Praktyki i sta?e

Oferujemy mo?liwo?? doskonalenia umiej?tno?ci i pog??bienia dotychczasowej wiedzy na ró?nych stanowiskach pracy. U nas zrealizujesz praktyki w dziale IT, Marketingu Internetowego oraz Obs?ugi Klienta.

"Okaza?o si?, ?e pracuj? tu ciekawi ludzie, którzy po powrocie do domu nie siadaj? przed komputerem, ale biegaj?, je?d?? na rowerze czy graj? w planszówki. Spodoba?a mi si? atmosfera, wi?c postanowi?em zosta?."

Adrian Miko?ajczyk, Programista w Ideo Sp. z o.o. i absolwent ZSEn

Oferujemy mo?liwo?? odbycia praktyk zawodowych. Obecnie ?ci?le wspó?pracujemy z Zespo?em Szkó? Energetycznych w Rzeszowie, z którym wspólnie stworzyli?my dedykowany program nauczania, realizowany w klasie Ideo. Ch?tnie przyjmiemy na praktyki równie? uczniów kszta?c?cych si? w zawodach zgodnych z profilem naszej dzia?alno?ci, a w szczególno?ci na specjalizacji technik informatyk oraz technik organizacji reklamy.

Wspó?pracujemy z wieloma szko?ami wy?szymi, nie tylko rzeszowskimi. Jaki? czas temu wraz z Wy?sz? Szko?? Informatyki i Zarz?dzania w Rzeszowie uruchomili?my studia podyplomowe, zostaj?c partnerem merytorycznym tego kierunku. Trzem najlepszym absolwentom kierunku „Marketing w sieci i techniki multimedialne” oferujemy p?atny (dwumiesi?czny) sta? umo?liwiaj?cy zdobycie praktycznych umiej?tno?ci w prowadzeniu kampanii internetowych. E-marketing na Krakowskiej WSE to kolejny kierunek studiów podyplomowych, tworzonych pod nasz? opiek? merytoryczn?.

Wspó?pracujemy równie? z:

 • Państwow? Wy?sz? Szko?? Zawodow? w Kro?nie
 • Politechnik? Rzeszowsk? im. I. ?ukasiewicza w Rzeszowie
 • Uniwersytetem Rzeszowskim
 • Zespo?em Szkó? Technicznych im. Eugeniusza Kwiatowskiego w Rzeszowie

Mamy oczekiwania

Nasze wymagania wobec kandydatów ró?ni? si? w zale?no?ci od stanowiska, na jakie dana osoba aplikuje, aczkolwiek u wszystkich szukamy:

 • Zainteresowania dan? dziedzin?
 • Otwarto?ci
 • Umiej?tno?ci pracy w grupie
 • Samodzielno?ci i inicjatywy

Cenimy równie? znajomo?? j?zyków obcych, a w szczególno?ci angielskiego, niemieckiego i norweskiego.

Rekrutujemy ca?y rok

Dzi?ki temu mo?esz zrealizowa? praktyki czy sta? w wygodnym dla Ciebie terminie. Osobom studiuj?cym w trybie dziennym dostosowujemy harmonogram praktyk do zaj?? na uczelni.

Ch?tnie przyjmiemy sta?ystów na stanowisko:

 • Asystent/ka Kierownika Projektów Informatycznych
 • Web developer
 • Asystent/ka w Dziale Marketingu Internetowego
 • Asystent/ka Kierownika Projektów Marketingowych

Corocznie sta?e odbywa u nas kilkana?cie osób. Najcz??ciej s? to uczniowie placówek o?wiatowych, z którymi wspó?pracujemy. Zdarzaj? si? te? osoby, które samodzielnie pozyska?y finansowanie z ró?nych instytucji, np. Powiatowego Urz?du Pracy czy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Wprowadzamy w tajniki zawodu

Otrzymasz wsparcie w postaci mentora, który podzieli si? z Tob? swoim bogatym do?wiadczeniem. Je?li wyka?esz si? zaanga?owaniem oraz spe?nisz nasze oczekiwania, mo?esz liczy? na ofert? sta?ej wspó?pracy.

W trakcie praktyk czy sta?u b?dziesz mia? mo?liwo?? realizacji ciekawych zadań i zg?aszania w?asnych pomys?ów, a tak?e uczenia si? od najlepszych specjalistów w danej dziedzinie. Zapewniamy przyjazn? atmosfer?, dost?p do najnowszych technologii i krajowe jab?uszka. Ponadto mo?esz do woli korzysta? z wyposa?enia aneksów kuchennych - kawy, herbaty, soków, mleka czy wody mineralnej.

Jeste? zainteresowany?

Wy?lij swoje zg?oszenie na adres praktyki // ideo.pl. Dokumenty aplikacyjne to przede wszystkim CV oraz list motywacyjny. W temacie e-maila wpisz „Praktyka/sta?”.

 

环亚彩票 左云县| 台安县| 疏勒县| 灵丘县| 东山县| 大城县| 三亚市| 沂南县| 当涂县| 博白县| 米易县| 饶阳县| 景泰县| 旬阳县| 洛扎县| 五大连池市| 常熟市| 石棉县| 法库县| 道真| 呼伦贝尔市| 织金县| 西贡区| 新河县| 汤原县| 泌阳县| 衡山县| 德安县| 宝山区| 米泉市| 恩施市| 明水县| 泾阳县| 修文县| 宝丰县| 神池县| 白朗县| 出国| 阿拉善右旗| 黄浦区| 如皋市|