Jak przekona? do siebie 2 miliony u?ytkowników miesi?cznie? - case study Prawo.pl

NowyMarketing.pl, Autor: Marcin Kielar

Informacja jest w dzisiejszych czasach jedn? z najwa?niejszych warto?ci. To, jak jest przekazywana, ma kluczowy wp?yw na osi?gni?cie za?o?onego celu. Tak? tez? pos?u?y? si? Wolters Kluwer - w?a?ciciel 15 ró?nych portali tematycznych, który zdecydowa? si? utworzy? z nich jedno, rzetelne ?ród?o informacji. Realizacja tego zadania nale?a?a do specjalistów Ideo (Software House) oraz Ideo Force (Agencja e-Marketingowa). Na przestrzeni zaledwie pó? roku portal Prawo.pl przekszta?ci? si? w jeden z najwi?kszych w swojej dziedzinie, maj?c miesi?cznie ponad 2 miliony u?ytkowników.

Portal Prawo.pl pomimo, i? istnieje dopiero niespe?na 2 lata, doczeka? si? ju? uznania ze strony u?ytkowników oraz zosta? nagrodzony w konkursie Dobry Wzór „za tysi?ce bezp?atnie oferowanych tre?ci ze wszystkich dziedzin prawa”. Jak podkre?lili Eksperci Instytutu Wzornictwa Przemys?owego, prawdziwym wyzwaniem jest budowa tak obszernego portalu. Zosta? on tak?e doceniony za to, w jaki sposób odpowiada na potrzeby u?ytkowników.

Minister Przedsi?biorczo?ci i Technologii przyzna? serwisowi nagrod? specjaln? - Wzór Roku 2019. Jest to wyró?nienie za publikacj? aktualno?ci prawnych i gospodarczych w przejrzystej i czytelnej formie, jak równie? za dokonane analizy najwa?niejszych kwestii.

Wolters Kluwer dostarcza globalnie informacje prawne, narz?dzia oraz produkty compliance dla profesjonalistów. Dysponuje oddzia?ami zlokalizowanymi w ponad 40 krajach, w których pracuje prawie 20 tys. osób, w tym 7 tys. redaktorów tre?ci. Swoje us?ugi dostarcza klientom z ponad 180 państw.

Firma wspó?pracuje z wieloma specjalistami z danej dziedziny, m.in. prawa, biznesu czy administracji publicznej. Jednym z nadrz?dnych celów dzia?alno?ci Wolters Kluwer jest udost?pnianie specjalistycznej wiedzy prawnej poprzez bazy wiedzy, serwisy internetowe, ksi??ki oraz czasopisma. W swojej ofercie posiada równie? narz?dzia elektroniczne: przydatne podczas pracy z dokumentacj? prawnicz?, System Informacji Prawnej LEX, a tak?e oprogramowanie typu compliance. Jest organizatorem licznych konferencji oraz szkoleń.

Wspó?praca Ideo z Wolters Kluwer rozpocz??a si? w 2015 roku. Pierwotnie dotyczy?a tylko pozycjonowania, jednak z biegiem czasu zacz??a dotyczy? kolejnych us?ug. Obecny zakres prac obejmuje wdra?anie nowych serwisów i sklepów internetowych, badania i optymalizacj? bie??cych portali, jak równie? wszechstronne dzia?ania promocyjne w internecie.

Analiza sytuacji

Wolters Kluwer posiada? 15 portali informacyjnych, które prezentowa?y jego ofert? produktow? i obejmowa?y najwa?niejsze dziedziny prawa:

 1. lex.pl
 2. kancelaria.lex.pl
 3. samorzad.lex.pl
 4. abc.com.pl
 5. prawo.pl
 6. bhp.abc.com.pl
 7. budownictwo.abc.com.pl
 8. kadry.abc.com.pl
 9. oswiata.abc.com.pl
 10. podatki.abc.com.pl
 11. student.lex.pl
 12. srodowisko.abc.com.pl
 13. twoja-firma.abc.com.pl
 14. zamowienia-publiczne.lex.pl
 15. zdrowie.abc.com.pl

Ka?dy z tych portali posiada? swoich odbiorców, o okre?lonych zainteresowaniach z danej dziedziny. Jednak rozproszenie tre?ci w takim stopniu jest trudne w zarz?dzaniu. Organizacja portali pod k?tem administracyjnym, redakcyjnym i marketingowym by?a prawdziwym wyzwaniem. Niekorzystn? by?a równie? sytuacja, w której portale konkurowa?y mi?dzy sob? o czytelników, z uwagi na przenikanie si? wielu aspektów prawnych.

