Dzia?ania afiliacyjne

"Wspieraj sprzeda? i zwi?kszaj zasi?g oferty, przy niskich kosztach."

Programy partnerskie (afiliacyjne) adresowane s? do wszystkich tych, którzy mog? i chc? poleca? Twój produkt innym. Umo?liwiaj? dotarcie do znacznie szerszego grona potencjalnych klientów przy jednoczesnym obni?eniu kosztów wygenerowania sprzeda?y. W zdecydowanej wi?kszo?ci oparte s? o system prowizyjny.

Marcin Wojtoń
Marcin Wojtoń
Dyrektor Handlowy
Darmowa konsultacja

Dzia?ania afiliacyjne to doskona?y sposób na bezpo?rednie dotarcie do potencjalnych klientów. Pozwalaj? znacznie poszerzy? zakres oddzia?ywania oferty, dzi?ki zasi?gowi partnerów biznesowych. Bezpo?rednia rekomendacja jest niejednokrotnie bardziej wiarygodna dla odbiorców, ni? najlepiej zaprojektowana reklama.

Odpowiednio zaplanowane i wdro?one dzia?ania afiliacyjne mog? przynie?? Twojej firmie wymierne korzy?ci. Jako reklamodawca, mo?esz podnie?? sprzeda? produktów/us?ug, zwi?kszy? rozpoznawalno?? marki i pozyska? nowe leady kontaktowe. Jednocze?nie obni?asz koszty, gdy? p?acisz jedynie za z góry okre?lone efekty.

Skuteczne podnoszenie sprzeda?y

Chcesz zwi?kszy? sprzeda? produktów lub us?ug? Dzia?ania afiliacyjne to doskona?y sposób na bezpo?rednie dotarcie do potencjalnych klientów.

Z do?wiadczenia wiemy, ?e standardowe programy afiliacyjne, stosowane powszechnie w firmach, przewa?nie si? nie sprawdzaj? i nie osi?gaj? satysfakcjonuj?cych wyników. Dzia?ania afiliacyjne w pe?ni dostosowane do Twoich potrzeb i specyfiki rynku na którym funkcjonujesz przynios? wymierne korzy?ci.

Partnerami mog? by? firmy partnerskie organizatora, dystrybutorzy, zadowoleni klienci, a nawet zwykli u?ytkownicy internetu, którzy poprzez promocj? produktów/us?ug chc? zyska? dodatkowe ?ród?o dochodu.Dzi?ki wspó?pracy z nimi mo?esz podnie?? sprzeda? produktów/us?ug, zwi?kszy? rozpoznawalno?? marki i pozyska? nowe leady. Co najistotniejsze - p?acisz jedynie za z góry okre?lone efekty.

Oferujemy w?asn?, autorsk? aplikacj? programu partnerskiego, opart? o platform? Edito CMS. Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu jeste?my w stanie przygotowa? zaawansowan? aplikacj? internetow?, która b?dzie dostosowana praktycznie do ka?dego rodzaju programu. Odpowiednio dostosujemy charakterystyk? programu afiliacyjnego, model biznesowy oraz wszelkie jego parametry do Twoich potrzeb, a tak?e specyfiki bran?y, w której funkcjonujesz. Naszym zadaniem jest odpowiedni dobór narz?dzi, mechanizmów i serwisów internetowych oraz zbudowanie wokó? nich optymalnego programu afiliacyjnego, który w pe?ni wykorzysta swój potencja?.

Najwa?niejsze korzy?ci

  • du?a ilo?? witryn i szeroki dost?p do stron WWW pozwala emitowa? reklam? w serwisach o zró?nicowanej tematyce i dla ró?norodnych odbiorców,
  • bie??cy monitoring i optymalizacja bud?etu marketingowego oraz stron partnerskich,
  • doskona?a promocja produktu i marki w?ród nowych oraz potencjalnych klientów,
  • niski koszt dzia?ań afiliacyjnych, p?atno?? z góry za okre?lone efekty i wynikaj?ce z tego stosunkowo niskie ryzyko.

Do ka?dego programu partnerskiego podchodzimy indywidualnie, z uwagi na ró?n? form?, jak? mo?e przybiera?. Dlatego ka?dorazowo dostosowujemy jego charakterystyk?, model biznesowy oraz wszelkie parametry do specyfiki bran?y, w której funkcjonuje Twój biznes. Naszym zadaniem jest zbudowanie programu optymalnego kosztowo, który jednocze?nie przyniesie zamierzone efekty.

Marcin Wojtoń, Dyrektor ds. Obs?ugi Klienta

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 岚皋县| 花莲县| 扬中市| 安福县| 阳城县| 临泽县| 邹城市| 交城县| 赤水市| 木兰县| 彭州市| 建昌县| 天门市| 迁西县| 永修县| 河南省| 绥阳县| 屏南县| 蒙阴县| 三门峡市| 乐安县| 奈曼旗| 眉山市| 申扎县| 林州市| 侯马市| 同仁县| 获嘉县| 武威市| 云阳县| 深泽县| 资中县| 秦安县| 锦州市| 龙州县| 沧源| 开化县| 鄂州市| 长岭县| 太谷县| 高邮市|