Nasze produkty

"Dostarczamy skuteczne narz?dzia biznesowe, które wykorzystuj? internet i technologie internetowe."

 

Ideo Force Sp. z o.o.

www.ideoforce.pl

Ideo Force to nasza submarka, która specjalizuje si? w obszarze e-marketingu. Mi?dzy innym oferuje pozycjonowanie, kampanie Google AdWords, analityk? internetow?, content marketing, e-PR i wiele innych us?ug. Powo?anie spó?ki jest konsekwencj? realizacji strategii tworzenia agencji o zintegrowanych kompetencjach zarówno technologicznych, jak i marketingowych.

Motivation Direct Sp. z o.o.

www.motivationdirect.pl

Firma Motivation Direct jest ?ci?le zwi?zana z Ideo. Specjalizuje si? w przygotowywaniu i wdra?aniu skutecznych rozwi?zań w zakresie programów lojalno?ciowych, motywacyjnych oraz wsparcia sprzeda?y skierowanych dla szeroko poj?tego biznesu. Do grona klientów Motivation Direct nale?? m.in. Delecta, Shell Helix, BG? BNP Paribas, Fujitsu Technology Solutions, SKOK oraz wiele innych.

Platforma LOGITO

www.logito.pl

Platforma LOGITO to zestaw gotowych modu?ów, których celem jest zwi?kszenie efektywno?ci zarz?dzania obiegiem dokumentów, przep?ywu informacji, popraw? komunikacji oraz zautomatyzowanie procesów biznesowych w firmie. Posiadamy wdro?enia, w których z aplikacji ka?dego dnia korzysta jednocze?nie ponad 2 tysiace pracowników.

Asiston Sp. z o.o.

www.asiston.pl

Asiston to nasza submarka, która specjalizuje si? w dostarczaniu rozwi?zań IT w szczególno?ci w obszarach zarz?dzania produkcj? i magazynem oraz wdra?aniu Systemów ERP. Spó?ka jest dystrybutorem oprogramowania i sprz?tu wspieraj?cego procesy biznesowe w firmach. Ponadto zajmuje si? projektowaniem i wdra?aniem dedykowanych rozwi?zań w pe?ni dostosowanych do potrzeb Klientów.

Edito CMS

www.edito.pl

Edito CMS to autorska - opracowana przez Ideo - platforma zarz?dzania tre?ci?, na bazie której powstaj? zaawansowane aplikacje internetowe. Mog? one dzia?a? autonomicznie lub wspó?pracowa?, tworz?c wydajny system informatyczny. Przetestowana wydajno?? systemu Edito CMS to blisko 1,9 miliona ods?on dziennie.

Platforma e-learningowa

www.elearning.ideo.pl

Szkolnictwo tradycyjne coraz cz??ciej jest uzupe?niane nauczaniem w formie e-learningowej, które w przysz?o?ci mo?e stanowi? jego alternatyw?. Umo?liwia nauk? na bardzo wysokim poziomie, dost?pn? w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Co istotne, forma Distance Learning pozwala na praktycznie natychmiastow? weryfikacj? zdobytej wiedzy.

环亚彩票 通化县| 凤山县| 逊克县| 罗定市| 邵阳县| 清丰县| 岑溪市| 沁阳市| 调兵山市| 精河县| 林周县| 湘潭县| 淮安市| 繁峙县| 晋宁县| 上杭县| 镇原县| 嘉善县| 县级市| 安吉县| 永修县| 筠连县| 宝兴县| 宁远县| 长顺县| 福海县| 通江县| 襄樊市| 浦江县| 准格尔旗| 隆林| 交口县| 布尔津县| 西昌市| 涡阳县| 玉龙| 桐庐县| 府谷县| 芜湖市| 厦门市| 桂林市|