Generowanie leadów

"Leady sprzeda?owe mog? stanowi? jedno z najwa?niejszych ?róde? przychodów Twojego biznesu."

Dzia?ania z zakresu Lead Generation mog? przybiera? rozmait? organizacj?, odmienne formy rozliczeń czy rozwi?zań technologicznych. Podczas projektowania ich, analizujemy indywidualne potrzeby klienta i bran?y. Stale ?ledzimy efekty zaproponowanych dzia?ań, dostosowuj?c je do indywidualnych sytuacji i potrzeb.

Wojciech Szymański
Wojciech Szymański
Dyrektor dzia?u Marketingu Internetowego
Darmowa konsultacja

Generowanie leadów sprzeda?owych to proces identyfikuj?cy potencjalnych klientów, którzy samodzielnie wyra?aj? zainteresowanie danym produktem lub us?ug?. Jednym z trudniejszych etapów jest wybranie grupy docelowej oraz opracowanie komunikatu, który przykuje jej uwag?.

Priorytetem w prowadzeniu kampanii leadowej jest skuteczne zainteresowanie jak najwi?kszej liczby u?ytkowników o sprecyzowanym profilu zakupowym. Istotn? rol? odgrywa odpowiednio zaprojektowana kampania np. Google Ads (dawniej: AdWords), która opiera si? na zapytaniach ?ci?le zwi?zanych z celami sklepu internetowego. Dobre targetowanie linków sponsorowanych pozwala zebra? du?? ilo?? leadów o bardzo wysokiej jako?ci. Wspó?czynnik konwersji leadów sprzeda?owych mo?e wynie?? nawet do 70 procent.

Kolejny krok to zach?cenie leada do podj?cia oczekiwanych dzia?ań. Mo?e to by? np.: subskrypcja newslettera, pobranie e-booka, wype?nienie formularza kontaktowego lub ankiety czy wreszcie dokonanie zakupu produktu lub us?ugi.

Jak pracujemy?

Dzia?ania marketingowe, aby by?y skuteczne, musz? zosta? ukierunkowane na konkretn? grup? odbiorców. Potencjalny klient jest ju? zainteresowany ofert?, a wi?c zostawi? swoje dane kontaktowe i wyrazi? ch?? rozmowy z przedstawicielem firmy. Pozyskiwanie tego typu klientów wymaga odpowiedniego przygotowania, a wi?c opracowania strategii marketingowej i okre?lenia grupy odbiorców. Dlatego nasz? prac? zaczynamy od dok?adanego poznania marki i jej odbiorców. Targetowanie umo?liwia nam okre?lenie docelowej grupy odbiorców i dopasowanie najodpowiedniejszego kana?u komunikacji. Tworzymy i realizujemy kampanie reklamowe zarówno w wyszukiwarce (Google Ads), jak i social media (np. reklama na Facebooku).

Co oferujemy?

Istnieje wiele sposobów na trafne dotarcie do u?ytkowników o sprecyzowanym profilu zakupowym oraz zach?cenie ich do podj?cia odpowiednich czynno?ci. Naszym priorytetem jest wybór tych, które skutecznie realizuj? cele naszego Klienta, od sprzeda?y, a? po budowanie d?ugotrwa?ych relacji z odbiorcami marki. W ramach us?ugi generowania leadów:

  • Przeprowadzamy badania u?yteczno?ci, testy A/B i usprawniamy funkcjonalno?ci strony internetowej.
  • Tworzymy warto?ciow? ofert? sprzeda?ow? skierowan? do u?ytkowników na ró?nych etapach procesu zakupowego.
  • Przygotowujemy atrakcyjny i zoptymalizowany pod wzgl?dem konwersji Landing Page.
  • Opracowujemy formularz, który b?dzie gromadzi? warto?ciowe leady sprzeda?owe.
  • Projektujemy odpowiedni? stron? z podzi?kowaniem, która zwróci uwag? tak?e na inne elementy oferty.
  • Sporz?dzamy w?a?ciwy i skuteczny mechanizm "call to action".
  • Weryfikujemy i oceniamy warto?? leadów kontaktowych.
  • Analizujemy i optymalizujemy proces zdobywania leadów sprzeda?owych.
  • Prowadzimy kampanie reklamowe z wykorzystaniem Google Ads i dzia?ania promuj?ce mark? w social media.
  • W ramach e-mail marketingu tworzymy i wysy?amy newslettery.

Najwa?niejsze korzy?ci

Korzystanie z us?ugi generowania leadów zapewni firmie dop?yw klientów zainteresowanych ofert?, a wi?c maj?cych ju? sprecyzowan? potrzeb? zakupow?. Posiadaj?c konkretne informacje o potrzebach konsumentów, jeste?my w stanie prowadzi? dzia?ania marketingowe o wysokiej skuteczno?ci. Przekaz kampanii, któr? prowadzimy precyzyjnie trafia w upodobania zakupowe klientów. A wszystko dlatego, ?e dzia?ania skupiaj? si? na tych zainteresowanych dan? ofert?. To, z kolei pozwala zaoszcz?dzi? czas i ?rodki bud?etowe, które b?d? wydawane tylko na dzia?ania przynosz?ce firmie realne korzy?ci. Dzi?ki skoncentrowaniu energii i ?rodków na potencjalnych klientach, si?a przekazu marketingowego zostaje w pe?ni wykorzystana – dociera do osób, które wiedz?, czego potrzebuj?. Tym sposobem sprzedawanie przybiera zupe?nie inn? form?, ni? ma to miejsce w sytuacji oferowania produktów czy us?ug przypadkowym osobom.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 瑞金市| 疏附县| 深州市| 东辽县| 汉寿县| 广水市| 郴州市| 乐都县| 邵东县| 巴彦淖尔市| 三江| 大足县| 沙洋县| 新野县| 嘉祥县| 中西区| 七台河市| 杭锦后旗| 乳山市| 天全县| 韩城市| 灌云县| 阿尔山市| 吉木萨尔县| 武城县| 邹城市| 张家口市| 夏邑县| 乌什县| 滕州市| 建阳市| 泾源县| 丘北县| 泰来县| 泸州市| 临汾市| 容城县| 夏邑县| 云南省| 临桂县| 鹤庆县|