Systemy B2B - Sales Force Automation

"Rozbudowany system typu B2B / SFA obs?uguje wszelkie relacje z partnerami biznesowymi."

Systemy B2B / SFA to zawansowane systemy sprzeda?owe, obs?uguj?ce ca?y proces sprzeda?y. Sales Force Automation pozwala na optymalizacj? procesów i automatyzacj? powtarzalnych czynno?ci usprawniaj?c dzia?ania sprzeda?owe. Co wi?cej eliminuje mo?liwo?? pope?nienia b??dów, które pojawiaj? si? przy r?cznej obs?udze zamówień.

Anna Wolanin
Anna Wolanin
Kierownik Projektów e-commerce
Darmowa konsultacja

System B2B / SFA usprawnia procesy sprzeda?owe, pocz?wszy od z?o?enia zamówienia, a kończ?c na wygenerowaniu faktury oraz zakończeniu transakcji. System obs?uguje relacje wyst?puj?ce pomi?dzy firm? a jej partnerami biznesowymi (dostawcy, po?rednicy, dystrybutorzy, punkty sprzeda?y).

Projektujemy i wdra?amy zarówno rozbudowane biznesowe platformy hurtowe B2B, jak i dedykowane zaawansowanej obs?udze klientów indywidualnych systemy sprzeda?owe B2C. Najcz??ciej zintegrowane s? z systemami ERP partnerów i dostawców. S? skutecznymi narz?dziami Sales Force Automation, które usprawniaj? funkcjonowanie dzia?u sprzeda?y przynosz?c firmie wymierne korzy?ci.

 

Integracja rozwi?zań

Bardzo cz?sto dla osi?gni?cia pe?ni korzy?ci z wdro?enia systemu informatycznego zachodzi konieczno?? wykorzystania danych znajduj?cych si? w innej aplikacji. Aby u?atwi? prac? z tymi danymi, oferujemy us?ug? integracji aplikacji z obecnie wykorzystywanymi w organizacji systemami i bazami danych.

Integrowali?my wdra?ane przez nas rozwi?zania mi?dzy innymi z SAP, IFS, ORACLE, TecDoc, Vendo, Wapro, Trawers, Lotus Notes, SharePoint, Perdix, Hermes, Subiekt GT, Navireo ERP oraz z innymi systemami i aplikacjami zewn?trznymi.

Business Intelligence

Mamy bogate do?wiadczenie w projektach z obszaru handlu internetowego. Jeste?my w stanie zbiera? dane dotycz?ce ka?dego etapu procesów z nim zwi?zanych. Tak zbudowane repozytoria Big Data (hurtownie danych) umo?liwiaj? np. budowanie modeli czy przeprowadzanie analizy predykcyjnej.

Pozwala to na prognozowanie poziomów sprzeda?y i jej zale?no?? np. rotacji towarów na magazynie, pogody czy klasyfikacji kontrahentów w systemach typu CRM.

Systemy B2B "szyte na miar?"

Projektujemy i wdra?amy systemy wspomagaj?ce komunikacj? w biznesie oraz aplikacje u?atwiaj?ce zarz?dzanie przedsi?biorstwem. W procesie ich tworzenia mo?emy wyró?ni? kilka g?ównych etapów:

  • Analiza potrzeb to kluczowy etap, który polega na zapoznaniu si? rzeczywistymi potrzebami i oczekiwaniami zarówno klienta, jak i jego kontrahentów. Istotnym etapem analizy jest zaplanowanie dost?pnych funkcjonalno?ci, rzetelna analiza dost?pnych i planowanych procesów biznesowych oraz próba ich optymalizacji. Docelowo te wszystkie dzia?ania sk?adaj? si? na jako?? i powodzenie projektu.
  • Projekt funkcjonalny systemu jest dokumentem wnikliwie opisuj?cym wszystkie elementy planowanego rozwi?zania. Tworzony jest na podstawie informacji zebranych podczas analizy potrzeb. Na tym etapie prac przygotowywane s? poszczególne funkcje systemu, wraz z ich szczegó?ow? specyfikacj?.
  • Wdro?enie, testy i uruchomienie realizowane s? na bazie wcze?niej przygotowanej dokumentacji. Po zakończeniu cz??ci wdro?eniowej, prace skupiaj? si? testach, w których udzia? bierze zarówno klient, jak i przedstawiciele jego kontrahentów. Po poprawnym zakończeniu testów nast?puje oficjalne uruchomienie aplikacji oraz udost?pnienie jej u?ytkownikom.
  • Analiza i rozwój - reagowanie na ewoluuj?ce potrzeby. Nawet po uruchomieniu aplikacji klient i wykonany przez nas produkt, pozostaj? pod nasz? opiek?. Oferujemy obs?ug? gwarancyjn? oraz pogwarancyjn? kontrol? nad systemem. Analizujemy wykorzystanie aplikacji i na bie??co pojawiaj?ce si? potrzeby, by sprawnie realizowa? wszelkie prace zwi?zane z rozwojem systemu.

Niezale?nie czy dopiero my?lisz o wdro?eniu platformy handlowej B2B, rozbudowie czy przebadaniu i optymalizacji ju? posiadanej, doradzimy najlepsze rozwi?zania. Naszym wspólnym celem jest podniesienie efektywno?ci Twojego przedsi?biorstwa.

Anna Wolanin, Kierownik Projektów

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 兴仁县| 双辽市| 西藏| 高青县| 丽水市| 东光县| 宜章县| 称多县| 荔浦县| 科尔| 调兵山市| 黄龙县| 图木舒克市| 通化县| 甘泉县| 瓦房店市| 灵武市| 大埔县| 涞源县| 商丘市| 扎兰屯市| 凤城市| 古田县| 乌拉特中旗| 扶风县| 新宁县| 鄂尔多斯市| 奉节县| 岳池县| 读书| 虎林市| 建德市| 濮阳县| 渑池县| 峨眉山市| 隆安县| 阿坝县| 武定县| 靖西县| 浮梁县| 庄浪县|