Wdro?enia sklepów Magento

„Magento to bogata w funkcje platforma handlowa, która oferuje elastyczno?? i pe?n? kontrol? nad obs?ug? kana?u online.”

Realizujemy projekty zarówno w oparciu o wersj? Magento Open Source (dawniej Magento Community), jak i komercyjnej - Magento Commerce (dawniej Magento Enterprise).

Anna Wolanin
Anna Wolanin
Kierownik Projektów e-commerce
Darmowa konsultacja

Wed?ug licznych zestawień i raportów, Magento jest liderem w?ród dost?pnych na rynku platform e-Commerce. Z platformy tej korzysta obecnie ponad 250 000 sprzedawców na ca?ym ?wiecie. Popularno?? zawdzi?cza m.in. swojej uniwersalno?ci, wydajno?ci oraz intuicyjnej obs?udze, która pozwala na sprawne zarz?dzanie e-sklepem.

Wdra?ane przez nas sklepy wykorzystuj?ce platform? Magento dostosowujemy do potrzeb danego rynku. Oprogramowanie posiada mo?liwo?? integracji z wi?kszo?ci? dostawców oferuj?cych us?ugi wspieraj?ce eCommerce m.in. z licznymi systemami e-p?atno?ci czy systemów marketing automation. Co istotne - aplikacja funkcjonuje w wielu j?zykach i wspó?pracuje z wieloma wtyczkami pozwalaj?cymi na lokalizacj? procesu sprzeda?y.

Dlaczego Magento?

Magento to platforma e-commerce, która pozwala na stworzenie zarówno prostych sklepów internetowych, jak i rozbudowanych platform sprzeda?owych. Jednak, aby w pe?ni wykorzysta? jej mo?liwo?ci, konieczna jest specjalistyczna wiedza programistyczna. Dlaczego zatem warto wybra? Magento?

 • Rozbudowane funkcjonalno?ci – oprócz wielu gotowych modu?ów, platforma posiada w pe?ni elastyczn? architektur?, przez co mo?liwe jest odpowiednie dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb.
   
 • Optymalizacja SEO – narz?dzia dost?pne w Marketplace znacznie u?atwiaj? optymalizacj? stron sklepu pod k?tem wyszukiwarek, a tym samym korzystnie wp?ywaj? na pozycjonowanie i dzia?ania e-marketingowe.
   
 • Wersja mobilna – platforma dost?pna jest w wersji mobilnej, co u?atwia sprzeda? Klientom mobilnym.
   
 • Rozbudowana analityka – mo?liwo?? po??czenia platformy z wieloma narz?dziami analitycznymi pozwala na bie??ce monitorowanie ruchu na stronie i zbieranie najwa?niejszych informacji dotycz?cych zachowań u?ytkowników.
   
 • Multistore – funkcja ta jest szczególnie przydatna dla firm prowadz?cych wiele sklepów internetowych (np. w wielu wersjach j?zykowych) i pozwala na ich efektywn? obs?ug? z poziomu jednego panelu zarz?dzaj?cego.
   
 • Integracja – Magento umo?liwia integracj? nie tylko z systemami typu ERP oraz CRM, ale tak?e z popularnymi porównywarkami oraz portalami spo?eczno?ciowymi.

Nowa wersja Magento oferuje ?atwiejsze tworzenie oraz lepszej klasy zabezpieczenia. Poznaj wybrane nowo?ci w Magento 2.3

Magento Open Source oraz Magento Commerce w wersji 2.3.3 dostarczaj? istotne aktualizacje platformy, liczne zmiany bezpieczeństwa, ale równie? podstawowe metody p?atno?ci zgodne z PSD2.

Elastyczna platforma sprzeda?owa

Bien-Air Dental to szwajcarska marka dostarczaj?ca specjalistyczny sprz?t do gabinetów stomatologicznych, który u?atwia codzienn? prac? lekarzy oraz poprawia komfort pacjentów podczas zabiegów.

Maj?c na uwadze potrzeby i preferencje klientów, przygotowali?my rozbudowan? platform? sprzeda?ow? www.dental.bienair.com w trzech ró?nych wersjach j?zykowych (EN, FR i DE). Serwis dzia?aj?cy w oparciu o Magento 2 pe?ni funkcj? sprzeda?ow?, informacyjn? i wizerunkow?.

Kompleksowa obs?uga

Aby sklep móg? efektywnie funkcjonowa? na konkurencyjnym rynku, konieczne jest równoczesne prowadzenie wielu dzia?ań, które pozwol? na jego wyró?nienie i przyci?gni?cie uwagi klientów. Dlatego cz?sto nasze dzia?ania wykraczaj? poza wdro?enie platformy Magento

W naszej ofercie znajduje si? tak?e kompleksowa obs?uga sklepów. Wykorzystuj?c wieloletnie do?wiadczenie i wci?? poszerzan? wiedz? mo?emy zaproponowa? klientom dzia?ania takie jak np.: wsparcie sprzeda?y, optymalizacja konwersji czy pozycjonowanie sklepów internetowych opartych na platformie Magento.

Oferujemy tak?e us?ugi hostingowe, a w przypadku bardziej zaawansowanych potrzeb biznesowych realizujemy skuteczne platformy B2B.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 神木县| 花垣县| 平罗县| 长沙市| 海阳市| 东乌| 渝北区| 车险| 淄博市| 兰坪| 成安县| 云安县| 棋牌| 内丘县| 天祝| 松江区| 东明县| 五华县| 冷水江市| 徐州市| 肃南| 达日县| 红原县| 梅州市| 济源市| 连江县| 横山县| 翁牛特旗| 西乡县| 浦城县| 景东| 庄河市| 瑞昌市| 宜川县| 营口市| 阜阳市| 泰兴市| 拜泉县| 凤山市| 印江| 永平县|