Nasi partnerzy

"Wspó?pracujemy zarówno z globalnymi liderami rynku internetowego, jak i lokalnymi organizacjami."

 

Google Premier Partner

Od ponad 4 lat jeste?my partnerami Google. Mo?emy si? pochwali? statusem Google Premium Partner, który jest potwierdzeniem naszych wysokich kompetencji w zakresie tworzenia kampanii. Otrzymali?my a? 4 z 5 mo?liwych specjalizacji, tj.: Reklama w sieci wyszukiwania, Reklama w sieci reklamowe, Reklama w Zakupach Google oraz Reklama mobilna.

Rok temu wzi?li?my udzia? w presti?owym programie Google Rising Stars. Obecnie, jako jedna z 9 agencji w Polsce walczymy o Search Performance Award 2016.

Microsoft Gold Certified Partner

Status Microsoft Gold Certified Partner Ideo otrzyma?o w kompetencji ISV/Software Solutions. Jest to najwy?szy tytu?, jaki swoim Partnerom nadaje Microsoft, uznaj?c i doceniaj?c ich wiedz?, do?wiadczenie oraz jako?? us?ug ?wiadczonych klientom. Uzyskanie statusu z?otego partnera gwarantuje Ideo m.in. dost?p do zasobów i technologii Microsoft, wsparcie techniczne, marketingowe oraz biznesowe w najszerszym zakresie oferowanym przez firm?.

Status ten oraz liczne certyfikaty firmy Microsoft (Microsoft Certified Professional,  Microsoft Certified Technology Specialist czy Certified Project Management Associate) s? potwierdzeniem naszych kompetencji w zakresie realizacji zaawansowanych projektów informatycznych.

Associate Partner Episerver

Episerver oferuje rozwi?zanie ??cz?ce cyfrowy marketing, zarz?dzanie tre?ci?, handel internetowy oraz analizy predykcyjne w ramach jednej platformy dzia?aj?cej w chmurze. Wspomaga tak?e istotne dzi? obszary Marketing Automation staj?c si? warto?ciowym narz?dziem dla marketerów chc?cych ??czy? mo?liwo?ci Episerver Digital Experience Cloud z wiod?cymi platformami CRM i marketingowymi.

Tytu? Associate Partner Episerver potwierdza nasze wysokie kompetencje w obszarze wdro?eń i obs?ugi platformy Episerver. Jest ona szczególnie popularna w krajach skandynawskich sk?d si? wywodzi, ale cieszy si? tak?e uznaniem klientów na ca?ym ?wiecie. Episerver posiada ponad 880 firm partnerskich w 30 krajach. Ideo jest oficjalnym dystrybutorem rozwi?zań Episerver Digital Experience Cloud.

Informatyka Podkarpacka

Stowarzyszenie zosta?o powo?ane do ?ycia 24 kwietnia 2006 roku. Jego misj? jest tworzenie i rozwój Podkarpackiego Klastra Informatycznego.

Klaster IT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej wspiera realizowanie wspólnych przedsi?wzi?? inwestycyjnych firm, biznesowe wspó?dzia?anie, wymian? do?wiadczeń, prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych. Jednym z celów jest wzrost konkurencyjno?ci firm oraz rozszerzenie wspó?pracy z uczelniami wy?szymi i administracj?.

SEMSTORM

SEMSTORM to najwi?ksze polskie narz?dzie dostarczaj?ce informacji niezb?dnych do prowadzenia efektywnego marketingu w wyszukiwarkach. Umo?liwia wgl?d w dzia?ania dowolnej witryny, znacznie usprawniaj?c i przyspieszaj?c analizy konkurencji. Odpowiednia budowa systemu pozwala na wygenerowanie zaawansowanych raportów w kilka sekund, a dzi?ki nowoczesnej filtracji dost?p do najistotniejszych danych wymaga zaledwie kilku klikni??.

环亚彩票 兴宁市| 聂荣县| 申扎县| 略阳县| 安岳县| 宾阳县| 古丈县| 溧水县| 沧州市| 武山县| 新兴县| 万荣县| 福贡县| 潞城市| 青神县| 出国| 龙泉市| 宜阳县| 石屏县| 庆城县| 台北市| 昌江| 英吉沙县| 武强县| 卢龙县| 贺兰县| 昭觉县| 漳州市| 沁源县| 都江堰市| 全椒县| 大同市| 邹平县| 绥芬河市| 高邑县| 蕉岭县| 吴忠市| 吉木乃县| 尖扎县| 乐东| 望谟县|