Metodyka pracy

"Zapewniamy wsparcie na ka?dym etapie realizacji projektu."

Chcemy by Klienci dzi?ki naszej pomocy rozwijali swój biznes jeszcze skuteczniej. Stale dostosowujemy ofert? do potrzeb i wymogów szybko zmieniaj?cego si? rynku internetowego. Posiadamy bogate do?wiadczenie oraz ?wie?e spojrzenie na Twój biznes, które ??czymy ze znajomo?ci? trendów i oczekiwań konsumentów. Pozwala nam to na wdro?enie skutecznego narz?dzia biznesowego, ale równie? jego pó?niejsz? optymalizacj? i rozbudow?.

Marcin Wojtoń
Marcin Wojtoń
Dyrektor Handlowy
Darmowa konsultacja

Zarz?dzamy zwinnie

Wykorzystujemy wy??cznie sprawdzone i efektywne metodyki, w tym Scrum, Prince 2 oraz IPMA. Zarz?dzaj?c projektami najcz??ciej stosujemy odmian? metodyki Agile. Uwa?amy, ?e Scrum to najskuteczniejszy sposób pracy, który redukuje ryzyko i z?o?ono?? projektów. To tak?e zbiór warto?ci, takich jak: Zaanga?owanie, Skupienie, Otwarto??, Szacunek i Odwaga. Kierujemy si? nimi prowadz?c projekty dla naszych Klientów.

Metodyka Scrum opiera si? na 2-4 tygodniowych cyklach zwanych Sprintami. Klient ma ca?y czas wgl?d w efekty pracy – decyduje o tym, jakie elementy doda?, usun?? lub modyfikowa?. O wydajno?? naszych zespo?ów projektowych dbaj? certyfikowani Scrum Masterzy.
 

Etapy projektu

Etap I - Analiza potrzeb

 

W pierwszej kolejno?ci jeste?my doradcami. Ka?de wdro?enie poprzedzone jest dok?adn? diagnoz? problemów oraz analiz? potrzeb i celów, które organizacja chce osi?gn?? dzi?ki wdro?eniu. Na tym etapie opracowujemy raport uwzgl?dniaj?cy specyfik? rynku, dzia?ania konkurencji oraz ewentualne ograniczenia technologiczne. Wspólnie z klientem ustalamy koncepcyjny wygl?d projektu, zakres prac oraz ich harmonogram.

 

Etap II - Organizacja zespo?u projektowego
 

Zespó? projektowy, który b?dzie odpowiedzialny za realizacj? projektu dobierany jest, gdy znana jest specyfikacja projektowanej aplikacji i technologia, w której b?dziemy pracowa?. Mamy do dyspozycji specjalistów z ró?nych dziedzin, w?ród nich s? analitycy, architekci informacji, administratorzy sieci, projektanci, programi?ci, webmasterzy, graficy komputerowi, testerzy, specjali?ci ds. SEO, ale tak?e osoby, które spojrz? na projekt z biznesowego punktu widzenia. Za efektywn? prac? zespo?u i sukces przedsi?wzi?cia odpowiada Kierownik projektu.
 

Etap III - Kick-off i realizacja projektu

System zarz?dzania projektem (Redmine lub JIRA Software) umo?liwia szybkie sprawdzenie, jakie zadania s? aktualnie realizowane. U?atwiaj? tak?e szybk? reakcj? w przypadku konieczno?ci wprowadzenia zmian. Sprawniejsz? prac? nad projektami u?atwia nam tak?e korzystanie z systemu kontroli wersji GitLab.

Dla podniesienia sprawno?ci i jako?ci pracy na etapie realizacji projektu, coraz cz??ciej stosujemy praktyk? Continuous Delivery / Continuous Deployment. Jest to takie podej?cie in?ynierii oprogramowania, w którym zespo?y produkuj? oprogramowanie w krótkich cyklach, ka?dorazowo upewniaj?c si?, ?e mo?e by? opublikowane w dowolnym momencie r?cznie (Continuous Delivery) lub automatycznie (Continuous Deployment).

Celem takiego podej?cia jest budowanie, testowanie i publikacja wersji oprogramowania z wi?ksz? szybko?ci? i cz?stotliwo?ci?. Pomaga to zmniejszy? koszty, czas i ryzyko zwi?zane z wprowadzaniem zmian.

  • JIRA Software
  • Redmine
  • GitLab

Etap IV - Zakończenie projektu
 

Przed wdro?eniem projektu dok?adnie testujemy wszelkie mechanizmy oraz ich dzia?anie na docelowych platformach mobilnych i stacjonarnych. Instalacj? i testowanie wykonujemy z wykorzystaniem metody DevOps - Continuous Integration.

Gdy projekt otrzyma pozytywn? ocen? jako?ciow? nast?puje jego wdro?enie. To moment, w którym Klient otrzymuje skuteczne i efektywne rozwi?zanie biznesowe.

 

Etap V - Utrzymanie projektu
 

Oprócz wdro?enia danego rozwi?zania dbamy o jego dalszy rozwój. Z przyjemno?ci? tworzymy nowe funkcjonalno?ci i usprawniamy dzia?anie ju? istniej?cych. Dzi?ki odpowiedniemu projektowaniu realizowanych przez nas systemów i aplikacji jeste?my w stanie rozbudowa? je w pó?niejszych etapach bez utraty spójno?ci i stabilnego funkcjonowania pozosta?ych elementów.

Przeprowadzamy tak?e szkolenia w zakresie efektywnego wykorzystania wdra?anych przez nas aplikacji dla pracowników Klienta.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 阿尔山市| 偃师市| 大兴区| 玉田县| 吉木萨尔县| 谢通门县| 宜州市| 通化市| 盐津县| 满洲里市| 西充县| 五家渠市| 宁海县| 汤阴县| 贵港市| 平山县| 临西县| 本溪市| 金门县| 三门县| 洞头县| 叶城县| 丰都县| 无棣县| 缙云县| 清涧县| 淳化县| 苏州市| 延川县| 新乐市| 怀远县| 江永县| 北辰区| 镇沅| 东山县| 当阳市| 兰州市| 陈巴尔虎旗| 徐水县| 万州区| 垣曲县|