Centrum badawczo-rozwojowe

"Jednym z nadrz?dnych filarów naszej strategii jest kreowanie innowacyjnych rozwi?zań wspieraj?cych rozwój otaczaj?cego nas ?wiata."

Od pocz?tku dzia?alno?ci k?adziemy du?y nacisk na prace w obszarze R&D (badawczo-rozwojowe). Ich praktycznym aspektem jest tworzenie aplikacji, które przynosz? wymierne korzy?ci biznesowe naszym Klientom, ale równie? maj? wp?yw na popraw? naszego codziennego ?ycia i zdrowia.

Aktualnie realizujemy projekt pod nazw? „Stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego nieinwazyjnych metod terapeutycznych i rehabilitacyjnych z dziedziny telemedycyny” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, O? Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencja?u przedsi?biorstw do prowadzenia dzia?alno?ci B+R+I, Dzia?anie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastruktur? B+R przedsi?biorstw wspó?finansowanego ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Celem projektu jest stworzenie oraz wyposa?enie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym b?d? realizowane projekty B+R z dziedziny telemedycyny, powstaj?ce na styku zaawansowanych rozwi?zań informatycznych oraz wiedzy z ró?nych obszarów medycyny. Zasadniczym aspektem w tym zakresie jest stworzenie miejsca, w którym b?d? mog?y powstawa? innowacyjne rozwi?zania wspomagaj?ce nie tylko polski rynek medyczny, ale te? europejski

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu zostan? stworzone innowacyjne rozwi?zania medyczne, które zak?adaj? mo?liwo?? przeprowadzenia zdalnej diagnostyki, monitoringu czy rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi.

Nasi architekci i developerzy posiadaj? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie w tworzeniu specjalistycznego oprogramowania oraz aplikacji dla kluczowych sektorów gospodarki. By wzmocni? nasze kompetencje utrzymujemy tak?e bliski kontakt ze ?wiatem nauki, m.in. specjalistami z dziedzin medycyny, finansów czy sztucznej inteligencji. Wspó?praca ta zaowocowa?a ju? wieloma warto?ciowymi projektami.

Napisz do nas  

Przyk?adowe projekty

 

Business Intelligence

Posiadamy bogate do?wiadczenie w realizacji projektów z obszaru handlu internetowego. Jeste?my w stanie zbiera? informacje zarówno z systemów informatycznych, jak i plików zewn?trznych. Tak zbudowane repozytoria Big Data (hurtownie danych) umo?liwiaj? np. budowanie modeli czy przeprowadzanie analizy predykcyjnej. Pozwala to na optymalizacj? procesów biznesowych, przynosz?c? firmom wymierne korzy?ci. Prognozujemy poziom sprzeda?y i jej zale?no?? np. od pogody, rotacj? towarów na magazynie czy klasyfikujemy kontrahentów w systemach typu CRM.

Klienci zyskuj? przewag? konkurencyjn?, gdy? mo?liwiamy im podejmowanie decyzji w warunkach mniejszego ryzyka.

Diagnostyka przetoki t?tniczo-?ylnej
 

Wykonali?my aplikacj? telediagnostyczn? dla osób dotkni?tych schorzeniami nerek. Umo?liwia ona zdalne badanie przetoki t?tniczo-?ylnej przy wykorzystaniu dost?pu do sieci oraz telefonu komórkowego. Nasz autorski system diagnostyczny oparty o sie? neuronow? analizuje widmo sygna?u akustycznego za pomoc? m.in. sk?adni algorytmów matematycznych i bazy wzorowanych próbek prawid?owych oraz o cechach patologicznych.
 

Aplikacja wspiera dzia?ania lekarza specjalisty pozwalaj?c na samodzielne przeprowadzenie podstawowej weryfikacji stanu przetoki.

Wirtualny doradca
 

Oprogramowanie zosta?o stworzone w oparciu o rozwi?zania wykorzystuj?ce metody sztucznej inteligencji. Podstawowym atutem aplikacji jest rozumienie j?zyka naturalnego, przetwarzanie go i automatyczne udzielanie odpowiedzi. W aplikacji wykorzystali?my technologi? Semantic Web, która usprawnia proces przetwarzania metadanych.

