Technologie

"Stosujemy tylko sprawdzone i wiarygodne rozwi?zania."

Dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i wydajno?ci wykorzystujemy najnowsze rozwi?zania technologiczne. Dbamy o aktualizacj? stosowanych przez naszych Klientów systemów i platform.

Krzysztof Kawalec
Krzysztof Kawalec
Dyrektor IT
Darmowa konsultacja

Nasi specjali?ci posiadaj? wiedz? i kompetencje, które pozwalaj? nam tworzy? skuteczne rozwi?zania informatyczne. Podczas wdro?enia, korzystamy z naszych autorskich platform – Edito CMS oraz Logito DMS – ale równie dobrze czujemy si? w ?rodowisku rozwi?zań Open Source. Wspólnie z Klientem analizujemy jego potrzeby i cel, jaki chce osi?gn??, by dobra? technologi?, która pozwoli je zrealizowa? w optymalny sposób. W codziennej pracy wykorzystujemy metodyki Scrum, IPMA lub Prince 2 – zale?nie od preferencji Klienta.

??cz?c technologi? z odpowiednim podej?ciem do zarz?dzania projektami budujemy narz?dzia, dzi?ki którym nasi Klienci rozwijaj? swój biznes jeszcze skuteczniej. Narz?dzia, z których jeste?my po prostu dumni.
 

Bezpieczeństwo

Skutecznie chronimy zasoby naszych Klientów. Wiele zrealizowanych przez nas projektów poddawane by?o wymagaj?cym testom bezpieczeństwa i wydajno?ci, które potwierdza?y wysok? jako?? naszych produktów. Dla Klientów, dla których bezpieczeństwo danych cyfrowych jest priorytetem realizujemy projekty m.in. zgodne ze standardem Open Web Application Security Project (OWASP TOP 10).

Oferujemy us?ugi serwisowe oraz hosting. Dysponujemy trzema profesjonalnymi centrami hostingowymi oraz korzystamy z platformy obliczeniowej w chmurze - Microsoft Azure. W ramach us?ugi zapewniamy opiek? administracyjn? zwi?zan? m.in. z bie??cym tworzeniem kopii zapasowych. Stosujemy zabezpieczenia, które chroni? naszych Klientów przed utrat? lub uszkodzeniem danych oraz nieuprawnionym do nich dost?pem. Stale monitorujemy hostowane przez nas projekty, dzi?ki czemu szybko reagujemy na wszelkie nietypowe sytuacje. Zarówno sposób przechowywania, jak i dost?p do danych s? zgodne z aktualnie obowi?zuj?cymi zapisami prawa – m.in. ustaw? o ochronie danych osobowych.

Z naszych Data Centers korzystaj? Klienci z Polski, Niemiec, Francji, Norwegii oraz Kanady.

 

Dost?pno??

Dbamy by wdra?ane przez nas strony internetowe i portale zapewnia?y poprawny odbiór prezentowanej tre?ci dla jak najszerszej grupy u?ytkowników. Projektujemy zgodne ze standardami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) oraz Responsive Web Design (RWD).

Nasza autorska platforma Edito CMS zosta?a wyposa?ona w wiele funkcjonalno?ci, które wspieraj? pozycjonowanie serwisu internetowego. Oferujemy tak?e optymalizacj? serwisów pod k?tem wyszukiwarek internetowych oraz wysokiego poziomu u?yteczno?ci.

 

Wygoda

Tworzymy serwisy i sklepy internetowe dbaj?c, by klienci mogli z nich korzysta? równie ?atwo i sprawnie na ka?dym urz?dzeniu. Wychodz?c naprzeciw potrzebom rynku realizujemy projekty zgodne z nurtem Progressive Web Application (PWA), który pozwala na ??czenie najlepszych cech przegl?darki internetowej i aplikacji. PWA dzia?a jak aplikacja mobilna, ale bez konieczno?ci jej pobierania, gdy? uruchamia si? j? jak zwyk?? stron? www. Szybko reaguje na dzia?ania u?ytkownika i jest kompatybilna ze wszystkimi przegl?darkami. Co wi?cej, po uzyskaniu zgody u?ytkownika, potrafi korzysta? z mo?liwo?ci urz?dzenia, na którym jest otwierana (np. czytanie geolokalizacji z czujnika GPS)

Rozwi?zanie takie mo?e stanowi? wsparcie w wielu bran?ach, ze szczególnym uwzgl?dnieniem platform sprzeda?owych. Korzy?ci, które przynosi zastosowanie PWA, to przede wszystkim komfort u?ytkowania, mniejsze obci??enie serwera, przyspieszenie czasu ?adowania strony, ?atwiejsze dostosowanie do indywidualnych potrzeb u?ytkowników.

