Zwi?kszanie sprzeda?y

"Nawet najlepiej zaprojektowana platforma sprzeda?owa sama w sobie nie gwarantuje sukcesu."

Pomagamy optymalizowa? procesy w e-commerce i dostarczamy narz?dzia usprawniaj?ce obs?ug? sklepów. Nasze us?ugi podnosz? poziom sprzeda?y, umacniaj?c tym samym pozycj? biznesow? naszych Klientów. Sprzeda? online rz?dzi si? swoimi prawami –znamy metody, które zwi?kszaj? zyski i anga?uj? konsumentów.

Wojciech Szymański
Wojciech Szymański
Dyrektor dzia?u Marketingu Internetowego
Darmowa konsultacja

Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e zwi?kszenie sprzeda?y w e-commerce wymaga od w?a?cicieli sklepów korzystania z najnowszych rozwi?zań. Miejscem, którego nie sposób pomin?? podczas prowadzenia biznesu online jest wyszukiwarka. To tutaj u?ytkownik Google (ale te? innych wyszukiwarek – Google jest najpopularniejsz? w Polsce) staje si? potencjalnym klientem. Dzisiaj sprzeda? wynika z inicjatywy klienta, który nadaje kierunek i tempo komunikacji w ca?ym procesie. Uzyskanie szczegó?owych informacji o firmie, produktach i us?ugach jest bardzo ?atwe. Co wi?cej, wszystko dzieje si? szybko, a wi?c ogromne znaczenie ma reagowanie w czasie rzeczywistym na zdarzenia, szybkie odpowiadanie na potrzeb?, ale we w?a?ciwym dla klienta czasie. Moment zakwalifikowania internauty w leada sprzeda?owego, a nast?pnie w klienta, poprzedzaj? kampanie reklamowe, dzia?ania skupione na uzyskaniu wysokiej pozycji strony w wynikach wyszukiwania czy te? badania u?yteczno?ci.

Jak zwi?kszy? sprzeda? w e-commerce? Przede wszystkim skierowa? konsumenta na w?a?ciw? drog?, co bez widoczno?ci w Internecie b?dzie wr?cz niemo?liwe. Konieczna b?dzie równie? analiza ?cie?ki zakupowej klienta i okre?lenie problemów, które napotyka oraz szczegó?owa diagnoza konkurencyjnych witryn.

Co oferujemy?

Sklepy internetowe s? ró?ne. Jedne dysponuj? rozbudowanym asortymentem, inne kieruj? ofert? na rynek lokalny. Polski e-commerce jest obecny równie? na rynku mi?dzynarodowym – europejskim i ?wiatowym. Naszym zadaniem jest dopasowa? rozwi?zanie odpowiadaj?ce potrzebom Klienta. W tym celu korzystamy z nast?puj?cych metod zwi?kszania sprzeda?y:

 • Pozycjonowanie szerokie, czyli na tzw. d?ugi ogon – ten typ pozycjonowania sklepów internetowych generuje wy?sz? jako?? ruchu i niski wspó?czynnik odrzuceń.
 • Reklama w Google (np. Google Zakupy, Reklama Gmail) – prowadzimy zaawansowane kampanie w systemie reklamowym Google Ads.
 • Reklama w social media – tworzymy i realizujemy kampanie promocyjne i wizerunkowe w mediach spo?eczno?ciowych.
 • Remarketing – prowadzimy dzia?ania, które wyd?u?aj? proces sprzeda?owy, sk?aniaj?c klienta do powrotu na ?cie?k? zakupow?.
 • Badanie u?yteczno?ci – przeprowadzamy kompleksow? analiz? witryny sklepu internetowego i zachowań u?ytkowników.
 • Narz?dzia wparcia sprzeda?y – korzystamy z rozwi?zań, które przyczyniaj? si? do zwi?kszania sprzeda?y sklepu online.

Najwa?niejsze korzy?ci

Narz?dzia wsparcia sprzeda?y daj? wiele mo?liwo?ci wyró?nienia produktów i us?ug na tle konkurencji. Dzi?ki temu osi?ganie zak?adanych celów i optymalizowanie procesów biznesowych jest znaczenie ?atwiejsze.

Poprzez dzia?ania reklamowe prowadzone na szerok? skal?, jeste?my w stanie skutecznie pozyskiwa? nowych klientów i generowa? ruch na stronie sklepu. Korzystanie z remarketingu pozwala ratowa? porzucone koszyki – a programy lojalno?ciowe i motywacyjne podnosi? wielko?? i warto?? sprzeda?y. Dzia?ania optymalizacyjne prowadzone przez naszych specjalistów w obr?bie witryny usprawni? jej funkcjonowanie i wp?yn? na widoczno?? w wyszukiwarce. Z nami nie tylko zwi?kszysz sprzeda?, ale zbudujesz obraz marki, która idzie z duchem czasu, s?ucha swoich klientów i zna ich potrzeby.

