Chatboty

"Umiej?tno?? komunikowania si?, sta?a si? towarem, za który gotów jestem p?aci? wi?cej, ni? za jakikolwiek inny"

John D. Rockefeller

Pawe? Szczyrek
Pawe? Szczyrek
Creative and Content Manager
Darmowa konsultacja

Buduj? pozytywne do?wiadczenia, anga?uj? klientów sklepów internetowych, pomagaj? dobra? odpowiedni produkt, a nawet przyjmuj? reklamacje. Pracownicy idealni? Nie, mowa o chatbotach, które rewolucjonizuj? sprzeda?, wprowadzaj?c zupe?nie nowe standardy w obs?udze konsumenta.

Szacuje si?, ?e nawet 70% decyzji zakupowych podejmowanych jest pod wp?ywem pozytywnych do?wiadczeń w kontakcie z mark?. Dla porównania unikalne w?a?ciwo?ci produktu generuj? jedynie 30% sprzeda?y. Tak znacz?ca dysproporcja sprawia, ?e nale?y zastanowi? si?, czy poziom obs?ugi klienta naszego sklepu internetowego jest zadowalaj?cy dla konsumentów i co warto zrobi?, aby zyska? przewag? nad konkurencj?. Rozwi?zaniem usprawniaj?cym obs?ug? klienta s? chatboty.

Chatboty to wirtualni asystenci, obecni zawsze wtedy, gdy konsumenci potrzebuj? pomocy. Szacuje si?, ?e ju? w 2020 roku 85% interakcji w sieci, odbywa? b?dzie si? bez udzia?u cz?owieka. Czy oznacza to, ?e nowe technologie w znacz?cym stopniu zredukuj? rol? czynnika ludzkiego? Prognozy na przysz?o?? mówi?, ?e zostanie ona ograniczona jedynie do rozwi?zywania najtrudniejszych problemów, a te jak wiemy, stanowi? zaledwie u?amek wszystkich dokonywanych transakcji.

Jak pracujemy?

Dzi?ki po??czeniu wiedzy IT oraz do?wiadczenia w tworzeniu konwersacji potrafimy stworzy? rozwi?zania, które znacz?co wp?ywaj? na podniesienie komfortu klientów sklepu internetowego oraz minimalizuj? ryzyko tzw. porzucenia koszyków. Z autopsji wiemy, ?e chatbot nie powinien tylko informowa?, ale musi dzia?a? w sposób oczekiwany przez osoby, którym jest dedykowany. Z tego te? powodu do ka?dego projektu podchodzimy indywidualnie, a sam proces tworzenia rozwi?zania rozpoczynamy od:

 • wnikliwej analizy grup docelowych,
 • okre?lenia potrzeb konsumenckich,
 • poznania nawyków komunikacyjnych klientów,
 • zbudowania zespo?u projektowego,
 • wyboru platformy obs?uguj?cej chatbota,
 • analizy w zakresie ochrony danych osobowych.

Mamy do?wiadczenie w tworzeniu i obs?udze chatbotów konkursowych, rekrutacyjnych czy kalkulatorów, które obliczaj? zni?ki na dan? us?ug?. Chatboty mog? mie? ró?ne zastosowanie – wszystko zale?y od potrzeb firmy i pola jej dzia?alno?ci. Rozwi?zania, które do tej pory wdro?yli?my, cechowa?y si? prawie stuprocentowym wspó?czynnikiem osób odczytuj?cych wiadomo?ci. W?ród funkcjonalno?ci, które wykorzystujemy s?: pytania i zagadki, mo?liwo?? wyboru odpowiedzi, storytelling, elementy graficzne.

Chatbot marketing

Wdro?enie chatbota to bez w?tpienia sukces i perspektywa znacz?cej poprawy relacji z klientem. Jednak implementacja rozwi?zania to jednak dopiero pocz?tek. Nale?y pami?ta?, ?e dzia?anie bota jest procesem, który wymaga sta?ej pracy i nieustaj?cej weryfikacji potrzeb konsumentów. Dlatego naszym zdaniem jest wpracowanie komunikacji zgodnej z potrzebami klientów. Chatbot jest narz?dziem, które umo?liwia sprawne kontaktowanie si? klientami za pomoc? odpowiedniego oprogramowania. Jednak, aby dialog odnosi? oczekiwany skutek, konieczna jest ci?ga optymalizacja procesu. Wszystko to sprawia, ?e na rozwi?zania tego typu nie nale?y patrze? jednorazowo. Korzystanie z chatbota jest procesem, który musi wychodzi? naprzeciw ewoluuj?cym nawykom konsumentów.

Zapewniamy kompleksowe podej?cie do realizowanych zleceń. Swojej pracy nie kończymy wraz z oddaniem chatbota do u?ytku, ale stawiamy na jego bie??c? optymalizacj? i dzia?ania promuj?ce, dzi?ki którym start programu przyniesie realne efekty w postaci podniesienia wyników sprzeda?y.

Najwa?niejsze korzy?ci

Zastanawia?e? si?, w jaki sposób chatbot usprawnia proces zakupowy, a wi?c poprawia komfort zakupów online? Oto lista g?ównych korzy?ci, które mo?na uzyska? wprowadzaj?c zautomatyzowan? komunikacj? z klientami sklepu internetowego:

 • Spersonalizowany newsletter – automatyczne wys?anie wiadomo?ci informuj?cych np. o promocjach.
 • Mo?liwo?? sk?adania reklamacji przez Messengera – klienci maj? kontakt z firm? z poziomu Facebooka.
 • Wysy?ka kodów rabatowych – szybkie poinformowanie klientów o indywidualnie przygotowanych zni?kach.
 • Konkursy dla u?ytkowników – ?atwe anga?owanie uwagi konsumentów i zach?canie do interakcji.
 • Oszcz?dno?? czasu – mniej skomplikowane czynno?ci obs?ugowe zostan? zast?pione automatyczn? komunikacj?.
 • Wsparcie sprzeda?y – chatboty u?atwiaj? klientowi przechodzenie przez ?cie?k? zakupow?, pomagaj?c mu na ka?dym jej etapie.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 堆龙德庆县| 鄯善县| 桂东县| 普洱| 长沙市| 和田县| 建瓯市| 溆浦县| 连平县| 扬中市| 马鞍山市| 界首市| 巩留县| 巴里| 和田县| 巍山| 福泉市| 焦作市| 翁源县| 团风县| 安乡县| 兴化市| 涿鹿县| 工布江达县| 革吉县| 揭东县| 罗田县| 湘阴县| 水城县| 将乐县| 利川市| 洪泽县| 定远县| 庆元县| 南京市| 英吉沙县| 清徐县| 松潘县| 霍城县| 苍梧县| 石城县|