Faktem jest, ?e Wolters Kluwer jest najwi?kszym dostawc? wiedzy prawniczej w Polsce. Niestety dysponowanie tak du?? liczb? portali powodowa?o, ?e budowanie ?wiadomo?ci marki w tym zakresie by?o niemal niemo?liwe. Ponadto rozwarstwienie to by?o przeszkod? dla czytelników w ogólnym poznaniu aktualnych informacji i opinii z zakresu prawa.

Konieczno?? zmiany

Ewa Usowicz, Dyrektor Dzia?u Serwisów Informacyjnych w Prawo.pl wyja?nia: „Pracuj?c przez wiele lat jako dziennikarka dzia?u prawnego w najwi?kszych dziennikach w Polsce, z czasem zauwa?y?am, ?e co? zaczyna si? zmienia?. Obecnie informacje produkowane s? masowo i przep?ywaj? w zawrotnym tempie. Dotyczy to ka?dego rodzaju informacji, równie? prawnych. Wiadomo?ci w formie cyfrowej zast?puj? te przekazywane na papierze. Wielu prawników rezygnuje z tradycyjnych mediów na rzecz wydań elektronicznych. Zdarza si?, ?e ci m?odsi nawet nigdy nie trzymali w r?ce zwyk?ej gazety. Taki sposób komunikowania jest budowany ju? odgórnie – nawet ministrowie informuj? o swoich decyzjach poprzez tweety, co jest natychmiast komentowane i udost?pniane przez tysi?ce internautów. Dystrybucja informacji musi by? dopasowana do rozwijaj?cego si? rynku technologicznego.

Odpowiadaj?c na potrzeby zarówno firmy, jak i internautów zrodzi? si? pomys?, by stworzy? jedn? platform? agreguj?c? ró?ne tre?ci ze wszystkich portali. Zdecydowano si? na utworzenie z serwisu Prawo.pl kompleksowego vortalu prawnego, zintegrowanego z Systemem Informacji Prawnej LEX. Dzi?ki temu u?ytkownikom zapewniony jest dost?p do najistotniejszych newsów z portalu, a Prawo.pl wzmacnia swój wizerunek jako profesjonalnego i rzetelnego ?ród?a wiedzy prawnej.

Prawo.pl. jest nowoczesnym i dost?pnym dla wszystkich serwisem prawnym. Publikowane na nim informacje s? na bie??co aktualizowane i dotycz? takich aspektów, jak podatki, samorz?d, kadry, o?wiata czy zdrowie. Jest to równie? forum umo?liwiaj?ce polemik?, wymian? ciekawych opinii, czy dost?p do orzeczeń polskich i unijnych s?dów.” - podsumowuje Ewa Usowicz.

Stworzony portal mia? w naturalny sposób zosta? umieszczony w customer journey, jednocze?nie pozwalaj?c sprawnie realizowa? cele marketingowe.

Przy tak du?ej ilo?ci tre?ci niezwykle istotne by?o zapewnienie czytelno?ci i logiki prezentowanych informacji. By jeszcze bardziej dopasowa? portal do wymagań internautów, zosta? on dostosowany do urz?dzeń mobilnych, zgodnie ze standardami RWD. To sprawia, ?e u?ytkownicy traktuj? go jako dost?pne i wygodnie ?ród?o rzetelnych informacji.

W wyniku potrzeby Wolters Kluwer na czas realizacji projektu powo?a? dedykowany, interpersonalny zespó?. Oferowany bud?et, czas i niezb?dne narz?dzia by?y wsparciem dzia?ań w kluczowych obszarach projektu. Wspó?praca opiera?a si? na wzajemnym zaufaniu, dzi?ki czemu posiadali?my pe?ny dost?p do wszelkich informacji, które by?y wymagane podczas realizacji zadań. Efekty wspó?pracy by?y widoczne na ka?dym etapie projektu.

