Przyk?adowe funkcjonalno?ci platform sprzeda?owych B2B

"Projektujemy i wdra?amy systemy efektywnie wspomagaj?ce biznes"

Niezale?nie czy dopiero my?lisz o wdro?eniu platformy handlowej B2B, czy przebadaniu i optymalizacji ju? posiadanej, doradzimy Ci najlepsze rozwi?zania. Wspólnie podkr?cimy Twój biznes na wy?sze obroty.

Integracja z ERP
Biznes nie ma dzi? wi?kszego problemu z uzyskaniem dost?pu do wszelkiego rodzaju informacji. Firmy cz?sto posiada specjalizowane systemy, które wspomagaj? przetwarzanie informacji. Przy wspó?pracy z wieloma kontrahentami konieczne jest korzystanie z wielu systemów, z których ka?dy zawiera tylko fragment wiedzy. Wdro?enie rozwi?zań integruj?cych zewn?trzne aplikacje, w których znajduj? si? dane istotne dla funkcjonowania ka?dego biznesu pozwala na optymalne ich wykorzystanie. Integracja taka znacznie podniesie warto?? biznesow? projektowanej platformy B2B.

Katalog oferty
W przeciwieństwie do wi?kszo?ci klientów sklepów internetowych, Twoi kontrahenci najcz??ciej bardzo dobrze znaj? Twoj? ofert?. Dlatego katalog produktów powinien maksymalnie u?atwi? im sprawne znalezienie i zamówienie tych, których szukaj?. Dodatkowo niezale?nie od etapu realizacji zamówienia, powinien przedstawi? szczegó?owe informacje na temat etapu oraz warunków zamówienia. Rzetelnie poinformowany klient zostanie z Tob? d?u?ej.

Zarz?dzanie polityk? rabatow? i cenow?
Zarówno okresowe promocje, jak i sta?e rabaty uzale?nione s? od historii wspó?pracy z danym kontrahentem. S? równie? narz?dziem zwi?kszaj?cym zainteresowanie ofert? i generuj?cym wi?ksze obroty. Wiele z nich mo?na przewidzie? i zaplanowa? co u?atwia skupienie si? na core biznesu. Modu?y zarz?dzaj?ce polityk? cenow? automatycznie przyznaj? rabaty i promocje dok?adnie wtedy i tam, gdzie powinny.

Historia transakcji i dokumentów
Przy sta?ej wspó?pracy z kontrahentami wa?na jest mo?liwo?? intuicyjnego przeszukiwania i przegl?dania archiwalnych umów, zamówień, faktur i wszelkich innych dokumentów zwi?zanych ze wspó?prac? z ka?dym kontrahentem. Gdy tylko zajdzie taka konieczno?? - system wygeneruje równie? odpowiednie raporty zbiorcze, dzi?ki którym jeszcze lepiej przeanalizujesz kondycj? Twojego biznesu.

Szablony zamówień
Nadrz?dnym zadaniem platformy jest obs?uga cz?stych, powtarzaj?cych si? zamówień od sta?ych klientów. Udost?pniaj?c odpowiednio zaprojektowane i intuicyjne szablony zamówień u?atwiamy sk?adanie kolejnych zamówień i zwi?kszanie obrotów Twojego biznesu.

Obs?uga ofert handlowych
Nawi?zanie wspó?pracy z nowym kontrahentem niejednokrotnie zale?y od sprawnego przygotowania atrakcyjnej oferty handlowej. Narz?dzie u?atwia tworzenie "koszyków" z ofert?, automatyczne i r?czne definiowanie rabatów oraz wysy?k? ofert do potencjalnych klientów. Je?li dodatkowo system automatycznie obs?u?y zamówienie wygenerowane z takiego zapytania, mo?liwe jest szybsze zrealizowanie wysy?ki.

CRM
Customer Relationship Management to zestaw narz?dzi i procedur istotnych w zarz?dzaniu kontaktami z kontrahentami. Narz?dzie takie znacznie u?atwia utrzymywanie dobrych relacji z kontrahentami oraz skuteczne pozyskiwanie nowych. CRM zapami?ta wszystko co nale?y, by Twój biznes sprawnie si? rozwija?.

Limity handlowe i blokady
W wielu przypadkach konieczne jest przyznawanie kontrahentom limitów kredytowych. Warto, by dostosowywa?y si? do obrotów kontrahenta i terminowo?ci realizacji p?atno?ci. W takim przypadku mo?liwe by?oby premiowanie lojalnych i na bie??co p?ac?cych klientów oraz blokowanie mo?liwo?ci sk?adania zamówień tym, którzy maj? zaleg?o?ci lub wykorzystali ju? limit kredytowy.

Obs?uga wielu j?zyków
Kierowanie oferty do szerszego grona odbiorców mo?liwe jest dzi?ki modu?owi do zarz?dzania wersjami j?zykowymi. W ten sposób przygotujesz aplikacj? do obs?ugi praktycznie ka?dego kontrahenta. Dotychczas wdro?one przez nas rozwi?zania pozwalaj? naszym klientom na sprzeda? ju? w ponad 30 j?zykach.

Obs?uga wielu walut
Mo?liwo?? realizacji p?atno?ci w ró?nych walutach to szansa na zwi?kszenie grona potencjalnych klientów oraz podniesienie poziomu sprzeda?y, równie? na rynkach zagranicznych.

Obs?uga drukarek fiskalnych
Modu? umo?liwia obs?ug? drukarek fiskalnych bezpo?rednio z poziomu aplikacji, usprawniaj?c wygodne (opcjonalnie automatyczne) drukowanie paragonów fiskalnych i faktur do obs?ugiwanych zamówień.

?ledzenie przesy?ek
Mo?liwo?? ?ledzenia transportów zamówionych towarów, pozwoli Twoim kontrahentom uzyska? informacje o aktualnym statusie przesy?ki. Znajomo?? szczegó?ów dotycz?cych aktualnej sytuacji zamówienia wp?ywa na ich zaufanie i zwi?ksza lojalno??.

Zarz?dzanie reklamacjami i zwrotami
W ka?dym biznesie wcze?niej czy pó?niej pojawia si? sytuacja, w której kontrahent z?o?y reklamacj? lub zg?osi ch?? zwrotu towaru. Umo?liwiaj?c  sprawn? i bezproblemow? realizacj? reklamacji i zwrotów np. b??dnie zamówionych towarów i szybk? korekt? faktur, zwi?kszasz jednocze?nie lojalno?? klientów wobec Ciebie i Twojego biznesu.

Raportowanie sprzeda?y
Przy obs?udze znacznych ilo?ci zamówień istotna jest mo?liwo?? analizowania sprzeda?y generowanej przez platform?. Mo?liwe jest dowolne zdefiniowanie szablonu i generowanie raportów dostosowanych do w?asnych potrzeb.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 内江市| 固安县| 航空| 化州市| 嘉善县| 株洲市| 岳阳市| 龙泉市| 丰宁| 繁峙县| 廊坊市| 蒲城县| 铁岭市| 淄博市| 林口县| 内黄县| 洪泽县| 绥江县| 远安县| 元朗区| 托克逊县| 景德镇市| 舒城县| 常德市| 廉江市| 永康市| 华阴市| 巴林左旗| 侯马市| 丰镇市| 法库县| 莎车县| 固阳县| 台前县| 武功县| 双城市| 宿迁市| 安岳县| 沙河市| 独山县| 观塘区|