Proces rekrutacji

Rekrutacje prowadzimy przez ca?y rok i do wszystkich dzia?ów firmy. Szukamy kandydatów zarówno do g?ównej siedziby w Rzeszowie, jak i zamiejscowych biur w Warszawie i Kro?nie. Zatrudniamy zarówno do?wiadczonych specjalistów, jak i m?odych, dobrze rokuj?cych adeptów kierunków technicznych i humanistycznych.

"Poszukujemy nie tylko do?wiadczonych specjalistów, ale równie? studentów z du?ym potencja?em i aspiracjami. Stawiamy na ludzi ciekawych, z pasj?, którzy lubi? si? du?o ?mia? i ceni? sobie przyjacielskie relacje."

Informujemy o rekrutacjach

Og?oszenia zamieszczamy na stronie firmowej Ideo.pl, popularnych serwisach og?oszeniowych i na portalach spo?eczno?ciowych. Ka?de og?oszenie zawiera dok?adny opis stanowiska, naszych oczekiwań od kandydata oraz informacje, o tym co mamy do zaoferowania. Je?li aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na interesuj?ce Ci? stanowisko prze?lij swoj? aplikacj? na adres: praca // ideo.pl. Nie zapomnimy o Tobie uruchamiaj?c nabór.

Rekrutujemy sprawnie

Sposób przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego zale?y od dzia?u i stanowiska. Standardowo sk?ada si? z czterech kroków i trwa oko?o 30 dni.

  • 3 minuty - tyle czasu powinno zaj?? Ci zg?oszenie swojej kandydatury. Twoje szanse zwi?ksz? próbki prac i referencje od poprzednich pracodawców.
  • Z wybranymi kandydatami, których profil kompetencji jest najbardziej zbli?ony do opisu stanowiska zamieszczonego w og?oszeniu, kontaktujemy si? drog? telefoniczn? b?d? e-mailow?.
  • Spotkanie to okazja, aby porozmawia? o Tobie i o nas. Zazwyczaj trwa oko?o godziny czasu. Mo?e si? zdarzy?, ?e b?dziemy chcieli zweryfikowa? Twoje umiej?tno?ci poprzez konkretne zadanie czy pytania testuj?ce. Wiemy, ?e wi??? si? to z du?ym stresem, dlatego te? zapewniamy komfortowe warunki b?d? umo?liwiamy wykonanie zadania zdalnie.
  • O wynikach rekrutacji poinformujemy Ci? mailowo. Staramy si?, aby ka?dy kandydat otrzyma? odpowied? w ci?gu dwóch tygodni od spotkania, bez wzgl?du na to czy jest ona pozytywna czy negatywna.

Szukamy kompetencji

Prowadz?c nabór bazujemy na okre?lonych profilach kompetencyjnych. Cenimy uczciwo??, dlatego te? staraj si? odpowiada? szczerze na wszystkie pytania. Nie interesuj? nas „plastikowi kandydaci”. Na pocz?tku wspó?pracy wolimy wiedzie?, w jakim temacie warto Ci? podszkoli?, aby? móg? efektywniej spe?nia? powierzone Ci obowi?zki. Znajomo?? naszych us?ug i produktów b?dzie du?ym atutem podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Rekrutujemy wewn?trznie

Szukamy talentów zarówno wewn?trz, jak i na zewn?trz firmy. Osoby osi?gaj?ce ponadprzeci?tne wyniki i otwarte na now? wiedz? s? nagradzane. Ka?dy ma szans? na awans, jednak wybieramy tylko najlepszych. Promujemy kreatywno??, innowacyjne pomys?y oraz lojalno??.

Lubimy inwestowa? w osoby zaanga?owane i z potencja?em. Mamy kilka dzia?ów i sporo wakatów, dlatego te? nie mamy oporów przed rekrutacj? wewn?trzn?. Je?li uznamy, ?e lepiej sprawdzisz si? na innym stanowisku – powierzymy Ci nowe zadania. Naszym celem jest dopasowanie stanowiska do Twoich kwalifikacji i aspiracji.

 

环亚彩票 石河子市| 含山县| 逊克县| 贵溪市| 吴桥县| 江口县| 晋江市| 乳源| 乐陵市| 囊谦县| 龙南县| 滨州市| 中方县| 中西区| 肇源县| 汤阴县| 红河县| 潞西市| 榆林市| 白河县| 云阳县| 剑阁县| 沈丘县| 即墨市| 彭水| 桃源县| 娄底市| 密云县| 呈贡县| 哈尔滨市| 弥勒县| 大同市| 高州市| 云浮市| 尼木县| 屏东县| 卢湾区| 凌海市| 长春市| 台湾省| 宁蒗|