Pozycjonowanie sklepów internetowych

"Wyszukiwarki s? g?ównym ?ród?em informacji o produktach dla klientów sklepów internetowych.".

internetowych." Celem pozycjonowania jest umieszczenie serwisu internetowego na jak najwy?szych pozycjach w wynikach wyszukiwania dla wskazanych s?ów kluczowych. Us?uga pozycjonowania powinna by? istotnym elementem strategii ka?dej firmy prowadz?cej stron? internetow? w bran?y e-commerce.

Wojciech Szymański
Wojciech Szymański
Marketing Internetowy, Analizy strategiczne
Darmowa konsultacja

Najwa?niejszym etapem budowania sklepu internetowego s? prace koncepcyjne. Maj? one na celu opracowanie przysz?ego kszta?tu sklepu, zarówno w zakresie jego mo?liwo?ci i realizowanych funkcji, jak i wygl?du/uk?adu tre?ci. Ju? na tym etapie warto zastanowi? si? nad optymalizacj? sklepu pod k?tem przysz?ego pozycjonowania. Pierwsze miejsce w wyszukiwarce otrzymuje przeci?tnie ponad 55 procent klikni?? internautów, a pierwsza pi?tka wy?wietlanych wyników to ??cznie ponad 88 procent. Strony internetowe pokazuj?ce si? na wysokich pozycjach w wynikach wyszukiwania Google, uwa?ane s? przez internautów za godne zaufania.

Jak pracujemy?

Prac? zaczynam od postaw, a wi?c przeprowadzania szczegó?owej analizy strony sklepu pod k?tem SEO, sprawdzenia s?ów kluczowych, unikalno?ci tre?ci, dostosowania pod mobile, linkowania wewn?trznego. Te i inne elementy maj? ogromny wp?yw na pozycjonowanie sklepu internetowego. Jednak zbadanie sytuacji, która dotyczy strony i dzia?alno?ci naszego Klienta to nie wszystko. Poznanie s?abych i mocnych stron konkurencji (a ta w bran?y e-commerce stale ro?nie) pozwoli nam opracowa? metody, które zbli?? do równie dobrych wyników. Specjalizujemy si? w tworzeniu rozwi?zań dla e-commerce, dlatego wiemy, jaki typ pozycjonowania b?dzie dla danego sklepu najbardziej op?acalny i co istotne, skuteczny na tyle, aby strona by?a widoczna w wynikach wyszukiwania.

Co oferujemy?

W naszej pracy wykorzystujemy najlepsze na rynku narz?dzia analizy SEO i konkurencji (Senuto, SEMSTORM, MAJESTIC, SurferSEO i wiele innych). Pozycjonujemy pracuj?c z ró?norodnymi platformami do zarz?dzania sklepami online (Shoper, Edito, Prestashop czy Magento). Wspieramy Klientów w wyborze najkorzystniejszego rozwi?zania dla e-commerce. Nasza us?uga obejmuje równie?:

 • Modyfikacj? struktury strony www – optymalizujemy kod ?ród?owy witryny, dzi?ki czemu witryna jest szybka i ?atwa do odnalezienia przez wyszukiwarki.
 • Tworzenie i zarz?dzanie tre?ci? – dbamy o warto?ciowy conent, w?a?ciwe opisy, nag?ówki oraz rozmieszczenie fraz kluczowych.
 • Dostosowanie witryny pod urz?dzenia mobilne – sprawdzamy, testujemy i wdra?amy rozwi?zania, optymalizuj?c witryn? w wersji mobilnej.
 • Pozyskiwanie linków w serwisach zewn?trznych – umieszczamy linki prowadz?ce do sklepu w warto?ciowych witrynach.
 • Linkowanie wewn?trzne – prowadzimy dzia?ania u?atwiaj?ce u?ytkownikom przechodzenie na inne podstrony.
 • Pozycjonowanie szerokie (tzw. long tail) – wykorzystujemy typ pozycjonowania, który sprowadza na stron? osoby maj?ce sprecyzowan? potrzeb? zakupow?.
 • Analiz? bran?y i benchmarkowanie – szczegó?owo badamy konkurencj? i ?rodowisko biznesowe naszego Klienta.

Dlaczego warto?

Internet to dynamiczne medium, które stale zmienia si?, a wraz z nim przekszta?caj? si? równie? oczekiwania internautów. To w?a?nie mi?dzy innymi z tego powodu warto na bie??co analizowa? osi?gane wyniki, trendy internetowe i konkurencj?. Jednym z dzia?ań niezb?dnych do uzyskania przewagi nad konkurencj? w e-commerce jest pozycjonowanie sklepu internetowego. Optymalizacja strategii dzia?ania wzbogacona o wnioski wyci?gni?te z analiz, pozwala utrzyma? wysoki poziom konwersji i wyprzedzi? konkurencj?, która nie zawsze nad??a za zmianami na rynku.

Co zyskasz podejmuj?c wspó?prac? z nami?

 • Podniesienie pozycji strony w wynikach wyszukiwania – strona b?dzie ?atwa do znalezienia dla u?ytkownika.
 • Wdro?enie najkorzystniejszego typu pozycjonowania – w zale?no?ci od bran?y i skali dzia?alno?ci.
 • Znacz?ce zwi?kszenie ruchu i czasu sp?dzonego w witrynie – strona b?dzie przyjazna dla odbiorcy i widoczna w wyszukiwarce.
 • Przyci?gni?cie na stron? potencjalnych klientów – pozycjonowanie szerokie cechuje si? wysok? konwersj?.
 • Informacje o dzia?aniach konkurencji i szczegó?owe dane o bran?y – poznanie s?abych i mocnych stron konkurentów oraz panuj?cych trendów.
 • Pomoc w wyborze najw?a?ciwszych fraz kluczowych – s?owa dopasowujemy pod k?tem dzia?alno?ci firmy i ich potencja?u.
 • Wygodn? dla klienta nawigacj? po witrynie – uk?ad strony i elementy u?atwiaj? u?ytkowanie i usprawniaj? proces zakupowy.
 • Atrakcyjne i oryginalne tre?ci dopasowane do strategii – tekst i grafika s? spójne z wizualn? koncepcj? marki i przyjazne dla odbiorcy.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 井陉县| 平度市| 漠河县| 灌南县| 石柱| 恩平市| 阿拉善左旗| 阜新市| 稻城县| 宜川县| 东台市| 高唐县| 理塘县| 仪陇县| 泽普县| 滦南县| 乌兰察布市| 上犹县| 濮阳市| 新野县| 东乌珠穆沁旗| 扎赉特旗| 苍山县| 东宁县| 岑巩县| 义马市| 安国市| 淮南市| 同德县| 渑池县| 阿合奇县| 原阳县| 台南市| 乌海市| 徐闻县| 资源县| 乌恰县| 太白县| 江川县| 当阳市| 海城市|