 

Aplikacja umo?liwia obni?enie kosztów zwi?zanych z prowadzeniem infolinii, gdy? znaczna wi?kszo?? najcz??ciej pojawiaj?cych si? problemów mo?e by? rozwi?zana bez anga?owania cz?owieka.

Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania s?uchowego
 

Wdro?yli?my platform? umo?liwiaj?c? zdaln? diagnoz? i terapi? dzieci, które maj? trudno?ci z rozumieniem mowy w ha?asie i/lub w pomieszczeniach o du?ym pog?osie. System zosta? zbudowany w oparciu o algorytmy przygotowanie we wspó?pracy z dr n. med. Andrzejem Senderskim. Platforma APD-Medical zawiera ró?ne typy testów m.in.: aSPN (Adaptive Speech in Noise), aSPN dichotic, DLF (Difference Limen for Frequency) oraz FPT (Frequency Pattern Test).

 

Prognoza pogody dla meteopatów
 

Nasi in?ynierowie wykonali system pozwalaj?cy na bie??ce opracowywanie prognozy w oparciu o autorskie algorytmy obejmuj?ce prawie 30 zmiennych. Prognoza obejmuje dok?adne wskazania i statystki dla ponad 2000 miejscowo?ci na obszarze ca?ej Polski.Dzi?ki zrealizowanej przez nas aplikacji osoby wra?liwe na zmiany pogody mog? zniwelowa? negatywne oddzia?ywanie czynników atmosferycznych. Prognoza dost?pna jest poprzez: www, e-mail, aplikacje mobilne, sms.
 

System uzyska? pozytywn? opini? prof. Krzysztofa B?a?ejczyka – czo?owego specjalisty w Polsce w zakresie biometeorologii.

Diagnostyka i ?wiczenie wad wymowy
 

Opracowali?my serwis internetowy, za pomoc? którego mo?na dokona? diagnozy oraz podstawowej terapii wad wymowy. Silnikiem platformy jest specjalistyczny system diagnostyczny analizuj?cy widmo sygna?u akustycznego przy u?yciu algorytmu matematycznego. W aplikacji zastosowano Web Speech API – mechanizm umo?liwiaj?cy rozpoznawanie mowy w czasie rzeczywistym. Jako uzupe?nienie mechanizmu, wykonali?my tak?e 20 gier w technologii Flash, które pozwalaj? na ?wiczenie aparatu mowy.

 

Platformy Inteligentnego Wspomagania e-Handlu

Stworzyli?my innowacyjne narz?dzie dedykowane przedsi?biorcom dzia?aj?cym w obszarze e-commerce. Platformy Inteligentnego Wspomagania e-Handlu s?u?? do szczegó?owej analizy struktury oraz tre?ci sklepu internetowego. PIWeH to nowoczesne rozwi?zanie, które ??czy w sobie wiedz? pobran? z danych statystycznych ze specjalistyczn? wiedz? zgromadzon? w odr?bnej bazie.Narz?dzie wspiera w?a?cicieli sklepów internetowych pozwalaj?c im na podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.

Finansowanie innowacji

Mamy ?wiadomo??, ?e innowacyjne projekty wymagaj? kapita?u, dlatego ?wiadczymy równie? us?ugi doradcze w procesie pozyskiwania finansowania np. z funduszy europejskich.

Ziemowit Michno, Dyrektor Strategiczny, Ideo Sp. z o.o.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 台中市| 南安市| 望谟县| 拉萨市| 岳普湖县| 金平| 淄博市| 潼南县| 鄂托克旗| 东安县| 长治市| 遵义县| 巨鹿县| 钟祥市| 腾冲县| 嘉兴市| 南乐县| 沛县| 宜丰县| 涿州市| 临夏县| 肃南| 阿鲁科尔沁旗| 泰和县| 昌江| 兴文县| 松江区| 绥江县| 连江县| 广平县| 呈贡县| 寻乌县| 甘孜| 宁安市| 思南县| 新源县| 邵阳市| 榆中县| 岐山县| 罗山县| 手游|