Bran?a e-commerce: podsumowanie 2019 roku, prognozy na 2020

WirtualneMedia.pl. Autor: Anna Wolanin, Specjalista e-commerce, Ideo

Rok 2019 powoli si? kończy. O podsumowanie bran?y poprosi? nasz? specjalistk? e-commerce Ann? Wolanin, portal WirtualneMedia.pl. Jakie wydarzenia mo?na uzna? za sukces, a jakie za pora?k?, jakie kampanie zas?uguj? na szczególn? uwag? oraz czego mo?emy spodziewa? si? w 2020 - o tym dowiecie si? z poni?szego zestawienia.

Wydarzenie roku (w Polsce i na ?wiecie)

Asystenci g?osowi s? za granic? obecnie standardem. W Polsce ta technologia zosta?a wprowadzona dopiero w br. Pomimo niedawnej premiery ro?nie liczba operacji, jakie mo?na za ich po?rednictwem wykonywa?, jednak musimy jeszcze chwil? poczeka?, by móc g?osowo dokonywa? zakupów. Niemniej jednak ju? dzi? ta technologia mo?e znacz?co wp?yn?? na algorytm Google oraz na ogólne zasady SEO. Wynika to z faktu, i? u?ytkownicy, którzy szukaj? produktów t? metod?, podaj? wi?cej szczegó?ów - chc? od razu otrzyma? jak najbardziej trafion? odpowied?. Google nie jest oboj?tne na takie potrzeby, o czym ?wiadczy niedawna aktualizacja BERT. Jego zadaniem jest zwi?kszenie rozumienia naturalnego j?zyka, w?a?nie w kierunku wyszukiwania g?osowego.

Innym, wartym wymienienia wydarzeniem jest nawi?zanie wspó?pracy polskiego operatora logistycznego InPost, z chińskim gigantem AliExpress.

Sukces roku (w Polsce i na ?wiecie)

4,5 biliona $ - tak? warto?? w 2020 roku najprawdopodobniej osi?gnie e-commerce na ?wiecie. Nieca?e 4 lata temu wynosi?a ona zaledwie 2,3 mln $. Co szczególnie cieszy, wzrost warto?ci rynku widoczny jest równie? w Polsce. W czerwcu br. w mediach pojawi?a si? informacja mówi?ca o tym, ?e na naszym rodzimym rynku pojawi?a si? rekordowa liczba e-sklepów – 2,8 tys. Ju? od kilku lat mo?na zaobserwowa?, plasujemy si? w czo?ówce najszybciej rozwijaj?cych si? w tym segmencie krajów. Ro?nie równie? liczba klientów, którzy realizuj? zakupy internetowe – obecnie to niemal 30 mln Polaków. Do nas nale?y równie? czo?ówka, je?li chodzi o korzystanie z nowoczesnych form p?atno?ci oraz technologii bankowych. W skali Europy znajdujemy si? na 5. miejscu w zakresie realizowania p?atno?ci za pomoc? wearables.

Pora?ka / rozczarowanie / kryzys roku (w Polsce i na ?wiecie)

Wskazana przeze mnie sytuacja powinna by? rozpatrywana z przymru?eniem oka, jednak na pewno by?a to najwi?ksza pomy?ka e-commercowa w mijaj?cym roku. Dla marki Foreo Czarny Pi?tek by? szczególnie czarny. Przez dwie godziny klienci z 50 krajów na stronie producenta mogli kupi? najbardziej popularny produkt marki (Foreo UFO) po cenie 49 z?. Warto zaznaczy?, ?e cena regularna to 1199 z?, a zaplanowana promocja nie by?a a? tak du?a. Firma przyzna?a, ?e sytuacja wynika z pomy?ki jednego z pracowników. Oszacowane straty wynios?y a? 10 mln $, jednak za?o?yciel Foreo o?wiadczy?, ?e wszystkie z?o?one zamówienia zostan? zrealizowane. Ca?? za? sytuacj? okre?la jako okazja do pozyskania 40 tys. nowych klientów. Nale?y podkre?li? – klientów, którzy chc?c korzysta? z urz?dzenia, b?d? musieli dokupi? zestawy jednorazowych maseczek.

Co ciekawe w ca?ej sytuacji dla polskiego e-commerce, okaza?o si?, ?e jeste?my mistrzami oszcz?dzania. Z po?ród 50 krajów, Polska uplasowa?a si? na 2. miejscu, je?li chodzi o liczb? zamówionych produktów: 9 704. Pierwsze miejsce zaj??y Stany Zjednoczone, zamawiaj?c jedynie o ponad 1 tys. produktów wi?cej.

Cz?owiek roku (w Polsce i na ?wiecie)

W tym roku nie wska?? jednej osoby, a ogó?em polskich konsumentów. Wida?, ?e z roku na rok dokonywane przez nich decyzje zakupowe s? coraz bardziej ?wiadome. Czytanie sk?adów produktów, poddawanie w w?tpliwo?? podawanych w reklamach informacji czy niedecydowanie o zakupie jedynie po opakowaniu produktu. W wyniku tego ro?nie liczba punktów sprzedaj?cych wy??cznie towary bio, czy wspólna wymiana opinii klientów na temat warto?ciowej oferty produktowej.

W e-commerce równie? zasz?y zasadnicze zmiany. W zakresie p?atno?ci poprzez internet wida? o wiele wi?ksz? ostro?no??, chocia?by poprzez korzystanie z wieloetapowego uwierzytelniania. Informacje o podejrzanych sprzedawcach, dostawcach czy próbach oszustwa roznosz? si? po sieci w tempie ekspresowym. Zmiany wida? równie? po stronie samych sklepów internetowych, które coraz liczniej zapewniaj? wysokie standardy bezpieczeństwa, co niezaprzeczalnie jest we wspó?czesnym ?wiecie podstaw? w?a?ciwie funkcjonuj?cego biznesu.

