Budowanie lojalno?ci

"Spraw, by klient zosta? z Tob? d?u?ej."

Zdobycie klienta to ?atwiejszy etap ca?ego procesu sprzeda?owego. Trudniejszym zadaniem jest sprawienie, aby chcia? wraca? i poleca? Twoje produkty swoim znajomym.  

Krystian Baran
Krystian Baran
Kierownik Projektów
Darmowa konsultacja

Coraz wi?ksza konkurencja na rynku poci?ga za sob? konieczno?? zwi?kszenia wysi?ków w walce o pozyskanie klienta. Nie bez znaczenia jest tak?e jego lojalno??, która definiuje to czy wróci i czy b?dzie poleca? Twoje produkty swoim znajomym.

Podstawowym elementem w procesie budowania lojalno?ci jest odpowiednio realizowana komunikacja pomi?dzy klientami a Twoj? firm?. To od niej, w g?ównej mierze zale?y poziom zaufania jakim Ci? obdarz?. Dopiero, gdy ten element funkcjonuje poprawnie, wówczas mo?na my?le? o kolejnych krokach. Nie ograniczaj si? jednak wy??cznie do promocji i udzielania rabatów. Zaproponuj klientowi co? wi?cej - podziel si? wiedz? i do?wiadczeniem, rekomenduj i wspieraj rad? np. za pomoc? merytorycznych tre?ci.

Budowanie lojalno?ci to d?ugotrwa?y proces marketingowy oparty na w?a?ciwie opracowanej strategii oraz odpowiednio dopasowanym systemie obs?ugi. Dzia?ania w tym zakresie pomagaj? zwi?kszy? sprzeda? produktów lub us?ug przy jednoczesnym obni?eniu kosztów zwi?zanych z promocj?.

Najwa?niejsze korzy?ci

Buduj?c lojalno?? w?ród klientów, zyskujesz:

  • pozytywne relacje z otoczeniem
  • wi?ksze przywi?zanie aktualnych klientów
  • wzrost ilo?ci klientów powracaj?cych
  • obni?enie kosztów sta?ych zwi?zanych z wygenerowaniem sprzeda?y
Zapytaj o ofert?
 

Obserwuj?c dynamiczny wzrost zainteresowania rynku interaktywnymi programami wsparcia dla biznesu, zdecydowali?my si? utworzy? firm? Motivation Direct Sp. z o.o.. Specjalizuje si? w realizacji programów wsparcia sprzeda?y, lojalno?ciowych i motywacyjnych. Firma w pe?ni czerpie z wieloletniego do?wiadczenia i technicznego „know how” Ideo.

Ziemowit Michno, Wiceprezes zarz?du Ideo Sp. z o.o.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 永城市| 南郑县| 额尔古纳市| 铜山县| 滦平县| 河北省| 高陵县| 海丰县| 哈巴河县| 揭阳市| 正定县| 桦川县| 恩平市| 西宁市| 太湖县| 永平县| 克什克腾旗| 揭东县| 永顺县| 米脂县| 宣化县| 南昌县| 龙南县| 五原县| 鹤岗市| 灵寿县| 儋州市| 巨鹿县| 溆浦县| 萝北县| 洛川县| 中牟县| 铁岭县| 乡城县| 博兴县| 车险| 连城县| 华蓥市| 札达县| 婺源县| 辉南县|