Platforma technologiczna

Prawo.pl zrealizowano na autorskiej platformie Edito CMS firmy Ideo. Wybór by? nieprzypadkowy – platforma spe?nia wymogi techniczne dotycz?ce migracji du?ej ilo?ci tre?ci oraz oczekiwanej liczby u?ytkowników. System jest efektywny, co zosta?o potwierdzone przez wcze?niejsze, liczne wdro?enia portali informacyjnych.

Stworzona dla Prawo.pl infrastruktura jest niezwykle wydajna, a odpowiada za to mi?dzy innymi:

 • Nginx – serwer WWW, szybszy od Apache do 300%
 • PHP 7.2 - posiada oko?o 30% wi?ksz? wydajno?? w stosunku do PHP 5.6
 • Redis – funkcjonalna baza NoSQL do obs?ugi Cache
 • Load Balancer odpowiada za równowa?enie obci??enia serwerów
 • Dedykowany cache - do obs?ugi tre?ci ze ?róde? zewn?trznych

Podczas projektowania platformy skorzystali?my z do?wiadczenia dziennikarzy tworz?cych redakcj? portalu. Ich wiedza wykorzystana przy personalizacji panelu administracyjnego Edito umo?liwi?a pe?ne dopasowanie narz?dzi do stylu pracy zespo?u redakcyjnego. Wprowadzone dedykowane mechanizmy podnios?y wydajno?? dzia?ań redakcji.

Zapoznaj si? z platform? Edito CMS - wype?nij formularz i zobacz DEMO

Etap projektowania

Makieta wiernie przedstawia?a uk?ad funkcjonalny i pocz?tkowy wygl?d graficzny portalu. Stworzona o bardzo wysokim poziomie szczegó?owo?ci prezentowa?a uk?ad poszczególnych sekcji oraz tre?ci. Makieta pozwoli?a na poznanie ?cie?ki potencjalnego czytelnika i na dokonanie zmian ju? na tym etapie.

By? to równie? czas w którym wzi?to pod uwag? dzia?ania SEO. Warto zwróci? uwag? na to, ?e pozycjonowanie jest do?? z?o?onym tematem. Zatem po dokonaniu rzetelnych analiz oprogramowania konkretnych rozwi?zań wskazano istotne elementy w pracy developerów. Wszelkie zalecenia na bie??co konsultowano z ekspertem od SEO po stronie Klienta.

Tak szczegó?owo przygotowana makieta umo?liwi?a dog??bne poznanie koncepcji serwisu oraz zestawienie za?o?enia z praktycznym zastosowaniem. Dodatkowo przeprowadzono badania UX, które pozwoli?y wyeliminowa? wszelkie sytuacje mog?ce w przysz?o?ci by? problemem dla u?ytkowników. Takie dzia?ania sprawi?y, ?e ewentualne poprawki i drobne prace by?y wykonywane niskim kosztem – czasowym i finansowym.

Uk?ad tre?ci

Jednym z kluczowych aspektów podczas migracji tak z?o?onych tematycznie tre?ci by?a czytelna architektura informacji. Nale?a?o wzi?? pod uwag? nie tylko nowych u?ytkowników, ale tak?e sta?ych czytelników i po zmianach zapewni? im wygodny i ?atwy dost?p do wiadomo?ci. Portal mia? by? na tyle atrakcyjny, by zach?ca? internautów do korzystania z wiedzy obejmuj?cej ró?ne tematy.

Menu górne jako g?ówny element nawigacyjny serwisu zosta?o podzielone na poszczególne dzia?y, które s? odwzorowaniem tematyki dotychczas dzia?aj?cych portali. Z kolei ka?dy dzia? posiada szczegó?owe podkategorie, co pozwala na jeszcze bardziej precyzyjne odnalezienie artyku?u z danego obszaru tematycznego. U?atwieniem w nawigacji jest pod??aj?ce za u?ytkownikiem menu, a to umo?liwia cofni?cie si? w ka?dej chwili do np. kategorii nadrz?dnej czy innej sekcji tematycznej.

