Przyk?adowe funkcjonalno?ci sklepów internetowych

"Tylko od Ciebie zale?y jak b?dzie wygl?da? Twój e-sklep"

Poziom rozbudowania sklepu internetowego i funkcje w nim dost?pne s? uwarunkowane m.in jego wielko?c?, oczekiwaniami grupy docelowej czy charakterem oferowanego asortymentu. Przedstawiamy przyk?adowe funkcje, które mog? wzbogaci? ka?dy sklep internetowy i prze?o?y? si? na wzrost sprzeda?y.

Katalog produktów
Produkty, które mog? zainteresowa? kupuj?cego to podstawa skutecznej i op?acalnej sprzeda?y w Internecie. Projektuj?c katalog produktów nale?y maksymalnie u?atwia? odnalezienie konkretnego produktu, wyeksponowa? jego atuty oraz u?atwi? dokonanie zakupu. Przydatne w tym s? m.in. przyjazna galeria zdj??, dynamicznie konfigurowane cechy produktów, warianty (opcje) produktów czy przypisywanie produktu do wielu kategorii. W niektórych kategoriach produktów klienci ch?tniej kupuj? elementy uzupe?niaj?ce do zestawu. ??czenie takich produktów w kolekcje jest u?atwieniem w znalezieniu kolejnych produktów i jednocze?nie podnosi zainteresowanie tymi produktami.

Komentarze
Zadowolony z obs?ugi oraz jako?ci zakupów klient, o wiele ch?tniej dzieli si? pozytywnymi do?wiadczeniami. Mo?na mu w tym „pomóc” udost?pniaj?c system komentarzy do produktów i zach?caj?c do komentowania np. oferuj?c dodatkowe rabaty. Opis produktu uzupe?niony o pozytywne opinie buduje w ?wiadomo?ci potencjalnych klientów pozytywne skojarzenia z mark?, zanim jeszcze dojdzie do zakupu.

P?atno?ci on-line
Opcja zap?aty on-line za internetowe zakupy to obecnie standard. W erze coraz wi?kszej globalizacji zakupw internetowych warto rozwa?y? tak?e obs?ug? wielu walut - nigdy bowiem nie wiadomo kto zechce kupi? nasz produkt. Pe?na integracja z systemem p?atno?ci pozwala sprawnie obs?u?y? ewentualne zwroty czy monitorowa?, którzy klienci ju? zap?acili za towar, a którzy maj? jeszcze niepotwierdzone p?atno?ci. Nasz system obs?uguje wi?kszo?? z dost?pnych na rynku systemów p?atno?ci. Gdy tylko zajdzie taka potrzeba, mo?e by? sprawnie rozszerzony o kolejne.

Koszyk zakupów
Dodanie produktu do koszyka nie jest jednoznaczne z natychmiastow? ch?ci? jego zakupu. Klienci cz?sto traktuj? koszyk jak schowek, który mog? pó?niej przegl?da?, weryfikowa? ilo?ci i koszty, okre?li? dodatki (np. ozdobne opakowanie dla towaru, który ma by? prezentem) lub wybra? optymalny sposób p?atno?ci czy transportu. Czasem wychodz? ze sklepu ca?kowicie rezygnuj?c z zakupu, a czasem wracaj? z ch?ci? powrotu do wybranych wcze?niej produktów.
Dobrze zaprojektowany koszyk umo?liwia wygodne zakupy i zwi?ksza konwersj? w sklepie, obs?uguj?c m.in. ró?ne adresy dostawy dla ró?nych produktów, zapami?tywanie zawarto?ci, sugeruj?c produkty powi?zane czy umo?liwiaj?c dokonanie rejestracji w trakcie zakupów. Warto tak?e zintegrowa? go z mechanizmami, które przypominaj? potencjalnemu Klientowi (np. mailowo lub wykorzystuj?c inne media) o produktach, które si? w koszyku znajduj?.

Zarz?dzanie zamówieniami
Intuicyjne przegl?danie zamówień w panelu administracyjnym i u?atwione kompletowanie wysy?ek, czy weryfikacja p?atno?ci to tylko niektóre z mo?liwo?ci jakie daje modu? zarz?dzania zamówieniami. Równie istotne s? tak?e filtrowanie zamówień, pe?na historia zmian danego zamówienia, druk listów przewozowych czy powiadomienia dla klientów. Dzi?ki zarz?dzaniu z jednego miejsca wszystkie zamówienia s? obs?ugiwane z nale?yt? dba?o?ci? o szczegó?y. Przek?ada si? to na zadowolenie Klientów i to czy polec? sklep swoim znajomym.

