Wspó?praca z edukacj?

"Ch?tnie dzielimy si? posiadan? przez nas wiedz? i do?wiadczeniem. Szczególnie z m?odymi lud?mi, którzy za jaki? czas wejd? na rynek pracy."

Wy?sza Szko?a Informatyki i Zarz?dzania

Od kilku lat wspó?pracujemy z Wy?sz? Szko?? Informatyki i Zarz?dzania w Rzeszowie, mi?dzy innymi w zakresie realizacji procesu kszta?cenia oraz programów praktyk studenckich.

Nasi specjali?ci s? opiekunami merytorycznymi studiów podyplomowych na WSIiZ:

  • Wojciech Szymański (Dyrektor dzia?u Marketingu internetowego w Ideo) kierunku "Marketing internetowy",
  • Pawe? Korniak (Wicedyrektor dzia?u Marketingu internetowego w Ideo) kursu „Analityka webowa w oparciu o Google Analytics”.

Ponadto WSIiZ do udzia?u w pracach swojego Konwentu zaprosi? Prezesa firmy Ideo, Arkadiusza Michno.

WebAkademia.IT

Wspó?praca Ideo i Wy?szej Szko?y Informatyki i Zarz?dzania w Rzeszowie zaowocowa?a stworzeniem innowacyjnego projektu edukacyjnego. WebAkademia.it umo?liwia zdobycie praktycznych umiej?tno?ci programistycznych.

Uczestnicy szkolenia otrzymaj? dost?p do materia?ów online oraz certyfikaty potwierdzaj?ce ukończenie poszczególnych modu?ów. Kurs obejmuje 180 godzin warsztatowych i umo?liwia zdobycie wiedzy z zakresu technologii i narz?dzi potrzebnych by zosta? Junior Front-end Developerem.

Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie zaczyna?a swoj? dzia?alno?? 25 lat temu jako Wy?sza Szko?a Zarz?dzania i Marketingu. Czyni z niej to jedn? z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce. Od 1992 roku w?adze UTH dok?adaj? starań, aby oferta studiów i programy nauczania dopasowane by?y do potrzeb rynku pracy, a m?ode pokolenia zaczyna?y zawodowe kariery z odpowiedni? wiedz? i umiej?tno?ciami.

Wspó?praca pomi?dzy Ideo a UTH, zaowocowa?a podpisaniem umowy, która uczyni?a z nas patronów nowo otworzonego kierunku studiów – Informatyka. Nasi specjali?ci, którzy na co dzień realizuj? kompleksowe projekty i tworz? autorskie rozwi?zania IT, pomog? w przygotowaniu programów nauczania oraz w prowadzeniu zaj??. Ideo od 18 lat gromadzi do?wiadczenie w bran?y, dzi?ki czemu mo?e zapewni? UTH solidne wsparcie – zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.

Wy?sza Szko?a Europejska w Krakowie

Wieloletnia wspó?praca z Wy?sz? Szko?? Europejsk? im. ks. Józefa Tischnera zaowocowa?a stworzeniem dedykowanego kierunku studiów podyplomowych „E-marketing”. B?d?c jego partnerem merytorycznym, uczestniczymy w tworzeniu i planowaniu programu studiów. Oprócz dyplomu ukończenia studiów, absolwenci kierunku otrzymuj? równie? certyfikat potwierdzaj?cy nabycie umiej?tno?ci marketingowych wydawany przez Ideo.

Doceniaj?c nasz? wiedz? i do?wiadczenie WSE, zaprosi?a do swojego Konwentu Wojciecha Szymańskiego, Dyrektora dzia?u Marketingu internetowego w Ideo. Jako cz?onek organu doradczego ma wp?yw na kszta?t oferty dydaktycznej uczelni. Wspólna inicjatywa Ideo i Wy?szej Szko?y Europejskiej zaowocowa?a tak?e stworzeniem dedykowanej oferty szkoleń z zakresu szeroko poj?tego e-marketingu.

Czytaj wi?cej na temat naszej wspó?pracy z WSE

Rzeszowska Akademia Inspiracji

Rzeszowska Akademia Inspiracji to projekt edukacyjny, skierowany do dzieci i m?odzie?y z okolic Rzeszowa. Przedsi?wzi?cie ma im pomóc w rozwoju najistotniejszych kompetencji, mi?dzy innymi logicznego i twórczego my?lenia, przedsi?biorczo?ci oraz spo?ecznej odpowiedzialno?ci.

