego zasobu cyfrowego. To narz?dzie zapewni, ?e dane zdj?cie czy video b?dzie kompatybilne z urz?dzeniem potencjalnego klienta podczas wy?wietlania jego zawarto?ci.

Dodatek, o którym tak?e warto wspomnie? to Mechanizm Workflow. Pozwala on na planowanie dzia?ań oraz monitorowanie post?pów pracy. Mog? to by? zarówno podejmowane dzia?ania biznesowe, jak i redakcyjne. Mo?liwe jest tak?e stworzenie wielu planów dzia?ania, jednoczesne ich uruchomienie oraz ?ledzenie wielu procesów.

Do?wiadczenia Klienta (UX)

W sk?ad platformy Pimcore wchodzi tak?e modu? Manager Do?wiadczeń. Ma on usprawnia? bydowanie do?wiadczenia klienta wzgl?dem danej marki w wielu kana?ach sprzeda?y jednocze?nie. Co wi?cej, tre?ci publikowane klientowi zmieniaj? swoj? form? w zale?no?ci od jego preferencji w danym czasie. U?ytkownik jest w stanie ?ledzi? poprzednie oraz bie??ce dzia?ania przygl?daj?c si? uzyskanym ju? efektom. Je?li nie s? one zadowalaj?ce mo?e sprawnie je dostosowa? uruchamiaj?c Edytor. Zawarto?? lub grafik? strony mo?na z ?atwo?ci? zmodyfikowa?, a ju? po chwili zmiany b?d? widoczne we wszystkich kana?ach sprzeda?y czy te? urz?dzeniach potencjalnego klienta.

Wielokana?owa sprzeda? e-Commerce

Pimcore jest sam w sobie imponuj?cym narz?dziem, ale pe?ni te? rol? platformy sprzeda?owej o wielkim zasi?gu. Tym, co zdecydowanie wyró?nia tego typu wielomodu?ow? aplikacj?, jest centralizacja danych produktowych oraz zasobów cyfrowych, metadanych (wliczaj?c modu? Workflow) zintegrowana docelowo w e-sklep funkcjonuj?cy w wielu kana?ach. Posiadaj?c te wszystkie dane o kliencie i jego preferencjach, mo?na o wiele sprawniej przygotowa? atrakcyjn? ofert?, która trafi w oczekiwania klienta. Rozwi?zanie Pimcore zdecydowanie przyspieszy wprowadzenie nowego produktu na rynek przy stosunkowo niskim nak?adzie ?rodków finansowych.

Korzy?ci z wdro?enia aplikacji

  • Scentralizowana baza danych u?atwia znalezienie informacji,
  • mo?liwo?? zarz?dzania wszystkimi typami danych w czasie rzeczywistym i o ka?dej porze,
  • oszcz?dno?? czasu i kosztów zwi?zanych z zapewnieniem aktualno?ci danych produktowych,
  • mo?liwo?? integracji z innymi systemami w firmie,
  • szybkie wprowadzenie nowych produktów do wielu kana?ów sprzeda?y,
  • przejrzysty edytor danych do modyfikacji tre?ci tekstowych oraz graficznych,
  • mo?liwo?? projektowania oraz ?ledzenia dzia?ań marketingowych dotycz?cych produktu,
  • znaczne ograniczenie ?rodków finansowych przy zakupie wielomodu?owej platformy.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 平舆县| 三穗县| 重庆市| 休宁县| 汝州市| 龙井市| 旬阳县| 铁力市| 贵定县| 乐山市| 伊吾县| 冕宁县| 丹凤县| 惠东县| 梅河口市| 普格县| 满城县| 丹江口市| 宁强县| 绵竹市| 汾西县| 邯郸市| 崇阳县| 孝义市| 肥乡县| 沅陵县| 漳平市| 耒阳市| 文成县| 平舆县| 湛江市| 濮阳市| 石门县| 宜都市| 福泉市| 平定县| 通州市| 临安市| 中山市| 抚松县| 南溪县|