Historia zakupów
U?atwienie klientom przegl?dania historii zamówień z mo?liwo?ci? ponowienia zakupu jednym klikni?ciem, to jeden ze sposobów na zwi?kszenie obrotów e-sklepu. Je?li klienci s? zadowoleni z produktów i dotychczasowej obs?ugi, to takie stymulowanie sprzeda?y mo?e by? bardzo efektywnym narz?dziem. Dla wzmocnienia skuteczno?ci warto po??czy? je z aktywnym pozyskiwaniem uwagi klientów np. poprzez personalizowany mailing, który przypomni, ?e warto kupi? kolejne opakowanie produktu.

Schowek
Bardzo cz?sto klienci nie chc? od razu nabywa? produktów, a jedynie oznaczy? je do pó?niejszego przegl?dni?cia i rozwa?enia zakupu. Czasem weryfikuj? dany produkt dopiero przy ponownej wizycie w sklepie. Dobrze zaprojektowany schowek pomo?e "poczeka?" produktowi na powrót Twojego potencjalnego klienta.
Podobn? funkcjonalno?ci? jest tzw. WishList, czyli lista produktów Twojego sklepu, które konsument chcia?by mie?. Listy takie najcz??ciej s? udost?pniane znajomym jako sugestia np. „co chcia?bym dosta? jako prezent urodzinowy”. Dzi?ki takiemu udost?pnianiu informacja o Twoim sklepie dotrze do grona osób, które w innym przypadku mog?yby si? nigdy o nim nie dowiedzie?. Co wi?cej, chc?c spe?ni? oczekiwania jubilata najprawdopodobniej kupi? u Ciebie oznaczony przez niego produkt.

Kupony i regu?y rabatowe
Zarówno organizowane okresowo promocje, jak i rabaty przyznawane sta?ym klientom, s? narz?dziem skutecznie podnosz?cym poziom zainteresowania sklepem i wp?ywaj?cym na generowanie kolejnych zakupów. Modu? umo?liwia tak?e zarz?dzanie promocjami personalizowanymi np. dla wybranych grup u?ytkowników, promocji okresowych. Z jednej strony mo?e s?u?y? do nagradzania za dotychczasowe zakupy czy aktywno?? w sklepie, z drugiej - aktywizowa? potencjalnie utraconych klientów, którzy w innym wypadku mogliby nie powróci? do sklepu.

Integracje z innymi systemami IT
Funkcjonalno?? i u?yteczno?? sklepu internetowego mo?e znacznie wzrosn?? dzi?ki po??czeniu go z innymi, zewn?trznymi systemami IT. Mog? to by? np. systemy finansowo-ksi?gowe, magazynowe, systemy CRM lub ERP. Dzi?ki integracjom z zewn?trznymi systemami i wykorzystaniu modu?ów dedykowanych jeste?my w stanie wdro?y? sklep w pe?ni dostosowany do potrzeb u?ytkowników. Np. mo?liwa jest automatyczna aktualizacja realnego czasu dostawy danego produktu, uwzgl?dniaj?cego stany magazynowe zarówno sklepu jak i jego dostawców.
System mo?e tak?e dobiera? zamienniki do produktów i automatycznie je zamawia? u dostawców jednocze?nie blokuj?c odpowiednie zapasy na ich stanach magazynowych. Mo?e tak?e samodzielnie udzieli? rabatu wybranym klientom i poinformowa? o nim np. poprzez personalizowany mailing, w dogodnym dla nich momencie.

Integracje z porównywarkami cen
Internauci bardzo cz?sto przed zakupem wybranego ju? produktu sprawdzaj? jego ceny w ró?nych sklepach za po?rednictwem porównywarek cen. Nawet je?li oferowane w Twoim e-sklepie ceny nie s? najni?sze, to warto wykorzysta? porównywarki cen, by zaistnie? w ?wiadomo?ci potencjalnych klientów.
Mo?e te? okaza? si?, ?e us?ugi dodatkowe, które zaproponujesz jako „uzupe?nienie” produktu przekonaj? do jego zakupu.

Zamówienia bez rejestracji
Nie ka?dy chce zak?ada? konto w e-sklepie, szczególnie przy pierwszej wizycie. Ma?o kto lubi podawa? dane personalne tylko po to, by kupi? pojedynczy, cz?sto niskokosztowy produkt. Umo?liwiaj?c internautom dokonywanie zakupów bez konieczno?ci zak?adania konta, powi?kszasz znacznie grono swoich klientów.

Logowanie przez konto Facebook
Nie zawsze mo?na ca?kowicie zrezygnowa? z konieczno?ci zak?adania konta w sklepie internetowym. Mo?liwo?? zalogowania do niego przez konto Facebook stanowi z?oty ?rodek, pozwalaj?cy na uzyskanie wiedzy o kliencie, a jednocze?nie wyeliminowanie konieczno?ci wype?niania przez niego formularzy rejestracyjnych.