RAI stanowi swojego rodzaju uzupe?nienie polskiego systemu nauczania, w którym nie zawsze jest miejsce na kreatywne poznawanie ?wiata. Inicjatorem projektu jest Wy?sza Szko?a Informatyki i Zarz?dzania z siedzib? w Rzeszowie. Patronat technologiczny nad RAI obj??a firma Ideo, której powierzono stworzenie serwisu informacyjnego Rai.rzeszow.pl.

Państwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Kro?nie

Wspó?praca z Państwow? Wy?sz? Szko?? Zawodow? im. Stanis?awa Pigonia w Kro?nie zak?ada mi?dzy innymi pomoc w zakresie tworzenia tematycznych programów nauczania oraz organizacji praktyk dla studentów. Ponadto swoim do?wiadczeniem i wiedz? z w?adzami uczelni dzieli si? Kamil Kijowski (Team Lider w Ideo), który zasiada w Radzie konsultacyjnej pracodawców.

Wspó?praca edukacji z biznesem to lepsze przygotowanie m?odych ludzi do wej?cia na rynek pracy oraz wzrost gospodarczy. Z kolei Ideo zyskuje dobrze wykszta?conych pracowników.

Uniwersytet Rzeszowski

Wspieramy nie tylko aktywno?? w?adz uczelni, ale równie? inicjatywy podejmowane przez samych studentów. Pomagamy im w zdobyciu gruntownej i kompleksowej wiedzy patronuj?c naukowym konferencjom. Równie ch?tnie dzielimy si? wiedz? i do?wiadczeniem z m?odymi lud?mi podczas mniej formalnych spotkań w mniejszym gronie. W miar? mo?liwo?ci wspieramy równie? inne wydarzenia kulturalne organizowane przez studentów mi?dzy innymi KultURalia.

Wspó?pracujemy z Biurem Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszaj?c studentów na praktyki i sta?e do naszej firmy. Ponadto jeste?my wystawc? na Akademickich Targach Pracy.

Zespó? Szkó? Energetycznych w Rzeszowie

Klasa Ideo – to nazwa projektu, jaki stworzyli?my wspólnie z Zespo?em Szkó? Energetycznych im. Genera?a W?adys?awa Sikorskiego w Rzeszowie. Zak?ada? on uruchomienie dedykowanego profilu nauczania, technik informatyk.

Wspó?praca ze szko?? polega mi?dzy innymi na pomocy w opracowywaniu programu nauczenia, przygotowaniu zaj?? czy dostarczeniu ciekawych case study. Nasza firma ch?tnie przyjmuje uczniów klasy Ideo na praktyki zawodowe, gdzie pod okiem do?wiadczonych praktyków mog? szlifowa? swoje umiej?tno?ci.

Czytaj wi?cej na temat klasy Ideo

Web.Master podkarpacki

Doskona?ym przyk?adem dzia?ań na styku biznesu i edukacji jest konkurs Web.Master podkarpacki wspó?organizowany przez Ideo, Instytut Rozwoju Spo?eczeństwa Informacyjnego oraz ZSEn w Rzeszowie.

Ideo wspiera?o wydarzenie od strony technologicznej oraz pomaga?o w promocji wydarzenia. W pierwszym etapie konkursu (przeprowadzonym za pomoc? dedykowanej platformy E-learning Edito CMS) wzi??o udzia? ponad 300 uczniów szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego. Obecnie trwaj? przygotowania do kolejnej edycji konkursu.
 

环亚彩票 仪陇县| 视频| 伊金霍洛旗| 宁陵县| 邵阳县| 晋江市| 友谊县| 都兰县| 贵港市| 杭州市| 千阳县| 绥滨县| 哈尔滨市| 神木县| 南郑县| 贞丰县| 曲麻莱县| 高台县| 页游| 佛学| 洪雅县| 宿松县| 无极县| 景泰县| 张掖市| 南雄市| 东海县| 宁晋县| 即墨市| 哈尔滨市| 贡山| 怀集县| 宁晋县| 天台县| 福泉市| 静乐县| 阳春市| 旺苍县| 榆林市| 西峡县| 井陉县|