Kompleksowa obs?uga sklepów

"Na komercyjny sukces e-sklepu sk?ada si? wiele zale?nych od siebie czynników.”

Funkcjonowanie na wysoce konkurencyjnym rynku, jakim jest e-commerce wymaga realizowania du?ej ilo?ci zadań jednocze?nie. Nasze do?wiadczenie pozwala twierdzi?, ?e tylko dzi?ki kompleksowemu podej?ciu i sprawnemu zarz?dzaniu mo?liwe jest odniesienie pe?nego sukcesu sprzeda?owego.

Wojciech Szymański
Wojciech Szymański
Marketing Internetowy, Analizy strategiczne
Darmowa konsultacja

Dbanie o wszechstronn? obs?ug? klientów, nie zapominaj?c przy tym o ka?dym, nawet najmniejszym detalu maj?cym wp?yw na funkcjonowanie sklepu, jest niezwykle trudne – wr?cz niemo?liwe. Kompleksowa obs?uga sklepu internetowego to z pewno?ci? zadanie wymagaj?ce, przede wszystkim ze wzgl?du na wieloaspektowo??. Odpowiednia prezentacja produktu wraz z wyczerpuj?cym opisem, obs?uga zarówno przed, jak i posprzeda?owa (w tym podtrzymywanie zainteresowania mark?), skuteczne dzia?ania SEO, przyci?gaj?ca reklama, budowanie ?wiadomo?ci marki to kluczowe elementy, na których nale?y skupi? si? w pierwszej kolejno?ci. Równie wa?na jest funkcjonalna platforma sprzeda?owa z atrakcyjn? szat? graficzn?, która u?atwi klientowi zakupy oraz przemy?lana oferta produktowa.

Co oferujemy?

Sk?adowych sukcesu w biznesie e-commerce jest tak wiele, ?e samodzielne czuwanie nad nale?ytym wykonaniem wszystkich zadań bywa dla przedsi?biorców nie tyle problematyczne, co wymagaj?ce dzia?ań na wielu p?aszczyznach. Jako, ?e zmiany na rynku i powstawanie nowych rozwi?zań technologicznych wymagaj? odpowiedniej wiedzy i szybkiego reagowania w?a?cicieli sklepów, coraz cz??ciej obs?uga powierzana jest specjalistom.

Oto co obejmuje kompleksowa obs?uga sklepów internetowych przez nasz? firm?:

 • Wdro?enie rozwi?zań e-commerce lub B2B – usprawnienie dzia?ań przedsi?biorstwa poprzez zastosowanie zaawansowanych technologii.
 • Optymalizacj? istniej?cych platform sprzeda?owych – diagnoz? i modyfikacj? systemów do zarz?dzania sklepem.
 • Pozyskiwanie klientów i zwi?kszenie ruchu – prowadzenie dzia?ań reklamowych w Google i social media, pozycjonowanie i wiele innych.
 • Aktywizacj? porzuconych koszyków – rozwi?zywanie problemów w sklepie internetowym, które przyczyniaj? si? do rezygnacji z zakupów.
 • Obs?ug? programów lojalno?ciowych i motywacyjnych – przygotowanie i wdro?enie dzia?ań buduj?cych lojalno?? klientów i zainteresowanie mark?.
 • Bie??c? aktualizacj? oferty produktowej – nasi specjali?ci czuwaj? nad prawid?owymi opisami, wygl?dem strony i jej funkcjonalno?ci?.
 • Zarz?dzanie bezpieczeństwem e-biznesu – wprowadzamy rozwi?zania zapewniaj?ce bezpieczeństwo u?ytkownikom i w?a?cicielom sklepów.
 • Dzia?ania optymalizacyjne – monitoring, szczegó?owa analiza i propozycja dzia?ań maj?cych usprawni? funkcjonowanie e-sklepu.
 • Zarz?dzanie logistyk? e-sklepu – rozwi?zania u?atwiaj?ce prowadzenie sklepu internetowego.
 • Dost?p do konsultantów z dziedzin pokrewnych – analiza sytuacji w e-commerce z szerokiej perspektywy.

Najwa?niejsze korzy?ci

Sklep internetowy wymaga sprawnego dzia?ania na wielu p?aszczyznach. By? mo?e nie przyci?ga u?ytkowników najbardziej sk?onnych do podj?cia okre?lonej czynno?ci (np. kupno, rejestracja, zapisanie na list? mailingow?), a klienci nie do końca s? zadowoleni z poszczególnych funkcji strony sklepu internetowego. Problemy pojawiaj?ce si? podczas zakupów zniech?caj? klientów do ich kontynuowania i przerwania ?cie?ki zakupowej nawet na zaawansowanym etapie. Bywa równie?, ?e sklep pomimo ?wietnie przygotowanej oferty czy atrakcyjnej pod k?tem funkcjonalno?ci strony jest trudny do odnalezienia w sieci – u?ytkownicy nie widz? witryny w wynikach wyszukiwania. Doskonale zadajemy sobie spraw? z tego, ?e jeden (nawet z pozoru niewielki) problem mo?e rzutowa? na funkcjonowanie ca?ego sklepu. Dlatego wiemy, ?e warto ca?o?ciowo spojrze? na kwesti? zarz?dzania sklepem w Internecie.

Korzystaj?c ze wsparcia naszej firmy specjalizuj?cej si? w kompleksowej obs?udze kompleksowo e-commerce, w?a?ciciele sklepów mog? liczy? na szereg korzy?ci, w?ród których s?:

 • Zwi?kszenie sprzeda?y – wdra?amy szereg dzia?ań usprawniaj?cych ?cie?k? zakupow? klientów.
 • Rozbudowanie bazy klientów – prowadzimy kampanie sprzeda?owe i reklamowe, pozycjonujemy sklep internetowy.
 • Oszcz?dno?? czasu i ?rodków – usprawnimy procesy kierowania sklepem i zarz?dzania witryn?.
 • Sprawna i szybka witryna – ulepszamy stron?, na bie??co ?ledz?c skuteczno?? stosowanych metod.
 • Strona widoczna w wyszukiwarce – optymalizujemy witryn? pod k?tem wyszukiwarek (SEO) oraz prowadzimy p?atn? promocj?.
 • Wdra?anie najnowszych technologii – dzia?ania e-commerce opieramy na najlepszych na rynku rozwi?zaniach.

Dzi?ki obs?udze wielu marek jeste?my na bie??co ze zmieniaj?cymi si? trendami oraz wynikaj?cymi z nich zachowaniami i oczekiwaniami konsumentów. Pozwala to nam dobra? najlepsze rozwi?zania do Twoich oczekiwań, mo?liwo?ci biznesowych oraz oferty sprzeda?owej.

Wojciech Szymański, Dyrektor dzia?u Marketingu Internetowego

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 通山县| 城步| 诏安县| 蒙山县| 遂宁市| 大渡口区| 乐平市| 衡阳县| 伊宁县| 云梦县| 旬邑县| 芮城县| 江油市| 岐山县| 定日县| 淮南市| 凤翔县| 承德市| 丰顺县| 辉南县| 桂平市| 深水埗区| 苏尼特左旗| 高雄市| 健康| 营山县| 福泉市| 马尔康县| 扶绥县| 本溪| 温州市| 新兴县| 长汀县| 陈巴尔虎旗| 枞阳县| 镇远县| 怀仁县| 南川市| 平乐县| 桂阳县| 博野县|