Sklepy internetowe OpenSource

"Internet to ?wiat alternatyw, konkurencyjnych rozwi?zań i kreatywnych spo?eczno?ci."

Sklepy Open Source to przyst?pna cenowo alternatywa dla rozbudowanych platform sprzeda?owych. Pozwalaj? w krótkim czasie uruchomi? i prowadzi? w?asny, w pe?ni funkcjonalny sklep internetowy.

Anna Wolanin
Anna Wolanin
Kierownik Projektów e-commerce
Darmowa konsultacja

Wdra?amy i obs?ugujemy profesjonalne sklepy Open Source. Dzi?ki dost?powi do bogatej bazy wtyczek / modu?ów rozszerzaj?cych ich podstawowe funkcje stanowi? atrakcyjn? alternatyw? do platform komercyjnych. Mog? by? szczególnie interesuj?ce dla osób, które stawiaj? pierwsze kroki w ecommerce.

Aplikacje z otwartym kodem rozwijaj? si? niezwykle szybko z dwóch g?ównych powodów:

  1. Ogólny dost?p do kodu ?ród?owego pozwala modyfikowa? i ulepsza? go programistom z ca?ego ?wiata. Dzi?ki temu, oprogramowanie jest cz?sto aktualizowane, dodawane s? nowe funkcjonalno?ci i mo?liwo?ci.
     
  2. Relatywnie niskie koszty wdro?enia i u?ytkowania s? atrakcyjne dla wielu firm i osób prowadz?cych dzia?alno?? e-commerce.

Atrakcyjna alternatywa

Systemy takie jak Magento czy WooCommerce pozwalaj? na tworzenie zarówno prostych, bud?etowych e-sklepów jak i bardziej rozbudowanych platform sprzeda?owych. To idealne rozwi?zanie je?li szukasz prostych rozwi?zań lub po prostu czego? "na start". Aplikacje dostarczaj? wygodnych narz?dzi do zarz?dzania tre?ci? sklepu, ale i kompleksowej obs?ugi procesu sprzeda?y. Bogata baza gotowych wtyczek i mo?liwo?? tworzenia w?asnych sprawiaj?, ?e sklep taki mo?na w pe?ni dostosowa? do w?asnych potrzeb.

Ideo, bazuj?c na wieloletniej praktyce, w pe?ni wykorzystuje mo?liwo?ci dost?pne w systemach Open Source, spe?niaj?c oczekiwania klientów i dostarczaj?c w pe?ni funkcjonalne serwisy. Bazuj?c na naszym do?wiadczeniu jeste?my w stanie doradzi? optymalne podej?cie biznesowe zarówno do samych platform sprzeda?owych jak i skuteczne narz?dzia promocji sklepów internetowych.

 

Dobór narz?dzi

Wybór narz?dzi na podstawie szczegó?owej analizy potrzeb i oczekiwań mo?e znacz?co przyczyni? si? do rozwoju ka?dego sklepu internetowego. Dzi?ki skupieniu si? na uzasadnionych biznesowo obszarach, nawet przeci?tna oferta mo?e zdoby? du?e zainteresowanie konsumentów. W?a?ciwie dobrany zestaw narz?dzi mo?e odpowiada? za optymalizacj? i skrócenie procesów zwi?zanych z obs?ug? zamówień, obs?ug? klienta czy wspomóc dzia?ania promocyjne. Prawid?owo skonfigurowane zaplecze technologiczne sklepu gwarantuje prowadzenie sklepu bez ponoszenia du?ych nak?adów pracy, czy anga?owania znacznych zasobów finansowych.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 揭阳市| 陇南市| 赤峰市| 保定市| 科尔| 三原县| 宣恩县| 松阳县| 关岭| 枣庄市| 安泽县| 平南县| 颍上县| 林芝县| 绍兴县| 上林县| 德昌县| 金塔县| 泽州县| 泉州市| 安图县| 江西省| 南安市| 二手房| 鄂托克旗| 句容市| 安泽县| 永仁县| 三亚市| 横山县| 新兴县| 肃宁县| 谢通门县| 洞头县| 西充县| 山阴县| 东明县| 镇雄县| 西盟| 万荣县| 石嘴山市|