Najnowsze informacje, opinie, komentarze, ró?nego rodzaju materia?y uzupe?niaj?ce, itp., wy?wietlane s? w prawej cz??ci portalu. Tu tak?e publikowane s? materia?y multimedialne, jak np. wideo, które jest urozmaiceniem tekstu.

Ka?da zak?adka prezentuje taki sam uk?ad tre?ci. Rozwi?zanie to umo?liwia u?ytkownikom szybkie odnalezienie si? w strukturze, niezale?nie od miejsca w jakim si? znajduje.

Informacje z ni?szym priorytetem zosta?y zamieszczone na dole serwisu. Znajduje si? tu newsletter oraz dane kontaktowe firmy. Jest tu tak?e powtórzona skrócona struktura menu wraz z wyszczególnionymi podkategoriami.

Wa?na dla czytelników cz??? portalu znajduje si? w dziale „Akty prawne”, gdy? zawiera wszystkie udost?pniane akty wydane od 1918 r. Mog? tu równie? znale?? aktualne informacje na temat wszelkich zmian dokonywanych w prawie. Dokument jest czytelny i publikowany jako tekst jednolity, z uwzgl?dnieniem ka?dej zmiany w tek?cie pierwotnym. Dodatkowo zastosowany widok listy, pozwala szybko przegl?da? wiele tre?ci naraz. Pliki zamieszczane s? w takiej formie, która umo?liwia ich pobranie lub bezpo?rednie wydrukowanie.

Kolorystyka

Na stronie zosta?a u?yta neutralna paleta kolorów – czyni to j? przejrzyst?, estetyczn? i ?atw? w przyswajaniu tre?ci. Tak dobrana kolorystka jest nie tylko atrakcyjna pod wzgl?dem wizualnym, ale równie? pe?ni funkcj? u?ytkow?, podczas nawigacji. Ka?da z tych barw zosta?a wybrana nieprzypadkowo i spe?nia okre?lon? rol?:

 • Biel – stanowi t?o portalu; wybrana ze wzgl?du na swoj? uniwersalno?? podczas prezentowania tre?ci z bogat? opraw? graficzn?, jak np. kolorowe zdj?cia, tabele, wykresy, itp.
 • Czerń – w tej kolorystyce zosta? zaprojektowany font oraz górne menu. Cechuje si? uniwersalno?ci? i kojarzy z profesjonalizmem oraz rzetelno?ci?. Jako barwa menu stanowi niejako ram? dla przegl?danych tre?ci.
 • Czerwień – jest jedynie akcentem kolorystycznym, zamieszczonym w wybranych miejscach, np. by wskaza? dzia?, w którym znajduje si? dana informacja. Zosta?a równie? u?yta do podkre?lenia wa?nego z punktu widzenia u?ytkownika fragmentu tekstu. Czerwień jest widoczna tak?e w logo portalu.
 • Szary – kolor pojawiaj?cy si? do?? rzadko. Wy?wietlany jako t?o sekcji prowadz?cej do innych informacji lub banneru zach?caj?cego do okre?lonej czynno?ci (CTA). Stanowi równie? cz??? barwy zamieszonej w logo serwisu.

Tak dobrana kolorystyka, bez zb?dnych elementów rozpraszaj?cych wspomaga przyswajanie informacji. ?wiadczy równie? o profesjonalnym podej?ciu, co ma spore znaczenie w uj?ciu prawniczym.

Autorski system zarz?dzania tre?ci? CMS Edito oferuje wiele mo?liwo?ci, które pozwoli?y na realizacj? wszelkich zaleceń Klienta, wraz z wykorzystaniem obowi?zuj?cych trendów. Zwrócili?my szczególn? uwag? na intuicyjno?? strony – by czytelnik móg? bezproblemowo dotrze? do licznych informacji na stronie, a Klient z ?atwo?ci? zarz?dza? ca?ym systemem. Dzi?ki prostemu w obs?udze panelowi skrócone zostaj? liczne procesy redakcyjne.

Wytyczne SEO

Dzia?ania podejmowane w ramach pozycjonowania s? bardzo wa?ne, dlatego ten obszar zosta? uwzgl?dniony we wcze?niejszych etapach projektowania portalu. Skutecznie przeprowadzone prace w zakresie SEO maj? wp?yw na powodzenie projektu. Istotne zatem by?o prawid?owe rozplanowanie zadań. W efekcie podejmowanych dzia?ań mia?a powsta? dobrze widoczna strona.

