Software House

"Aplikacje dedykowane potrzebom Twojej firmy"

Jeste?my na rynku od 1999 roku. W tym czasie pracowali?my dla ponad tysi?ca firm i instytucji publicznych. Do?wiadczony zespó? - ponad 200 specjalistów - sprawia, ?e realizujemy projekty, z których klienci s? zadowoleni i ch?tnie polecaj? nas innym. Projekty, z których jeste?my dumni.

Marcin Wojtoń
Marcin Wojtoń
Business development, Obs?uga Klienta
Darmowa konsultacja

Wdra?amy intranety, systemy obiegu dokumentów i informacji (systemy typu workflow), platformy e-learningowe, programy lojalno?ciowe i partnerskie, sklepy internetowe, platformy B2B i wiele innych.

Te dedykowane aplikacje internetowe tworzone s? od podstaw pod dyktando potrzeb i oczekiwań danego projektu. Ty okre?lasz jakie cele chcesz osi?gn??, a my dobieramy do nich najlepsze rozwi?zania. Nasze do?wiadczenie i wiedza pozwalaj? nam tworzy? skuteczne narz?dzia, które przybli?aj? sukces Twojego biznesu. ?wie?e spojrzenie ??czymy z bogatym do?wiadczeniem, znajomo?ci? trendów i oczekiwań konsumentów - Twoich klientów końcowych.

Chcemy by dzi?ki naszej pomocy Twój biznes rozwija? si? jeszcze skuteczniej.

Realizowali?my projekty mi?dzy innymi dla:

Klienci wysoko oceniaj? nasze kompleksowe podej?cie, które uzupe?niamy doradztwem biznesowym. Jest to jeden z powodów, dla których Clutch umie?ci? nas w gronie najlepszych firm tworz?cych oprogramowanie w obszarze eCommerce w Polsce.

Sprawdzone i wiarygodne rozwi?zania

By zapewni? najwy?szy poziom bezpieczeństwa i wydajno?ci wykorzystujemy najnowsze, sprawdzone rozwi?zania technologiczne.

Realizowane przez nas projekty z powodzeniem przechodzi?y liczne testy bezpieczeństwa i wydajno?ci, które potwierdzi?y ich wysok? jako??. Je?li bezpieczeństwo danych cyfrowych jest Państwa priorytetem - pracujemy zgodne m.in. ze standardem Open Web Application Security Project (OWASP TOP 10).

??cz?c technologi? z odpowiednim podej?ciem do zarz?dzania projektami budujemy narz?dzia, dzi?ki którym nasi Klienci rozwijaj? swój biznes jeszcze skuteczniej. Narz?dzia, z których jeste?my po prostu dumni.

Dost?pno?? i wygoda

Przyk?adamy du?? wag? do tego, by wdra?ane przez nas portale i aplikacje internetowe stanowi?y atrakcyjne narz?dzie dla jak najszerszej grupy u?ytkowników. Projekty realizujemy zgodne ze standardami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) oraz Responsive Web Design (RWD).

Nasza autorska platforma Edito CMS (w wersji zarówno PHP jak i .NET) zawiera funkcjonalno?ci, które wspomagaj? prac? redakcji i administratorów. Jej modu?owa budowa daje mo?liwo?? ?atwego dostosowania do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta. System Edito jest tak?e zoptymalizowany pod k?tem integracji z zewn?trznymi aplikacjami i systemami IT.

Jednym z istotnych parametrów wp?ywaj?cym na wybór platformy jest jej wydajno??.Elementami, które za ni? odpowiadaj? s? mi?dzy innymi:

 • Nginx, który jest do 300% szybszy ni? powszechnie stosowane serwery www
 • PHP 7.2 - ok. 30% wydajniejszy ni? PHP w wersji 5.6
 • Load Balancer równowa??cy obci??enie serwerów (podnosi efektywno?? infrastruktury)
 • Wydajne serwery CLOUD i bazy typu NoSQL
 • Dedykowane rozwi?zania do obs?ugi cache, kompresji plików graficznych
 • ... i wiele innych narz?dzi i metod optymalizacji zale?nych od potrzeb danego projektu.

Software development

Podczas wdro?enia, korzystamy z autorskich platform Edito CMS oraz Logito DMS, ale równie dobrze czujemy si? w ?rodowisku rozwi?zań Open Source czy .NET. Wspólnie z Klientem analizujemy potrzeby i cel, jaki ma zosta? osi?gni?ty, by dobra? technologi?, która pozwoli je zrealizowa? w optymalny sposób.

 • PHP
 • Microsoft .NET
 • Microsoft SQL Server
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • Sass
 • Angular JS
 • ECMAScript 6 JS


Projekty realizujemy w oparciu o metodyki Scrum, Prince 2 oraz IPMA. Zarz?dzaj?c projektami najcz??ciej stosujemy odmian? metodyki Agile. Wed?ug nas, Scrum to najskuteczniejszy sposób pracy, który redukuje ryzyko i z?o?ono?? projektów. To równie? zbiór warto?ci, takich jak: Zaanga?owanie, Skupienie, Otwarto??, Szacunek i Odwaga. Staramy si? nimi kierowa? prowadz?c projekty dla naszych Klientów.

Wykorzystuj?c sprawdzone i efektywne rozwi?zania budujemy narz?dzia, dzi?ki którym nasi Klienci rozwijaj? swój biznes jeszcze skuteczniej. Narz?dzia, z których jeste?my po prostu dumni.

Rozwi?zujemy problemy

W pierwszej kolejno?ci jeste?my doradcami. Ka?dy projekt rozpoczynamy od diagnozy problemów oraz analiz? potrzeb i celów, które Klient chce osi?gn??.

Na tym etapie rozmawiamy nie tylko z kierownikiem projektu po stronie klienta, ale bardzo cz?sto tak?e z szeregowymi pracownikami, którzy docelowo b?d? z danej aplikacji korzysta?. Staramy si? by ka?da zainteresowana osoba po wdro?eniu mog?a powiedzie?, ?e wykonali?my kawa? dobrej roboty. Analizujemy tak?e specyfik? rynku i bran?y, w której Klient funkcjonuje, dzia?ania konkurencji oraz ewentualne ograniczenia technologiczne.

Maj?c kompleksowe spojrzenie na projekt jeste?my w stanie przygotowa? koncepcj?, podj?? si? jego wyceny i zaproponowa? zakres prac i ich harmonogram.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 赞皇县| 绵竹市| 隆回县| 革吉县| 宁津县| 阿尔山市| 兰西县| 辛集市| 吉木乃县| 西昌市| 噶尔县| 南昌市| 阜新市| 济宁市| 宁强县| 商城县| 呼和浩特市| 玉龙| 蒙城县| 西畴县| 峡江县| 锦屏县| 东莞市| 高邮市| 灵寿县| 那曲县| 清远市| 兴海县| 兴义市| 正蓝旗| 嘉兴市| 中江县| 昌吉市| 增城市| 江口县| 秭归县| 大庆市| 永宁县| 巴塘县| 惠来县| 鄱阳县|