Nowo?ci w Magento 2.3

Nowa wersja Magento oferuje ?atwiejsze tworzenie, dzia?anie oraz lepszej klasy zabezpieczenia.
Magento Open Source oraz Magento Commerce w wersji 2.3.3 dostarczaj? istotne aktualizacje platformy, liczne zmiany bezpieczeństwa, ale równie? podstawowe metody p?atno?ci zgodne z PSD2.

 
Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej wersji (2.3.3) platformy e-commerce Magento, deweloperzy przygotowali kolejne dodatki u?atwiaj?ce zarz?dzanie oraz optymalizacj? sklepu. Prezentujemy wybrane z nich, z wyja?nieniem ich przeznaczenia.

Jeszcze ?atwiejsze tworzenie

Aktualizacja CMS
Dotychczasowy edytor CMS WYSIWYG zosta? zast?piony nowszym modelem TinyMCE. Dzi?ki temu otrzymali?my narz?dzie, które umo?liwi dostosowanie zawarto?ci i uk?adu strony wed?ug w?asnych potrzeb. Do dyspozycji mamy wid?ety, opcj? definiowania zmiennych w uk?adzie strony oraz galeri? multimedialn?. Nowi u?ytkownicy wersji Magento Commerce mog? teraz skorzysta? z dynamicznych bloczków i w intuicyjny sposób zaprojektowa? oryginalny uk?ad witryny.

Page Builder
Wbudowane narz?dzie pozwala na stworzenie niepowtarzalnego interfejsu strony czy karty produktu bez absolutnie ?adnej znajomo?ci HTML lub CSS. Jej dzia?anie bazuje na technologii drag-and-drop. To rozwi?zanie gwarantuje, ?e dos?ownie ka?dy mo?e stworzy? oryginalny projekt strony za pomoc? tekstu, zdj?? oraz wideo. Podczas tworzenia projektu od razu widzimy czy obecny uk?ad oraz wygl?d nam odpowiada. Je?li jeste?my zadowoleni z efektów swojej pracy wykonanej bez pomocy dewelopera, stron? mo?na od razu opublikowa?. Page Builder jest dost?pny tylko w wersji Magento Commerce. Natomiast u?ytkownicy wersji Open-source mog? naby? go w Magento Marketplace.

Jeszcze lepsze dzia?anie

Elastic Search
Do momentu powstania wersji Magento 2.3, Elastic Search by? dost?pny tylko dla u?ytkowników Magento Commerce. W tym momencie funkcja zaawansowanego wyszukiwania jest domy?ln? wyszukiwark? równie? w wersji Open Source. Ka?dy u?ytkownik najnowszej wersji jest w stanie zintegrowa? ogromne mo?liwo?ci Elastic Search z mechanizmami wyszukuj?cymi w swoich sklepach internetowych. Wykorzystanie filtrów sprawi?o, ?e obs?uga zapytań sta?a si? o wiele szybsza, a wyniki wyszukiwania bardziej trafne. Dzi?ki temu nie ma potrzeby instalowania dodatkowych wtyczek.

Declarative Database Schema
W Magento 2.3 uproszczono sposób instalacji oraz aktualizacji. We wcze?niejszych wersjach zmiana struktury bazy danych wymaga?a wykorzystania wielu skryptów m.in. InstallSchema oraz UpgradeSchema. Teraz zosta?y one zast?pione modu?em XML. Deweloperzy wykorzystuj?c j?zyk deklaratywny zdefiniuj? wszystkie zmiany, jakie powinny zosta? wprowadzone w obr?bie ca?ej platformy. Aby te aktualizacje pojawi?y si? w systemie, wystarczy, ?e u?ytkownik uruchomi w?a?nie ten modu?. Wówczas system automatycznie przeprowadzi tylko te operacje, które maj? istotne znaczenie dla otrzymania ostatecznej wersji bazy danych.

PWA Studio
Od momentu pojawienia si? na rynku wersji Magento 2.3, sta?o si? ono progresywn? aplikacj? webow? dzi?ki PWA Studio. W przekonaniu, ?e aplikacje PWA s? przysz?o?ci?, twórcy platformy nawi?zali wspó?prac? z Google. Ich wspólne dzia?ania maj? na celu promowanie platform e-commerce w formie PWA i rozwijanie tej technologii. PWA Studio to nic innego jak praktyczny zestaw narz?dzi wspomagaj?cy deweloperów. Dzi?ki niemu b?d? mogli nauczy? si? technik budowania PWA, szybko tworzy? front end czy komponenty PWA. Warto równie? wspomnie? o extensions czyli wtyczkach, które mo?na wystawi? na sprzeda? w sklepie Magento Marketplace. Ponadto PWA Studio u?atwia budowanie oraz zarz?dzenie wieloma kana?ami sprzeda?y, a tak?e do?wiadczeniami klientów w jednej aplikacji, przy wykorzystaniu jednej bazy kodu. Narz?dzie zosta?o stworzone z my?l? o szybkim tworzeniu prototypów, pomocnym trybie debugowania, rozbudowy systemu informacji zwrotnej, a tak?e zwi?kszeniu produktywno?ci. PWA Studio dostarcza deweloperom wszystkich niezb?dnych narz?dzi, by spersonalizowa? zawarto??, przypisa? preferencje u?ytkowników do danego regionu czy zaimplementowa? szablony CMS.

