O Nas

Software House i Agencja Interaktywna

Istniejemy od 1999 roku. Do dyspozycji Klientów oddajemy ponad 230 specjalistów, którzy czerpi? pasj? z wykonywanej pracy. To dzi?ki nim realizujemy projekty zdobywaj?ce uznanie Klientów. Uznanie na tyle du?e, ?e ponad 45% z nich wspó?pracuje z nami nieprzerwanie od 5 lub wi?cej lat. Jest to tak?e jeden z powodów, dla których Clutch uzna? nas czo?ow? firm? software developersk? w obszarze eCommerce w Polsce.

Dwa lata z rz?du byli?my wyró?niani w zestawieniu Deloitte Technology Fast 50 CE. Posiadamy tak?e tytu?y: Microsoft Gold Certified Partner, Google Premium Partner.

Software House

Tworzymy aplikacje internetowe od 1999 roku. Zdobyte w tym czasie do?wiadczenie pozwala nam skutecznie odpowiada? na potrzeby Klientów.

Posiadamy kompetencje, które pozwalaj? nam kompleksowo realizowa? z?o?one projekty IT. Wdra?amy intranety, systemy elektronicznego obiegu informacji i dokumentów (systemy typu workflow), programy lojalno?ciowe i partnerskie, platformy e-learningowe, sklepy internetowe i platformy handlowe B2B i wiele innych. Zdecydowana wi?kszo?? naszych realizacji stanowi? dedykowane aplikacje internetowe, które tworzymy od podstaw, dostosowuj?c je w pe?ni do indywidualnych potrzeb Klienta.

Agencja Interaktywna

Mo?emy poszczyci? si? ponad 18 letnim do?wiadczeniem na rynku interaktywnym. Kreujemy atrakcyjne i efektywne rozwi?zania dzi?ki szczegó?owej analizie potrzeb klientów i internautów.

Nasza oferta zawiera us?ugi zwi?zane z wszystkimi etapami planowania, tworzenia i promocji rozwi?zań internetowych. Oferujemy doradztwo w zakresie budowy funkcjonalnych i efektywnych, a przede wszystkim u?ytecznych serwisów. Ponadto tworzymy kreatywne projekty, które stanowi? efektywne narz?dzia budowania wizerunku naszych klientów. Optymalizujemy wdro?one rozwi?zania oraz pomagamy w skutecznym ich promowaniu. Rozs?dne po??czenie kreatywno?ci z do?wiadczeniem pomaga nam dostrzega? nowe mo?liwo?ci i efektywnie wykorzystywa? potencja? technologii.

Jeste?my w gronie najlepszych

Klienci bardzo dobrze oceniaj? nasze kompleksowe podej?cie do realizacji projektów i doradztwo biznesowe. Jest to jeden z g?ównych powodów, dla których zostali?my uznani przez Clutch za czo?ow? firm? software developersk? w obszarze eCommerce w Polsce.

Mo?emy poszczyci? si? tytu?em Microsoft Gold Certified Partner, który jest najwy?szym, jaki swoim Partnerom nadaje Microsoft. Stanowi wyraz uznania dla wiedzy, do?wiadczenia oraz jako?ci ?wiadczonych us?ug. Niema?ym wyró?nieniem jest tak?e zakwalifikowanie si? do Google Partners Rising Star. Do programu wesz?o jedynie 30 najszybciej rozwijaj?cych si? agencji e-marketingowych w Polsce.

Zrealizowane przez Ideo projekty otrzyma?y liczne nagrody m.in. Webstar w kategorii „Dom i Ogród” dla BRW za platform? e-commerce. Otrzymali?my tak?e dwa Webstary w kategorii "Administracja publiczna" za portal stat.gov.pl zaprojektowany dla GUS. Stworzona przez nas platforma e-commerce dla Iparts.pl znalaz?a si? w rankingu Money.pl, jako najlepszy sklep internetowy w kategorii sklepów specjalistycznych bran?y motoryzacyjnej. Z kolei portal informacyjny KRRiT zosta? wyró?niony, jako najlepszy w kategorii serwisów podmiotów publicznych powy?ej 100 podstron, w konkursie „Strona Internetowa bez Barier”.

Od ponad 10 lat rozwijamy w?asne produkty autorskie:

  • Edito CMS - system zarz?dzania tre?ci?
  • Logito DMS - system elektronicznego obiegu informacji i dokumentów
  • Motivation Direct - platforma do zarz?dzania programami lojalno?ciowymi i motywacyjnymi
  • Edito E-learning - platforma do zarz?dzania szkoleniami e-learningowymi

Poza rozwi?zaniami w?asnymi wdra?amy tak?e projekty w oparciu o inne platformy technologiczne. W?ród najbardziej popularnych wymieni? mo?na: WordPress, Magento, WooCommerce, eZ Platform, eZ Commerce, Episerver CMS. Je?li z jakiego? powodu chcia?by? wykorzysta? jeszcze inn? platform? - napisz. Zobaczymy co da si? zrobi?.

Dzia?amy tak?e poza Polsk?

Ideo - Software House i Agencja Interaktywna

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 西宁市| 三河市| 富平县| 广元市| 雅江县| 岗巴县| 雅安市| 贡觉县| 独山县| 扶绥县| 富顺县| 万荣县| 河池市| 梁河县| 佛坪县| 安义县| 攀枝花市| 衡山县| 南漳县| 黔西县| 衡阳县| 绥芬河市| 湖南省| 宾川县| 淮滨县| 连州市| 天水市| 金昌市| 九台市| 二连浩特市| 宾川县| 株洲县| 苗栗县| 凤山市| 临西县| 贡山| 华坪县| 荥阳市| 洛川县| 平潭县| 曲沃县|