Optymalizacja konwersji

"Skutecznie zwi?kszamy liczb? klientów i warto?? dokonywanych przez nich zakupów."

Najwa?niejsz? funkcj? ka?dej platformy sprzeda?owej jest generowanie sprzeda?y. Naturalnym jest, ?e tylko cz??? osób, które odwiedzaj? Twój sklep, dokona zakupu. Naszym zadaniem jest podniesienie odsetka tych osób.

Pawe? Korniak
Pawe? Korniak
Specjalista ds. e-marketingu
Darmowa konsultacja

Dzia?ania promocyjne, które maj? przyci?gn?? uwag? potencjalnych klientów i (w efekcie) zach?ci? ich do dokonania zakupu, s? jednym z istotniejszych elementów prowadzenia biznesu sprzeda?owego. Jednak równolegle z nimi, powinni?my ci?gle analizowa? osi?gane wyniki i stale ulepsza? strategi? reklamow?.

Konwersja to wykonanie przez u?ytkownika okre?lonego dzia?ania, którym jest zakup, wys?anie zapytania, rejestracja konta czy zapisanie na list? mailingow?. W e-commerce oczekiwanym zachowaniem u?ytkownika jest sprzeda?. Analiza zachowań internautów ma na celu popraw? wspó?czynnika konwersji, czyli ?redniej liczby osób podejmuj?cych interakcj? ze stron?. Okre?lenie wspó?czynnika pozwala na zbadanie skuteczno?ci prowadzonych dzia?ań reklamowych.

Je?li mówimy o poprawie efektywno?ci biznesowej to powinni?my obserwowa? wszelkie nag?e spadki sprzeda?y, by odpowiednio szybko na nie reagowa?. Warto tak?e zwraca? uwag? na niespodziewany wzrost ilo?ci zamówień, które (odpowiednio zdiagnozowane) podpowiedz? nam, co zrobi?, by na sta?e podnie?? sprzeda?.

Optymalizacja konwersji e-commerce

Optymalizacja ma na celu popraw? wspó?czynnika konwersji. Staramy si? dobra? rozwi?zania, które maksymalnie wykorzystuj? potencja? sklepu internetowego. Poprawiamy intuicyjno?? strony internetowej – tak, by wyeliminowa? trudno?ci, które napotyka u?ytkownik.

To w?a?nie problemy pojawiaj?ce si? na ?cie?ce zakupowej s? powodem jego zniech?cenia i w konsekwencji opuszczenia strony. Potrzeby klientów, zachowanie u?ytkowników na stronie, powody rezygnacji z zakupów, braku zainteresowania ofert? – to cenne informacje, których w?a?ciwa analiza i odpowiednio dobrane rozwi?zania s? w stanie znacz?co poprawi? konwersj?.

Narz?dzia optymalizacji konwersji

Nie ma dwóch takich samych sklepów. Dzia?ania, które s? skuteczne w jednym przypadku, wcale nie musz? przynie?? efektów w pozosta?ych. Najlepszym sposobem na przeprowadzenie procesu optymalizacji jest wdra?anie propozycji wariantowych i ci?g?a analiza ich skuteczno?ci.

Jednym z podstawowych narz?dzi, które rekomendujemy s? testy A/B. Polegaj? one na opracowaniu kilku wersji danego elementu, a nast?pnie przedstawieniu ich grupie docelowej. Na podstawie osi?ganych wyników wybierana jest efektywniejsza wersja. W ten sposób mo?emy testowa? zarówno ca?e serwisy, jak i pojedyncze elementy, np. formularz ofertowy, landing page czy chocia?by tre?? opisu produktu.

W?ród wykorzystywanych przez nas narz?dzi, które wspomagaj? optymalizacj? konwersji warto wymieni?:

 • Testy multiwariacyjne – do?wiadczenia z u?ytkownikami obejmuj?ce analiz? mo?liwych wariantów zachowań.
 • E-mail marketing – regularny kontakt z subskrybentami newslettera za pomoc? atrakcyjnych i anga?uj?cych wiadomo?ci e-mail.
 • Marketing automation – automatyczne zbieranie danych o u?ytkownikach, by prezentowa? ofert? zgodn? z potrzebami.
 • Badania z u?yciem heatmap i nagrań wideo sesji u?ytkowników – analiza zachowań internautów korzystaj?cych z witryny.
 • Badania jako?ciowe i ilo?ciowe u?ytkowników – wykorzystanie technik pozwalaj?cych na uzyskanie szczegó?owych informacji dotycz?cych sprzeda?y.
 • Narz?dzia testuj?ce szybko?? i poprawno?? dzia?ania strony – wyeliminowanie nieprawid?owo?ci, które ograniczaj? konwersj?.
 • Analiza lejka konwersji – badanie poprawno?ci i skuteczno?ci lejka sprzeda?owego oraz podnoszenie jego efektywno?ci.
 • Testy scenariuszy "Call to Action" – wybór odpowiedniego przycisku na podstawie opinii u?ytkowników.
 • Zró?nicowane metody zbierania leadów – wybór najkorzystniejszego dla sklepu rozwi?zania, które umo?liwi pozyskiwanie potencjalnych klientów.
 • Analiza statystyk – badamy serwisy internetowe z u?yciem narz?dzi takich jak np. Google Analytics.

Najwa?niejsze korzy?ci

Dzi?ki dok?adnemu poznaniu zachowań u?ytkowników planujemy i wdra?amy rozwi?zania, które poprawiaj? konwersj?. Wspó?pracuj?c z Klientem, na ka?dym etapie prac konsultujemy poszczególne dzia?ania, prowadz?c jednocze?nie zaawansowane testy. Efektami po??czenia si? naszych specjalistów i Klienta jest funkcjonalna strona sklepu, która ma swoje prze?o?enie w konkretnych wynikach. Optymalizacja konwersji w e-commerce, której podejmujemy si? w ramach us?ugi to przede wszystkim:

 • Wzrost wspó?czynnika konwersji.
 • Pe?ne wykorzystanie potencja?u strony.
 • Zwi?kszenie ruchu na stronie.
 • Wyd?u?enie czasu sp?dzonego w witrynie.
 • Pozyskanie nowych klientów i zaanga?owanie obecnych.
 • Znacznie wi?ksza sprzeda?.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 昌乐县| 繁昌县| 奇台县| 虹口区| 鄂托克前旗| 台山市| 洞口县| 衡南县| 拜泉县| 宝坻区| 渝中区| 平顶山市| 长泰县| 朔州市| 会宁县| 民县| 嘉黎县| 商都县| 东安县| 望谟县| 喀什市| 墨玉县| 和田市| 肥乡县| 阜宁县| 霍城县| 同心县| 化隆| 和顺县| 陇西县| 荔波县| 林周县| 永定县| 云龙县| 永福县| 嫩江县| 青神县| 晋中市| 长治县| 定南县| 哈尔滨市|