Piweh

"Platforma Inteligentnego Wspomagania e-Handlu."

Dedykowana sklepom internetowym funkcjonuj?cym w 10 najpopularniejszych bran?ach. G?ównym celem narz?dzia jest dostarczanie posiadaczom platform e-commerce rzetelnej wiedzy, która pozwoli na podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

Wojciech Szymański
Wojciech Szymański
Dyrektor dzia?u Marketingu Internetowego
Darmowa konsultacja

PIWeH jest systemem umo?liwiaj?cym szczegó?ow? analiz? struktury sklepu internetowego oraz zamieszczonych na niej tre?ci. Wszystkie etapy badania przebiegaj? automatycznie. Ostateczny raport z analizy zostanie wygenerowany ju? w ci?gu 48 godzin od momentu zlecenia.

Platforma Inteligentnego Wspomagania e-Handlu jest rozwi?zaniem, które ??czy w sobie dane statystyczne z wiedz? eksperck? zawart? w odr?bnej bazie wiedzy. Zdobyte i zgromadzone informacje obrazuj? odpowiedni model analizy, specyficzny dla danej bran?y e-sklepu. Od wielu lat zajmujemy si? wspomaganiem przedsi?biorców z bran?y e-commerce. Wprowadzamy na rynek autorskie koncepcje, np. dzi?ki opracowanemu przez naszych specjalistów rozwi?zaniu, jakim jest Ekspercki Program Zwi?kszania Sprzeda?y, generujemy ruch i budujemy sprzeda?.

Jak dzia?a PIWeH?

Analiza witryny przez system PIWeH obejmuje 4 etapy, które prowadz? od uzyskania szczegó?owych informacji na temat funkcjonowania sklepu internetowego. Platforma Inteligentnego Wspomagania e-Handlu wskazuje obszary, które w najwi?kszym stopniu przyczyniaj? si? do uzyskiwanych przez sklep korzy?ci. W?a?ciciel e-sklepu otrzymuje dane, które pozwol? skupi? si? pracach maj?cych najwi?kszy potencja? sprzeda?owy oraz uzyska wiedz? o s?abszych elementach serwisu. Dzia?anie platformy jest proste, szybkie i skuteczne. Wystarczy wybra? bran?? sklepu (jedn? z dziesi?ciu) i wprowadzi? adres domeny. Nast?pnie witryna zostaje szczegó?owo przeanalizowana, a po zakończeniu badania w skrzynce e-mail pojawi si? wiadomo??. Raport dost?pny jest w formacie HTML lub pliku PDF. Co warte szczególnej uwagi, PIWeH zawiera wska?niki oceny e-commerce, uwzgl?dniaj?c szeroki zakres danych. Niew?tpliwie, jest to produkt wyj?tkowy.

Analiza PIWeH obejmuje elementy strony internetowej, takie jak:

 • Linkowanie wewn?trzne – linki umieszczone wewn?trz witryny maj? na celu u?atwienie u?ytkownikom nawigacji po stronie i s? czynnikiem wp?ywaj?cym na pozycj? w wyszukiwarce.
 • Struktura nawigacji – czytelny dla u?ytkowania sposób organizacji strony (kategorie i podkategorie) pozwala równie? na ?atwiejsze odnalezienie strony przez roboty wyszukiwarki.
 • Analiza semantyki HTML – znaczniki wp?ywaj? na pozycjonowanie, ich poprawno?? pozwala okre?li? wyszukiwarce zawarto?? strony.
 • System nag?ówków – struktura nag?ówków musi by? zgodna z zasadami SEO i czytelna dla u?ytkownika strony.
 • Poprawno?? kodu strony – wp?ywa na indeksowanie witryny, a co za tym idzie na widoczno?? w wynikach wyszukiwania.
 • Czas ?adowania witryny – pr?dko?? strony ma znaczenie zarówno dla osób korzystaj?cych z serwisu, jak i jest jednym z czynników oddzia?uj?cych na pozycjonowanie.

wi?cej informacji na www.piweh.pl


Projekt: Badania nad zastosowaniem dziedzinowo-zorientowanej eksploracji danych do zwi?kszenia efektywno?ci e-sklepów, wspó?finansowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, Dzia?anie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”, zgodnie z umow? o dofinansowanie Nr POIG.01.04.00-18-011/12  z dnia 17.12.2012r., nazwa beneficjenta: Ideo Sp. z o.o., Okres realizacji prac badawczo-rozwojowych: 01.01.2013r. do 31.12.2014r.

Najwa?niejsze korzy?ci

PIWeH jest platform? analityczn? dostarczaj?c? wa?nych informacji o sklepie, które umiej?tnie wykorzystane pozwol? na zwi?kszenie efektywno?ci biznesowej. Wiedza dostarczona w wyniku badań u?atwi podj?cie decyzji o realizacji ró?nych strategii, które wp?yn? na zwi?kszenie potencja?u witryny.

G?ówne zalety korzystania z naszego rozwi?zania umo?liwiaj? przede wszystkim:

 • Podejmowanie korzystnych decyzji dotycz?cych dzia?ania serwisu.
 • Poznanie czynników, które negatywnie wp?ywaj? zyski sklepu.
 • Zahamowanie dzia?ań, które nie przynosz? korzy?ci lub generuj? starty.
 • Rozpoznanie s?abych elementów technicznych witryny.
 • Skontrolowanie zakresu dzia?ania sklepu i produktów.
 • Sprawne zarz?dzanie dzia?aniami marketingowymi oraz kontaktem z klientami.
 • Budowanie trwa?ych relacji z klientami w oparciu o ich potrzeby.
 • Odkrycie korelacji pomi?dzy sklepem online a bran??.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 武隆县| 石家庄市| 泽普县| 宿州市| 宁化县| 光泽县| 会理县| 梨树县| 县级市| 寿阳县| 都江堰市| 新泰市| 佛坪县| 松原市| 石狮市| 图木舒克市| 吉隆县| 遂宁市| 临沂市| 巫溪县| 蓝田县| 邵阳市| 凌云县| 林芝县| 湖口县| 鄂州市| 仙居县| 邓州市| 麻江县| 辽源市| 建湖县| 桂阳县| 介休市| 平山县| 蓬溪县| 凤阳县| 镇江市| 虎林市| 屏南县| 尉犁县| 永年县|