CSR - spo?ecznie odpowiedzialni

"Jeste?my odpowiedzialni za nasze dzia?ania."

Ka?dego dnia staramy si? by? firm? spo?ecznie odpowiedzialn?. Dzia?amy charytatywnie oraz wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych pracowników oraz Klientów. Oprócz prac komercyjnych, bierzemy udzia? w dzia?aniach, które daj? co? wi?cej równie? innym - poszerzaj? nasz? wiedz? oraz daj? ogromn? satysfakcj?.

Joanna Nowicka-Bere?
Joanna Nowicka-Bere?
Kierownik ds. Kadr i Administracji
Darmowa konsultacja

W pierwszej kolejno?ci dbamy o pracowników. Podstaw? naszych dobrych relacji s? takie warto?ci jak szacunek, sprawiedliwe traktowanie, przestrzeganie przepisów prawa oraz dbanie o bezpieczeństwo i rozwój naszego najwi?kszego kapita?u jakim s? ludzie. Wierzymy, ?e bycie odpowiedzialnym i przyjaznym pracodawc? wp?ywa te? na satysfakcj? naszych Klientów.

Dbamy równie? o otoczenie, w którym dzia?amy. Mi?dzy innymi p?ac?c podatki i tworz?c miejsca pracy wspieramy lokaln? gospodark?. W ci?gu blisko 20 lat z ma?ej, dwuosobowej firmy, Ideo przekszta?ci?o si? w pr??nie dzia?aj?ce przedsi?biorstwo, mog?ce poszczyci? si? obecnie ponad 230 specjalistów.

Konkurs "Dobroczyńca roku"

Konkurs Dobroczyńca rokuW konkursie nagradzane s? firmy anga?uj?ce si? spo?ecznie i wspieraj?ce organizacje pozarz?dowe. Jest to najwi?kszy taki Konkurs w Polsce. Promuje przedsi?biorczo?? spo?ecznie odpowiedzialn?, jednocze?nie inspiruj?c kolejne firmy do dzia?ań na rzecz otoczenia. Wysoka ranga Konkursu wynika mi?dzy innymi z 20 lat regularnej pracy i zaanga?owania organizatorów.

W jubileuszowej, dwudziestej ju? edycji konkursu „Dobroczyńca Roku” Ideo otrzyma?o nominacj? w kategorii „Strategia spo?ecznego zaanga?owania”.

Dbamy o pracowników i ich rodziny

Zapewniamy rozbudowany pakiet benefitów pracowniczych. Dofinansowujemy udzia? w szkoleniach i kursach oraz regularnie spotykamy si? w nieformalnym gronie, by porozmawia? nie tylko o najnowszych trendach. Prowadzimy równie? regularne szkolenia dotycz?ce bezpieczeństwa i ergonomii pracy oraz wdra?amy procedury, które maj? zredukowa? niedogodno?ci wynikaj?ce z pracy przy komputerze.

Z zaanga?owaniem troszczymy si? o rodziny naszych pracowników. Jeste?my w ci?g?ym kontakcie z kobietami przebywaj?cymi na urlopach macierzyńskich i wychowawczych dostarczaj?c im aktualne informacje z ?ycia firmy. Z okazji narodzin nowego cz?onka rodziny przygotowujemy wyprawk? dla dziecka. Ponadto, co roku organizujemy dwie du?e imprezy dedykowane rodzinom, a w?ród nich Dzień Dziecka i Przed?wi?teczne Warsztaty Choinkowe.
 

Dzielimy si? wiedz?

Organizujemy i bierzemy udzia? w licznych konferencjach. Zarówno w roli prelegentów, jak i uczestników. Wszystko dlatego, ?e lubimy dzieli? si? wiedz? i j? zdobywa?. Udzia? w konferencjach to dla nas mo?liwo?? wymiany do?wiadczeń z innymi praktykami w bran?y oraz poszerzenia w?asnych horyzontów. Byli?my uczestnikami mi?dzy innymi takich wydarzeń jak: IV Kongres eHandlu, Festiwal SEO 2016, IT Academic Day 2015, InternetBeta 2015 i wielu innych.

Wspólnie z wydawnictwem Newsline.pl organizujemy Kongres Profesjonalistów Public Relations. Jest to jedno z najwa?niejszych wydarzeń dla polskiej bran?y PR. Inicjatyw? wspieramy od strony technologicznej i merytorycznej, a tak?e pomagamy w promocji wydarzenia.