WebAPI asynchroniczne i zbiorcze
Aktualizacja ??dań dla REST API zosta?a osi?gni?ta dzi?ki zaanga?owaniu cz?onków spo?eczno?ci Magento. Takie funkcjonalno?ci jak asynchroniczne i bulk web API (w wolnym t?um. WebAPI zbiorcze) o wiele lepiej b?d? wspiera? wszelkiego rodzaju implementacje. Przep?yw ??dań stanie si? o wiele bardziej wydajny i niezawodny. Charakteryzowa?a go b?dzie równie? skalowalno??, dzi?ki czemu du?a liczba zapytań b?dzie przetwarzana, w bardzo krótkim czasie i bez konieczno?ci czekania na odpowied? z serwera. W przypadku naprawd? du?ych ilo?ci informacji do przyj?cia i odebrania przez API, istnieje ju? mo?liwo?? utworzenia kilku encji za pomoc? API, a nast?pnie wykorzystania kolejkowania. Przyczyni si? to do o wiele skuteczniejszego zarz?dzania pami?ci? dost?pn? w platformie. Obie te funkcje, b?d? pomocne przy du?ym nap?ywie zamówień w tym samym czasie czy przy importowaniu masowej ilo?ci danych np. z systemu ERP czy CRM do Magento lub odwrotnie.

GraphQL API
W wersji 2.3 Magento znajduje si? nowy zestaw zoptymalizowanych API dla szybszego rozwoju front endu. Wtyczka GraphQL skupia si? na serwisach webowych, a konkretnie na tzw. storefront – e-witrynach sklepowych. Niedawno zintegrowano GraphQL z systemem Magento, która jest zarówno elastyczn? i niezwykle wydajn? alternatyw? dla punktów końcowych interfejsu API w tym, równie? dla webowych API (REST, SOAP). Sklep Magento wykorzystuj?cy t? wtyczk? wy?apie te wszystkie dane w jednym ??daniu. W ten sposób mo?na b?dzie unikn?? obci??ania sieci ze wzgl?du na nadmiern? wysy?k? danych. Dzi?ki GraphQL API Deweloperzy mog? liczy? na tworzenie bardziej skoncentrowanej listy ??dań do API oraz efektywnie zarz?dza? optymalizacj? platformy.

Oprócz tego dodano takie funkcjonalno?ci jak introspekcja z mo?liwo?ci? okre?lania struktury tego typu zapytań, czy te? autouzupe?nianie, co jest du?? pomoc? w zarz?dzaniu platform?. W sk?ad narz?dzi do optymalizacji GraphQL zosta?y równie? dodane nowe formy p?atno?ci z jakich b?d? mogli korzysta? klienci np. PayPal, Braintree oraz Authorize.Net. Pojawi?a si? równie? obs?uga kart podarunkowych, jak równie? opcja tzw. store credit czyli zwrotu pieni?dzy na konto u?ytkownika sklepu (dost?pne tylko w Magento Commerce). W trakcie sk?adania zamówienia klienci mog? równie? zakupi? dany produkt i skonfigurowa? go wed?ug w?asnych upodobań – pod warunkiem, ?e dla produktu zosta?y wprowadzone odmienne parametry.

Magento Inventory (dawniej MSI)
Magento Inventory przenosi zarz?dzanie zasobami sklepu na globalny poziom. Sprzedawcy s? w stanie administrowa? wieloma kana?ami jednocze?nie oferuj?c klientom niezwykle udane do?wiadczenie zakupowe. W poprzednich wersjach ta funkcjonalno?? by?a oferowana w formie integracji z wykorzystaniem tzw. connector’a. Magento 2.3 pozwala sprzedawcom na zarz?dzanie asortymentem i obs?ug? klientów z wielu kana?ów sprzeda?owych i to bezpo?rednio z panelu administracyjnego.

U?ytkownicy dzi?ki Magento Inventory maj? dost?p do informacji o liczbie asortymentu jaki posiadaj? w wielu ró?nych kana?ach sprzeda?y. Po??czenie wszystkich ofert w jedn? baz? danych z informacj? o lokalizacjach dost?pno?ci produktu (z ang. sources) u?atwia i przyspiesza dotarcie produktu do klienta. Sk?adane zamówienia s? sprawdzane pod k?tem dost?pno?ci oraz szybko?ci realizacji zamówienia. Te zale?ne s? od okre?lenia najbli?szej lokalizacji od klienta, a nast?pnie wskazania, która z form dostaw b?dzie najdogodniejsza. Jednocze?nie sprzedawca mo?e ?ledzi? poziom zapasu towarów oraz uzupe?nia? je na bie??co.