Serwis / kampania / projekt roku (w Polsce i na ?wiecie)

Czarny Pi?tek staje si? w Polsce standardem i spotyka si? z coraz wi?kszym zainteresowaniem ze strony klientów. Jednocze?nie mo?na zauwa?y? sceptyzm je?li chodzi o oferowane promocje – jest to równie? potwierdzenie mojej opinii o ?wiadomych zakupach Polaków. Zainteresowanie konsumentów w tym roku wzbudzi?y nie tylko obni?ki cen, ale równie? serwis FakeFriday. Klienci po wpisaniu nazwy interesuj?cego ich produktu mogli zapozna? si? z jego cen? przed Black Friday. Dostawcy, którzy chcieli podnie?? cen?, tylko po to, by zaprezentowa? klientom osza?amiaj?ce rabaty, nie mieli w tym roku ?adnych szans.

Premiera, nowo?? roku (w Polsce i na ?wiecie)

Wdro?enie systemu i zaplecza logistycznego, który pozwoli na dowóz zakupionych online produktów spo?ywczych b?dzie jeszcze trwa?o. Tymczasem do Polski wchodzi Szopi, który oferuje swoje us?ugi w rosn?cej liczbie miast. Us?uga ta jest nieco inna, ni? dowo?one przez supermarkety produkty, gdy? umo?liwia zrealizowanie zakupów w sklepach nie tylko spo?ywczych. Na pewno taki rodzaj us?ugi spotka si? z du?ym zainteresowaniem po stronie klientów, szczególnie tych, dla których najwa?niejsza jest wygoda oraz szybko?? przesy?ki.

Trend roku (w Polsce i na ?wiecie)

W ostatnim czasie da si? zauwa?y?, (nie tylko w obszarze e-commerce), nastawienie klientów na realizacj? ?wiadomych zakupów. Mi?dzy innymi wynikiem tego s? dzia?ania na rzecz ekologii. Co prawda firmy bardzo cz?sto wykorzystuj? ten aspekt do budowania pozytywnego PR-u, jednak w mojej opinii dzia?ania proekologiczne musz? wynika? nie tylko z dzia?ań konsumenckich, ale przede wszystkim z decyzji samych producentów.

Sprzeda?owi giganci ju? podejmuj? dzia?ania w tym kierunku – Zalando zadeklarowa?o, ?e do przysz?ego roku zamieni plastikowe paczki na pochodz?ce w 100% z recyklingu nowe opakowania. Podobne komunikaty da si? s?ysze? z Reserved czy Mohito. Lidl z kolei ograniczy? wykorzystanie plastiku w produktach marek w?asnych. Co cieszy, takie dzia?ania b?d? w nied?ugim czasie wynikaj?cym z prawa obowi?zkiem. Parlament Europejski przyj?? dyrektyw? zakazuj?c? sprzeda?y produktów jednorazowych, które zosta?y wykonane z tworzyw sztucznych.

W Polsce wyra?nym trendem jest wprowadzenie sklepów bezobs?ugowych. Obecne s? ju? kasy w wersji „autonomicznej”, w ca?kowicie samoobs?ugowych sklepach, bez pracowników. Produkty za? s? odbierane z automatów. Warto zauwa?y?, ?e s? to zawsze otwarte punkty sprzeda?y – równie? w nocy czy niedziele niehandlowe.

Prognoza na 2020 rok

Uwa?am, ?e nadchodz?cym roku b?dzie mo?na zaobserwowa? zwi?kszon? koncentracj? na technologii. B?dzie ona przede wszystkim wykorzystywana do skrócenia czasu realizacji zakupów, nie wy??czaj?c z niego dostawy. Z pewno?ci? tego rodzaju rozwi?zania b?d? wykorzystywane przede wszystkim przez du?ych graczy, a szkoda, bo to mali przedsi?biorcy stanowi? w Polsce wi?kszo?? rynkow?. Zaoszcz?dzony w ten sposób czas b?dzie najprawdopodobniej przeznaczany na zacie?nianie i budowanie pozytywnych relacji z klientem, w ramach budowania przewagi konkurencyjnej.

Da si? równie? zauwa?y?, ?e platformy, które osi?gn??y sukces online przenosz? si? do offline i na odwrót. Efektem b?dzie wi?ksze przenikanie si? do?wiadczeń konsumenckich. Takie zjawiska jak efekt SOPO, ROPO czy showroomy – klient w niektórych segmentach produktowych nie b?dzie nawet zauwa?a? kiedy rozpoczyna zakup, kiedy jedynie przegl?da produkty, a kiedy finalizuje zakup. Dla konsumenta najwa?niejsze jest, by naby? towar, który zaspokoi jego potrzeb? lub rozwi??e problem, na akceptowalnych przez niego warunkach.


Autor

 

Anna Wolanin, Specjalista e-commerce, Ideo.

Publikacja: Wirtualnemedia.pl, 16.12.2019 r.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 务川| 武汉市| 裕民县| 修文县| 会昌县| 瑞安市| 乌鲁木齐市| 柏乡县| 恩平市| 佛学| 盘山县| 肥城市| 三原县| 宣汉县| 土默特左旗| 新蔡县| 龙州县| 岑巩县| 蒙自县| 嘉禾县| 金乡县| 剑河县| 安庆市| 武乡县| 刚察县| 廉江市| 延庆县| 师宗县| 房产| 大余县| 凤冈县| 新河县| 栖霞市| 泽普县| 密山市| 河池市| 离岛区| 太白县| 周口市| 霍州市| 明星|