Staramy si? przekazywa? wiedz? jak najszerszej grupie odbiorców. Mamy na swoim koncie szereg publikacji bran?owych, m.in. dla Nowymarketing.pl,  Marketer+, Firmer, Online Marketing Polska, Interaktywnie.com i wielu innych. Publikujemy zarówno w mediach elektronicznych, jak i w formie ksi??kowej. Autorem poradnika „Leksykon pozycjonowania” jest Wojciech Szymański, nasz Dyrektor dzia?u Marketing Internetowy.

Aktywnie uczestniczymy w targach pracy, dzi?ki czemu mamy mo?liwo?? bezpo?redniego spotkania si? z osobami poszukuj?cymi pracy. Jest to równie? ?wietna okazja do przygl?dania si? bie??cym trendom i potrzebom potencjalnych pracowników w bran?y IT z Rzeszowa i okolic.
 

Anga?ujemy si? w edukacj?

Ch?tnie dzielimy si? posiadan? przez nas wiedz? i do?wiadczeniem. Szczególnie z m?odymi lud?mi, którzy za jaki? czas wejd? na rynek pracy i mo?e b?d? chcie? robi? to, co my teraz. Je?li jeste?my w stanie nauczy? ich czego? ciekawego dzi?ki odniesionym przez nas sukcesom (ale i pope?nionym b??dom) - daje nam to ogromn? satysfakcj?. Mi?dzy innymi dlatego ch?tnie wspó?pracujemy z licznymi szko?ami i uczelniami. W?ród nich warto wymieni? np.:

 • Wy?sza Szko?a Informatyki i Zarz?dzania w Rzeszowie
 • Zespó? Szkó? Energetycznych w Rzeszowie
 • Wy?sza Szko?a Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Państwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Kro?nie
 • Politechnika Rzeszowska im. I. ?ukasiewicza w Rzeszowie
 • Uniwersytet Rzeszowski

Przyk?adem inicjatywy edukacyjnej wspieranej przez Ideo jest konkurs web.Master Podkarpacki. Jeste?my partnerem technologicznym wydarzenia oraz anga?ujemy si? w jego promocj?. Organizatorem konkursu jest m.in. Zespó? Szkó? Energetycznych, z którym wspó?pracujemy ju? od kilku lat. Jednym z wymiernych efektów naszej wspó?pracy jest klasa Ideo – dedykowany profil nauczania dla uczniów przygotowuj?cych si? do zawodu technik informatyk.

Dzia?amy charytatywnie

Od pocz?tku swojej dzia?alno?ci staramy si? wspiera? organizacje po?ytku publicznego, fundacje i stowarzyszenia. Wszelkie formy pomocy osobom potrzebuj?cym s? wa?nym elementem naszej dzia?alno?ci. Je?li robi?c co?, na czym si? znamy jeste?my w stanie pomóc innym - ch?tnie bierzemy w tym udzia?. W?ród organizacji, które wspieramy warto wspomnie? mi?dzy innymi:

 • Fundacja "Bli?niemu swemu..." na rzecz Towarzystwa Pomocy im. ?w. Brata Alberta
 • Ogólnopolska Akcja Charytatywna "Okruszek"
 • Fundacja ?nie?ki "Twoja Szansa"
 • Wspólnie z BPH TFI wspieramy Fundacj? Dzieci?ca Fantazja
   

Chronimy ?rodowisko naturalne

Buduj?c w?asny biurowiec starali?my si? by by? na tyle energooszcz?dny na ile jest to mo?liwe. Zach?camy równie? naszych pracowników do proekologicznego my?lenia. Staramy si? kreowa? nie tylko pozytywne postawy, ale te? budowa? ?wiadomo?? na temat dobrego od?ywania i zdrowego trybu ?ycia.

Poprzez nasze produkty realizujemy zasady zrównowa?onego rozwoju, np.: Platforma LOGITO pozwala naszym Klientom na znaczne zmniejszenie ilo?ci drukowanych przez nich dokumentów. W ten sposób nie tylko obni?amy bie??ce koszty funkcjonowania firm, ale wspólnie zapobiegniemy wycince drzew w polskich lasach.

环亚彩票 武隆县| 渭南市| 张家川| 崇仁县| 扎赉特旗| 琼结县| 通化县| 诏安县| 石渠县| 秦安县| 白河县| 新竹县| 大荔县| 谷城县| 遂平县| 南乐县| 沙洋县| 阿拉善左旗| 开原市| 平舆县| 永宁县| 贵定县| 白城市| 碌曲县| 松江区| 定日县| 新民市| 淮北市| 瓮安县| 申扎县| 垣曲县| 洞头县| 上犹县| 新化县| 东方市| 碌曲县| 织金县| 金阳县| 繁峙县| 聊城市| 漠河县|