Wspieramy startupy

"Pomagamy w rozwoju i zdobywaniu rynku".

 

Masz nowatorski pomys? na biznes? Wierzysz, ?e podbije rynek i za kilka lat zdob?dziesz tysi?ce klientów? Mo?emy zaoferowa? Ci doradztwo ekspertów, pomoc w projektowaniu, realizacji i rozwoju. Dzi?ki bardzo dobrym relacjom z firmami z ró?nych bran? pomo?emy te? we wdro?eniu i testowaniu rozwi?zań bezpo?rednio u Twoich potencjalnych klientów. Co istotne - dzi?ki praktycznemu bogatemu do?wiadczeniu wska?emy Ci Twoje b??dy zanim je pope?nisz.

Marcin Wojtoń, Dyrektor Handlowy, Ideo

Realizowali?my projekt akceleracyjny, w którym pomogli?my kilkudziesi?ciu pocz?tkuj?cym przedsi?biorcom. Jeste?my partnerem technologicznym lub merytorycznym kilku akceleratorów oraz inkubatorów. Piszemy ksi??ki, prezentujemy nasze do?wiadczenie na konferencjach, ale i jako wyk?adowcy na licznych wspó?pracuj?cych z nami uczelniach. W ponad 18-letniej historii pomagali?my tworzy? i rozwija? wiele firm naszych Klientów. Cz??? z nich sta?a si? dzi? liderami swoich bran?.

Posiadamy szerok? sie? partnerów, która obejmuje instytucje otoczenia biznesu, fundusze inwestycyjne, uczelnie wy?sze oraz du?e przedsi?biorstwa. Przedstawiciele tych instytucji oraz nasi eksperci tworz? sprawnie funkcjonuj?cy zespó?, w którym g?ówn? rol? odgrywaj? praktycy biznesu. Ka?dy z nich mo?e poszczyci? si? licznymi sukcesami, ale nie wstydzi si? tak?e pora?ek, które niejednokrotnie stanowi?y najcenniejsze lekcje biznesu.

Naszym nadrz?dnym celem jest budowanie przyjaznego dla biznesu ?rodowiska, opartego na wspó?pracy, które przyniesie korzy?ci zarówno korporacjom, jak i zaczynaj?cym swoj? przygod? z biznesem przedsi?biorcom.

W ramach pomocy StartUp'om mo?emy zaproponowa?:

  • pomoc na etapie badania rynku, analizy biznesowej, wst?pnego projektowania narz?dzi IT
  • wspieranie w szybkim projektowaniu, prototypowaniu, tworzeniu i rozwijaniu produktów biznesowych
  • dost?p do wspó?pracuj?cych z nami instytucji otoczenia biznesu, przedsi?biorstw, instytucji finansowych oraz mentorów i inwestorów
  • dzia?ania w zakresie szeroko poj?tej promocji produktu / rozwi?zania

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 中山市| 龙里县| 四会市| 定西市| 元阳县| 甘洛县| 自治县| 马关县| 武陟县| 晋江市| 涿鹿县| 黔江区| 酒泉市| 海门市| 纳雍县| 朔州市| 昌宁县| 阿坝县| 乐东| 左云县| 云和县| 仁化县| 师宗县| 信宜市| 成武县| 兖州市| 澄江县| 汉川市| 安远县| 土默特右旗| 上饶市| 宕昌县| 福安市| 兴和县| 博湖县| 治县。| 石泉县| 丽水市| 大安市| 白城市| 宝应县|