?ledzenie przesy?ek
Dzi?ki integracji z systemami informatycznymi firm oferuj?cych us?ugi kurierskie, mo?liwe jest ?ledzenie przesy?ek. Pozwoli to klientom sklepu uzyska? szczegó?owe informacje na temat aktualnego statusu przesy?ki i planowanego terminu dostawy. To wa?ne, bowiem znajomo?? aktualnej sytuacji zamówienia i mo?liwo?? zaplanowania dok?adnego terminu dostawy wp?ywa na wzrost zaufania i lojalno?ci klientów.

Wersje j?zykowe
Dzi?ki modu?owi do zarz?dzania wersjami j?zykowymi ?atwiej przygotujemy serwis do obs?ugi praktycznie ka?dego klienta. W zale?no?ci od decyzji i podj?tej strategii sprzeda?y wersja j?zykowa mo?e by? pe?nym odwzorowaniem sklepu podstawowego, lub zawiera? jedynie wybrane tre?ci/produktu. Nasi klienci sprzedaj? ju? w niemal 30 j?zykach.

Obs?uga wielu walut
Umo?liwienie klientom dokonywania p?atno?ci w dogodnej dla nich walucie, oznacza zwi?kszenie grona potencjalnych klientów i podniesienie poziomu sprzeda?y sklepu. To dla nich tak?e kolejny powód do polecenia Twojego sklepu swoim znajomym, równie? p?ac?cym w obcych walutach. W sklepach, które chc? sprzedawa? i dostarcza? produkty klientom poza granicami kraju jest to jedna z podstawowych funkcjonalno?ci.

Porównywarka produktów
Przegl?danie kart produktów z du?? ilo?ci? parametrów i szczegó?ów nie zawsze u?atwia podj?cie decyzji. W takich przypadkach przydatna okazuje si? mo?liwo?? porównania produktów (np. tabelarycznego), dzi?ki której klient szybko wy?apie najwa?niejsze ró?nice. Pozwoli to na podj?cie ?wiadomej decyzji i w efekcie Klient b?dzie z zakupu bardziej zadowolony.

Newsletter / Mailing
Newsletter u?atwia dotarcie z ofert? i informacj? o aktualnych promocjach do potencjalnych klientów. Pozwala tak?e podtrzymywa? relacje z dotychczasowymi Klientami. Dobrze zaprojektowany i personalizowany komunikat mo?e prze?o?y? si? na podniesienie sprzeda?y. Je?li do jego wysy?ki wykorzystane zostan? dane o klientach gromadzone przez inne modu?y e-sklepu, mo?liwe jest stworzenie skutecznego i efektywnego kosztowo narz?dzia komunikacji i promocji.

Wirtualny doradca
Mechanizm, który dzi?ki odpowiednio zaprojektowanej bazie wiedzy, jest w stanie sprawnie odpowiada? na wszelkie pytania klienta zwi?zane z ofert? e-sklepu. Wirtualny doradca symuluje rozmow? z pracownikiem dzia?u obs?ugi klienta, jednocze?nie wyr?czaj?c go z konieczno?ci odpowiadania na cz?sto powtarzaj?ce si? proste pytania. Ponadto, gdy tylko zajdzie taka potrzeba, system przeka?e kontakt do odpowiedniego pracownika. Dzi?ki temu obs?uga sklepu ma wi?cej czasu na realizacj? innych zadań zwi?zanych z obs?ug? klienta.

Wersja mobilna / RWD
Rozszerzenie e-sklepu o wersj? mobiln? / RWD, dopasowan? do mo?liwo?ci ró?nych modeli telefonów, to najprostszy sposób na zwi?kszenie zasi?gu e-sklepu o nowych klientów. Mobilny dost?p do oferty sklepu to mo?liwo?? z?o?enia zamówienia w najbardziej wygodny i bezpieczny sposób. Prawie po?owa internautów kupuje w sieci za pomoc? urz?dzeń mobilnych, a ilo?? ta dynamicznie ro?nie.

Aplikacja mobilna e-sklepu/ mCommerce
Dedykowane aplikacje mobilne to ?wietne rozwi?zanie dla dynamicznie rosn?cej bran?y eCommerce. Ich przewag? nad mobilnymi stronami e-sklepów jest to, ?e potrafi? wykorzysta? dodatkowe funkcje oferowane przez system operacyjny danego urz?dzenia, np. geolokalizacj?.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 丰台区| 青铜峡市| 小金县| 渑池县| 吴江市| 澎湖县| 自治县| 舒城县| 香港| 昌江| 公主岭市| 宣汉县| 隆化县| 潢川县| 鄯善县| 民乐县| 铁岭县| 许昌市| 道孚县| 永川市| 梁平县| 鹤壁市| 长岛县| 济阳县| 大丰市| 垣曲县| 新竹县| 乃东县| 普兰县| 衡水市| 丹寨县| 漠河县| 开封县| 汽车| 浙江省| 禹城市| 汶川县| 兴业县| 绵阳市| 新乡县| 吉林省|