Specjali?ci z Ideo Force dokonali dog??bnej analizy SEO i przedstawili jej wyniki Klientowi. Audyt zawiera? szczegó?owe propozycje dzia?ań w zakresie konkretnych elementów portalu, przy uwzgl?dnieniu wszystkich wytycznych dedykowanego specjalisty SEO od strony Klienta.

Wcze?niej przed wdra?anymi zmianami serwis posiada? podstrony, do których kierowa?y zewn?trzne linki. Wszystkie portale cieszy?y si? du?? widoczno?ci? i ruchem, zatem konieczne by?o po przeniesieniu tre?ci, stworzy? system przekierowań ze „starych” portali na nowy. Istotne w tym procesie by?o to, aby by?y to przekierowania sta?e (tzw. 301). Przekazuj? one robotom Google informacje o tym, ?e dan? tre?? przeniesiono na sta?e oraz stary adres powinien zosta? zast?piony przez nowy w organicznych wynikach wyszukiwania.

Podczas budowy portalu skupiaj?cego kilkana?cie innych, oprócz dzia?ań obejmuj?cych SEO niezwykle wa?ny jest content i strategia marketingowa. W zwi?zku z tym jeszcze w trakcie projektowania serwisu by?y organizowane szkolenia dla redakcji, które prowadzi? Wojciech Szymański z Ideo Force.

Zmiany w obszarze SEO

Zaproponowali?my zmiany w architekturze serwisu w obszarach takich jak:

 • Elementy nag?ówkowe (od h1 do h4) maj?ce warto?? dla prawid?owej struktury serwisu
 • Elementy jakimi s? znaczniki title i meta description - wa?ne z punktu widzenia SEO i u?ytkowników (widoczne w bezp?atnych wynikach wyszukiwania)
 • Schematy schema.org pozwalaj?ce wyszukiwarce lepiej rozumie? stron?, co przek?ada si? na wyniki wyszukiwania
 • Optymalizacja obrazów, które musz? by? przede wszystkim indeksowane przez boty wyszukiwarki
 • Szybko?? dzia?ania elementów strony zarówno dla wersji mobilnej, jak i desktopowej
 • Dodatkowa SEO konfiguracja podstron w panelu - sekcji, szczegó?ów w artykule czy stron opisowych

Migracja tre?ci

Przeniesienie tre?ci jest do?? z?o?onym procesem nie tylko ze wzgl?du na konieczno?? dopilnowania wielu czynno?ci i rzetelno?ci ich wykonania. Jest to o tyle trudne zadanie, ?e efekty pracy mo?na oceni? dopiero po jakim? czasie. W przypadku, gdy zostanie pope?niony powa?ny b??d, informacja o nim mo?e dotrze? zbyt pó?no, a w konsekwencji usuwanie jego skutków b?dzie wówczas naprawd? trudne.

Podczas realizacji zadań przy portalu Prawo.pl pojawi? si? dodatkowy czynnik, który jeszcze bardziej skomplikowa? ca?y proces. Wy??czone i przekierowane strony razem posiada?y 1309802 podstron. Najwi?kszym wyzwaniem by?o opracowanie takiego mechanizmu, który skutecznie obs?u?y tak du?? liczb? przekierowań adresów URL, nie powoduj?c przy tym utraty dotychczasowego ruchu.

Dzia?aj?c zgodnie z praktyk? i standardami SEO, zachowali?my wysok? pozycj? w wynikach wyszukiwania. Dzi?ki wprowadzonym zmianom serwis ju? po 6 miesi?cach zauwa?alny by? wzrost liczby u?ytkowników, w porównaniu do liczby sprzed rozpocz?cia prac. Warte podkre?lenia jest, i? nie osi?gn?liby?my takiego efektu w przypadku tworzenia serwisu ca?kowicie od podstaw.

Powy?szy wykres stworzony przy u?yciu narz?dzia Senuto, obrazuje gwa?towne zwi?kszenie si? widoczno?ci strony.