Integracje z aplikacjami zewn?trznymi

Klienci bardzo cz?sto korzystaj? z ró?nych systemów informatycznych, zwykle pochodz?cych od wielu dostawców. Aby u?atwi? im prac? i zapewni? p?ynny przep?yw informacji, realizujemy integracj? aplikacji z obecnie wykorzystywanymi w organizacji systemami oraz bazami danych.

Integrowali?my wdra?ane przez nas rozwi?zania mi?dzy innymi z SAP, IFS, ORACLE, TecDoc, Vendo, Wapro, Trawers, Lotus Notes, Comarch CDN, SharePoint, Perdix, Hermes, Subiekt GT, Navireo ERP, i innymi systemami oraz aplikacjami zewn?trznymi.

Mo?emy po??czy? dowoln? liczb? systemów informatycznych, uzyskuj?c efekt synergii. Nasze us?ugi obejmuj? równie? migracj? danych pomi?dzy aplikacjami.

 

Web development

Tworzymy nowoczesne, responsywne serwisy internetowe. Rekomendujemy wykorzystanie autorskiej platformy zarz?dzania tre?ci? Edito CMS, na bazie której powstaj? zaawansowane aplikacje internetowe. Mocn? stron? systemu jest obszerna baza funkcjonalno?ci. Aktualnie do dyspozycji Klientów jest ponad 150 gotowych do instalacji modu?ów.

Jako partner Episerver (Associate Partner Episerver) oferujemy tak?e wdro?enia oparte o t? funkcjonuj?c? w technologii .NET rozbudowan? platform?. Episerver ??czy handel internetowy z marketingiem cyfrowym oraz wspomaga tworzenie systemów informatycznych dla klientów. Takie po??czenie wp?ywa na popraw? efektywno?ci dzia?alno?ci biznesowej budowanej w Internecie.

Równie dobrze czujemy si? realizuj?c projekty w oparciu o platformy Open Source - mi?dzy innymi WordPress, Magento, Joomla!, Drupal, Typo3.

 

Mobile development

Prawie 65 proc. mieszkańców Polski korzysta ze smartfonów i zainstalowanych na nich aplikacji mobilnych (raport "Polska.Jest.Mobi 2018"). Odpowiadaj?c na potrzeby rynku, stale poszerzamy nasze kompetencje niezb?dne do budowania oprogramowania na urz?dzenia mobilne. Wiod?c? rol? odgrywaj? tu platformy Android i iOS.

Specjalizujemy si? w aplikacjach biznesowych, które tworzone s? wed?ug wymagań i specyfiki Klienta. Nasze projekty stanowi? skuteczne i nowoczesne narz?dzia do osi?gania przewagi konkurencyjnej. Tworzymy zarówno aplikacje natywne, jak i hybrydowe – zale?nie od potrzeb i oczekiwań Klienta. Wykorzystujemy technologie Objective-C, Java, Swift oraz C#.

 

Software Development

Platforma Logito DMS s?u?y nam do tworzenia dedykowanych rozwi?zań IT wspieraj?cych dzia?ania biznesowe i administracyjne. Najcz??ciej wykorzystywana jest do wdra?ania narz?dzi typu Elektroniczny Obieg Dokumentów, System intranetowy czy Platforma B2B. Dzi?ki modu?owej budowie i elastycznej architekturze jest to platforma ?atwa do rozbudowy i skalowania w odpowiedzi na zmieniaj?ce si? potrzeby Klienta.

System Logito DMS dedykowany jest Klientom potrzebuj?cych rozwi?zań dostosowanych do indywidualnych wymagań i potrzeb. Sprawdza si? doskonale w ?rodowisku biznesowym, ale równie skuteczny jest w przypadku zastosowań w obszarze administracji publicznej.

Realizujemy równie? projekty w oparciu o technologi? SharePoint firmy Microsoft. W efekcie powstaj? narz?dzia, które pozwalaj? na efektywne zarz?dzanie informacj? w przedsi?biorstwie oraz daj? mo?liwo?? automatyzacji procesów biznesowych.

 

Klienci o nas

环亚彩票 海伦市| 固镇县| 洛浦县| 图片| 中超| 巫溪县| 郴州市| 鄱阳县| 奇台县| 普宁市| 安溪县| 玛沁县| 龙泉市| 玛多县| 中卫市| 奈曼旗| 灵宝市| 尼木县| 探索| 陇南市| 额尔古纳市| 驻马店市| 天峨县| 福贡县| 丹凤县| 合阳县| 富平县| 灌南县| 遂溪县| 保康县| 喀什市| 大邑县| 博客| 含山县| 景宁| 湖口县| 竹溪县| 罗甸县| 玉门市| 东光县| 大安市|