Magento Inventory mo?na zsynchronizowa? za pomoc? API z zewn?trznymi systemami do zarz?dzania asortymentem. W czasie rzeczywistym i na poziomie administratora istnieje opcja okre?lenia regu?y zarz?dzania dla ka?dego kana?u sprzeda?y. Mog? one dotyczy? nadawania priorytetu lub zautomatyzowania procesu realizacji zamówień w danym sklepie online. Efektem wprowadzania tego typu ulepszeń jest skuteczne zarz?dzanie sprzeda??, ale równie? usprawnienie i u?atwienie ca?ego procesu zakupowego dla klientów (z ang. checkout).

Przeczytaj wi?cej na temat logistyki w e-commerce w naszym artykule: Kontrola przyj?? i wydań magazynowych w e-commerce

Bezpieczeństwo

Google ReCaptcha oraz dwuetapowa autoryzacja
Wtyczka Google ReCaptcha oraz dwu-stopniowa autoryzacja sta?y si? standardami bezpieczeństwa dla stron, chroni?c je przed spamem oraz wszelkiego rodzaju nadu?yciami. Zintegrowana z Magento 2.3 us?uga ReCaptcha od Google umo?liwia ochron? stron g?ównych sklepów, w tym elementów (np. login, has?o) oraz takich procesów jak: rejestracja, wysy?ka formularzu kontaktowego czy automatycznego odzyskiwania has?a. Ten wbudowany mechanizm u?ywa zaawansowanych technik analitycznych by wykry? operacje ?wiadcz?ce o generowaniu spamu w platformie Magento. W trakcie dwuetapowej weryfikacji mo?na do??czy? dodatkow? warstw? bezpieczeństwa L2. Sprawdzi si? w przypadku sekcji stron, które s? najbardziej nara?one na cyberataki np. panel logowania administratorów do front endu i back endu platformy. Wtyczka skutecznie zabezpieczy panel administratora, jak i u?ytkowników przed nieautoryzowanym dost?pem.

Cache Flush ACL
Funkcja s?u?y do szczegó?owego zarz?dzania pami?ci? podr?czn? dla list ACL (ang. Access control list). Stworzenie takiej listy kontroli dost?pu okre?la, którzy z administratorów czy deweloperów maj? uprawnienia do zarz?dzania, przegl?dania i usuwania pami?ci podr?cznej w platformie. Okre?lenie ról u?ytkowników (wewn?trz systemu) zapobiega wprowadzaniu przypadkowych zmian przez osoby do tego nieuprawnione. W kwestii dzia?ań zewn?trznych stanowi?cych potencjalne zagro?enie dla wydajno?ci ca?ej platformy, pomóc mo?e ustawienie blokady dost?pu do sklepu z konkretnych adresów IP. Takie rozwi?zanie jest stosowanie gdy dzia?ania wskazuj? ewidentnie na to, ?e u?ytkownik lub bot wykonuje akcje niedozwolone.

Kompatybilno?? z PHP 7.2
Magento Community 2.3 zyska?o pe?ne wsparcie dla PHP 7.2. Ze wzgl?du na wycofanie obs?ugi PHP 7.0, kod j?dra Magento zosta? zaktualizowany, by wykluczy? wszelkie braki kompatybilno?ci. Ta aktualizacja przynosi wiele korzy?ci pod k?tem wydajno?ci oraz bezpieczeństwa dla sklepów stworzonych w oparciu o Magento. Ze wzgl?du na to, ?e PHP 7.2 nie obs?uguje mechanizmu szyfruj?cego mcrypt, deweloperzy Magento 2.3 zamienili go na modu? libsodium s?u??cy do kodowania hase?. Warto pami?ta?, ?e gdy producent nie udziela ju? wsparcia dla danej us?ugi, poziom naszego bezpieczeństwa w trakcie korzystania z takiej aplikacji drastycznie spada.

Pe?na lista zmian dost?pna jest na oficjalnej stronie Magento:
Magento Open Source 2.3.3 Release Notes oraz Magento Commerce 2.3.3 Release Notes

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 保山市| 鞍山市| 新郑市| 望奎县| 临海市| 隆化县| 黔西| 五莲县| 偃师市| 玛沁县| 若尔盖县| 横山县| 兴和县| 维西| 太原市| 金坛市| 武城县| 民权县| 鹿邑县| 林州市| 洛扎县| 兴隆县| 怀柔区| 屏南县| 弥勒县| 都匀市| 留坝县| 垫江县| 新郑市| 丹东市| 亚东县| 乌拉特后旗| 兴安盟| 乌拉特中旗| 晋中市| 满城县| 芦山县| 涟源市| 罗源县| 永泰县| 银川市|