Jak pracujemy?

Analiza rynku, konkurencji i wreszcie szczegó?owa diagnoza wszystkich p?aszczyzn dzia?ania firmy – to punkt wyj?ciowy naszych dzia?ań w e-commerce na rzecz marek, które chc? sprzedawa? skuteczniej. Przeprowadzamy badania, dzi?ki którym poznajemy konkurencyjne serwisy. Przedmiotem obserwacji naszych specjalistów jest ?cie?ka zakupowa klientów. Analiza zachowań i odczu? klienta daje mo?liwo?ci skonstruowania witryny u?ytecznej lub optymalizacji dotychczasowych dzia?ań. Ma to na celu popraw? wspó?czynnik konwersji.

W ramach us?ugi zwi?kszania sprzeda?y prowadzimy dzia?ania z zakresu:

 • Pozycjonowania sklepów internetowych (tradycyjne i long tail).
 • Pozyskiwania nowych klientów.
 • Wdra?ania najnowszych technologii i form komunikacji z klientem.
 • Dzia?ań w ramach programów partnerskich.
 • Ulepszania metod anga?owania konsumentów.
 • Budowania trwa?ych relacji z klientami.
 • Ca?o?ciowej obs?ugi sklepów online.

Jakie narz?dzia wykorzystujemy?

Us?ugi, które oferujemy po??czone s? z fachowym wsparciem i doradztwem naszych specjalistów. Przyk?adamy du?? wag? do zapewniania warunków, dzi?ki którym ka?dy biznes b?dzie rós? jeszcze szybciej – proponowane przez nas narz?dzia realnie przyczyniaj? si? do wzrostu obrotów, lojalno?ci klientów oraz do szybszego rozwoju biznesu. Si?gamy tylko po te rozwi?zania, które realnie wspomagaj? procesy sprzeda?owe wspó?pracuj?cych z nami Klientów. W?ród najcz??ciej wykorzystywanych przez nas narz?dzi s?:

 • Programy lojalno?ciowe – budujemy relacje z klientami, które prowadz? do d?ugotrwa?ego zaanga?owania.
 • Programy partnerskie – pomagamy w wyborze najkorzystniejszego programu, promuj?c sklepy internetowe i ich ofert?.
 • Aplikacje wspieraj?ce obs?ug? klientów – wspieramy w wyborze i wdra?amy rozwi?zania usprawniaj?ce obs?ug?.
 • Platforma Google Merchant Center – tworzymy i obs?ugujemy kampanie produktowe w Google.
 • Kampanie promocyjne – prowadzimy dzia?ania reklamowe w social media oraz wyszukiwarkach z wykorzystaniem Google Ads.
 • Rekomendacje zakupowe – jeste?my wsz?dzie tam, gdzie potencjalni klienci potrzebuj? opinii na temat produktów.
 • Aktywizacja porzuconych koszyków – skutecznie ratujemy porzucone koszyki zakupowe, zach?caj?c klienta do powrotu na stron? sklepu.
 • Szkolenia i warsztaty – nasi specjali?ci ds. e-commerce dziel? si? swoj? wiedz? i pomagaj? firmom sprawnie porusza? si? w bran?y.
 • Badania u?yteczno?ci sklepu – usprawnimy funkcjonalno?ci strony z my?l? o wygodzie u?ytkowników.
 • Platformy Inteligentnego Wspomagania e-Handlu – analizujemy struktur? strony oraz badamy konkurencj? i rynek.
 • Systemy wspomagaj?ce cross selling i upselling – zwi?kszamy poziom sprzeda?y oferuj?c klientowi produkt uzupe?niaj?cy zakupy lub produkt o wi?kszej warto?ci.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 灯塔市| 体育| 静海县| 镶黄旗| 达日县| 勐海县| 宜丰县| 正蓝旗| 分宜县| 武威市| 汤阴县| 临潭县| 长岭县| 洪湖市| 镇宁| 余庆县| 西贡区| 天津市| 库尔勒市| 香河县| 宜兴市| 徐州市| 阿图什市| 璧山县| 滕州市| 崇文区| 昭通市| 龙山县| 鹤岗市| 长顺县| 金华市| 交口县| 兰考县| 抚宁县| 新昌县| 东方市| 湾仔区| 定日县| 鹤山市| 建宁县| 滦南县|