Sklepy internetowe

"Sprzeda? internetowa ma coraz wi?kszy wp?yw na kszta?towanie handlu."

Wdra?amy dostosowane do wymagań i potrzeb sklepy internetowe, które wykorzystuj? najnowsze rozwi?zania w e-commerce. Nasze do?wiadczenie pomaga zwi?ksza? Państwa przychody generowane przez e-handel.

Anna Wolanin
Anna Wolanin
Kierownik Projektów e-commerce
Darmowa konsultacja

System, który sprawnie realizuje wszelkie procesy zakupowe to g?ówny czynnik wp?ywaj?cy na skuteczno?? sprzeda?y. Odpowiednie zaprojektowanie sklepu internetowego ma ogromny wp?yw zarówno na ruch na stronie, jak i na poziom sprzeda?y.

Oferowany przez nas system e-commerce jest "szyty na miar?" Twoich potrzeb. Takie sklepy internetowe s? intuicyjne i proste w obs?udze co skutecznie podnosi sprzeda?.

Aplikacja Edito.eCommerce jest w pe?ni skalowalna, a jej modu?owa budowa pozwala na ?atwe rozszerzenie o kolejne funkcjonalno?ci. Realizujemy tak?e projekty w oparciu o customizowane platformy Open Source. Pozwala nam to realizowa? e-sklepy dostosowane do potrzeb niewielkich firm produkcyjnych jak i dystrybutorów czy hurtowni oferuj?cych online miliony produktów. Wdra?amy zarówno platformy sprzeda?owe B2B jak i B2C.

Do ka?dej wspó?pracy podchodzimy indywidualnie, bo wiemy jak du?y wp?yw na biznes Klienta ma tworzone przez nas rozwi?zanie.

Wdro?yli?my platformy sprzeda?owe m.in. dla:

Top Custom Software Developer

Clutch to platforma, która bada i analizuje opinie Klientów na temat firm us?ugowych, dzi?ki czemu stanowi rzetelne ?ród?o rekomendacji.

Klienci bardzo dobrze oceniaj? nasze kompleksowe podej?cie do realizacji projektów i doradztwo biznesowe. Jest to jeden z g?ównych powodów, dla których zostali?my uznani przez Clutch za czo?ow? firm? tworz?c? dedykowane oprogramowanie w obszarze eCommerce w Polsce.

Wyró?niaj?ce si? e-sklepy

W "Rankingu Sklepów Internetowych 2019" opracowanym przez Opineo.pl nasi Klienci zaj?li czo?owe pozycje w swoich kategoriach. Wynikaj? one z poziomu zadowolenia z zakupów, na które wp?yw maj? mi?dzy innymi narz?dzia, które wspólnie z nimi tworzymy.

Sklep internetowy BRW nagrodzony Webstarem Projekty, które tworzymy otrzymuj? liczne nagrody. W?ród nich warto wspomnie? m.in.: Webstar w kategorii „Dom i Ogród” dla BRW za platform? e-commerce. Wed?ug rankingu Money.pl stworzona przez Ideo platforma e-commerce dla Iparts.pl to najlepszy sklep internetowy w kategorii sklepów specjalistycznych w bran?y motoryzacyjnej.

Zalety naszych rozwi?zań

Niezale?nie od charakteru zlecenia, nasze rozwi?zania mo?na opisa? poprzez najwa?niejsze cechy:

  • prosty i szybki proces zakupowy,
  • intuicyjna obs?uga z poziomu panelu administracyjnego,
  • dopasowanie sklepu i jego funkcjonalno?ci do specyfiki oferowanych produktów,
  • bezpieczeństwo systemu i danych, pe?na zgodno?? z GIODO i RODO
  • wysoka dost?pno??
  • dostosowanie do mo?liwo?ci i ograniczeń urz?dzeń mobilnych
  • integracja z systemami p?atno?ci on-line, platformami kurierów itp.
  • integracja z aplikacjami zewn?trznymi np. SAP, Subiekt GT, IFS, Perdix i wieloma innymi.
  • integracja z narz?dziami wspieraj?cymi dzia?ania promocyjne i marketing automation

Oferowane przez nas us?ugi maj? realny wp?yw na efektywno?? funkcjonowania wspó?czesnego e-commerce. Dostarczamy nowoczesne rozwi?zania na ka?dym etapie tworzenia sklepu internetowego: uruchomienie go, rozbudowa, audyt czy optymalizacja.

Anna Wolanin, Kierownik projektów e-commerce

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 富川| 肇州县| 宜宾县| 驻马店市| 延津县| 台南县| 田林县| 南平市| 治多县| 上高县| 吴忠市| 海城市| 天门市| 富蕴县| 永清县| 汾阳市| 吉安县| 新泰市| 浠水县| 荆门市| 平顶山市| 天全县| 兰州市| 五峰| 泾阳县| 乌苏市| 西充县| 潢川县| 克山县| 绿春县| 灌南县| 吴旗县| 呼伦贝尔市| 红河县| 子洲县| 墨竹工卡县| 丰顺县| 宜丰县| 大同市| 汾西县| 法库县|