 

Wykres przedstawiaj?cy zwi?kszenie ruchu na stronie prawo.pl, z uwzgl?dnieniem s?ów kluczowych.

Kolejnym krokiem by?a obserwacja efektu podj?tych dzia?ań, które nast?pnie by?y szczegó?owo omawiane ze specjalist? SEO oraz deweloperami. Gdy wszystkie prace z u?yciem Google Search Console i Google Analytics zosta?y wykonane, analizie poddane zosta?y klikni?cia i wy?wietlenia strony, zestawiaj?c je z danymi przed dokonaniem migracji. ?ledzenie linków prowadz?cych do przekierowanych domen trwa?o kilka miesi?cy. Ostatecznie wybrali?my te najbardziej warto?ciowe, a z pozosta?ych zrezygnowali?my. Dzi?ki przemy?lanym dzia?aniom oraz szerokiej wiedzy specjalistów zarówno z Ideo, jak i Wolters Kluwer, potencja? SEO dotychczasowych serwisów zosta? w pe?ni zachowany. Aktualnie przeniesiony na now? stron? ruch organiczny w wi?kszo?ci pochodzi z wyników wyszukiwania.

Wykres przedstawiaj?cy wzrost w ilo?ci u?ytkowników po scaleniu dotychczas funkcjonuj?cych serwisów

Powy?szy wykres wskazuje na konsekwentny, czasowy wzrost liczby u?ytkowników, którzy odwiedzaj? stron?. Zachowanie sta?ego, wysokiego poziomu wyników, stanowi potwierdzenie skuteczno?ci podj?tych dzia?ań.

Aby osi?gn?? takie efekty istotna by?a prawid?owa organizacja pracy oraz konsekwentna realizacja zadań, wed?ug przygotowanego planu. Jednocze?nie ca?y proces odbywa? si? zgodnie z praktykami SEO, by liczba wej?? na stron? Prawo.pl nie tylko by?a na wysokim poziomie, ale przede wszystkim, by ca?y czas ros?a. Du?y wp?yw na osi?gni?cie sukcesu mia?a podj?ta wspó?praca ze specjalistami z Wolters Kluwer. Wspólnie okre?lony cel zosta? zrealizowany w sposób, który przerós? pocz?tkowe za?o?enia. W efekcie powsta?o profesjonalne i pot??ne ?ród?o wiedzy, które dostarcza rzetelne informacje 2 milionom u?ytkowników.

Projektuj?c od podstaw jeste?my w stanie uwzgl?dni? 100% wszystkich, uzasadnionych biznesowo celów oraz potrzeb Twojej organizacji. Sprawd? jak projektujemy systemy i aplikacje dedykowane

Efekty

 • Przeniesionych zosta?o ok. 250 000 artyku?ów oraz stworzonych 1 309 802 podstron przekierowań, nie trac?c przy tym u?ytkowników i pozycji w wynikach wyszukiwania
 • Liczba u?ytkowników, którzy odwiedzaj? portal miesi?cznie si?ga ponad 2 000 000
 • Stworzony portal agreguje wiele tre?ci oraz dokumenty, jednocze?nie zachowuj?c intuicyjno?? i prostot? w obs?udze
 • Wi?kszo?? ruchu pochodzi z wyników wyszukiwania
 • Liczba u?ytkowników wzros?a ju? po 3 miesi?cach od wdro?enia
 • Na wysokim poziomie zapewniony zosta? support i opieka techniczna

Marcin Kielar, Specjalista ds. portali informacyjnych, Ideo

NowyMarketing.pl, 28.11.2019 r.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 分宜县| 利辛县| 蓝山县| 桐柏县| 察哈| 凤凰县| 孙吴县| 东乡| 洱源县| 建瓯市| 金塔县| 敖汉旗| 醴陵市| 九龙城区| 莱芜市| 施秉县| 斗六市| 若羌县| 馆陶县| 上林县| 怀安县| 阜康市| 铜鼓县| 霞浦县| 辉南县| 德江县| 海南省| 济南市| 都安| 长兴县| 威信县| 商都县| 兖州市| 昌黎县| 武威市| 建昌县| 古蔺县| 宁阳县| 汽车| 常德市| 黄平县|