Platforma B2B dla Barlinek S.A.

Platforma automatyzuje dzia?ania handlowe pomi?dzy firm?, a zagranicznymi jednostkami sieci sprzeda?y. System aktualnie obs?uguje rynek ukraiński, rumuński oraz rosyjski.

BARLINEK S.A. to najwi?kszy i najbardziej znany polski producent pod?óg drewnianych. Obecnie sieci? sprzeda?y obj?te jest 55 krajów na pi?ciu kontynentach.

"Wraz ze wzrostem popularno?ci zakupów internetowych zmieniaj? si? oczekiwania konsumentów. Klienci oczekuj? dzi? szybkiego przep?ywu informacji i sta?ego kontaktu z nami. Znacz?cy wp?yw na jako?? obs?ugi ma mo?liwo?? sprawdzenia bie??cej dost?pno?ci towaru oraz kontrola statusów realizacji poszczególnych zamówień. Wdro?ony przez Ideo system pozwala nam jako dostawcy szybciej reagowa? na potrzeby naszych klientów oraz aktywnie wp?ywa? na realizacj? zadań uwzgl?dniaj?c dost?pno?? surowca i gotowego produktu."- podsumowuje Tomasz Wróbel, POS Development Director, Barlinek S.A.

System B2B umo?liwia sprawn? obs?ug? procesu zamawiania produktów. Ka?dy punkt sprzeda?y mo?e przegl?dn?? dedykowany dla niego katalog produktów, sprawdzi? dost?pno?? ka?dego towaru oraz znacznie szybciej z?o?y? zamówienie. Dodatkowo sprzedawca mo?e przygotowa? oraz wydrukowa? dla klienta ofert?, któr? w pó?niejszym czasie przekszta?ci w zamówienie.

Jednym z warunków niezb?dnych do wdro?enia systemu by?a jego integracja z systemem IFS w obszarach katalogu produktów, zamówień i struktury sieci sprzeda?y. W systemie dost?pny jest równie? program lojalno?ciowy. Jego uczestnicy na podstawie zarejestrowanych sprzeda?y oraz po ich pozytywnej weryfikacji otrzymuj? punkty.

Obecnie system obs?uguje rynek ukraiński, rumuński oraz rosyjski.

wi?cej o projekcie: Platforma B2B dla Barlinek S.A.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 赣州市| 南投市| 衢州市| 葫芦岛市| 乌审旗| 和田市| 吉安县| 巨鹿县| 毕节市| 鄢陵县| 仪征市| 普宁市| 岫岩| 霍山县| 西平县| 玉屏| 当涂县| 开化县| 彰武县| 吴川市| 揭东县| 启东市| 大安市| 河源市| 甘南县| 集贤县| 晋宁县| 青川县| 塔河县| 巴里| 阆中市| 太谷县| 东明县| 延庆县| 德昌县| 桓台县| 晋宁县| 海口市| 铜梁县| 金沙县| 万年县|