Automatyzacja Marketingu

"Identyfikuj osoby odwiedzaj?ce Twoj? stron?. Dostarczaj spersonalizowane oferty we wszystkich kana?ach marketingowych."
Wojciech Szymański
Wojciech Szymański
Dyrektor dzia?u Marketingu Internetowego
Darmowa konsultacja

Marketing automation znacz?co zwi?ksza skuteczno?? prowadzonych dzia?ań marketingowych. Firma, dzi?ki wykorzystaniu najnowszych technologii mo?e sprawnie zarz?dza? procesami sprzeda?owymi i gromadzi? dane o klientach, na podstawie których mo?liwe jest prowadzenie zindywidualizowanej komunikacji.

Marketing automation jest jednym z najistotniejszych narz?dzi wspó?czesnego marketingu internetowego. To technologia, która pozwala zwi?ksza? efektywno?? logistyczn? firmy.

Automatyzacja marketingu umo?liwia skrócenie dystansu mi?dzy firm? a odbiorc? oraz reagowanie na nadarzaj?c? si? okazj? znacznie szybciej, ni? jest w stanie to zrobi? cz?owiek. Odpowiednie przygotowanie i zastosowanie mechanizmów marketing automation mo?e sta? si? czynnikiem zwi?kszaj?cym przewag? nad konkurencj?, generuj?cym zyski dla przedsi?biorstwa oraz wspomagaj?cym skuteczne zarz?dzanie zespo?em.

Jak pracujemy?

Dzia?ania z zakresu automatyzacji rozpoczynamy od zbadania zachowań u?ytkowników i jak najbardziej szczegó?owej analizy uzyskanych informacji. Poznanie ich pozwala na segmentacj? i personalizacj? przekazu marketingowego. Zachowania u?ytkowników strony internetowej s? cennym ?ród?em informacji, a wr?cz niezb?dnym w skutecznym automatyzowaniu prac. Pozwalaj? dowiedzie? si? m.in. tego, jaka cz??? z nich interesuje si? okre?lonymi produktami czy ile czasu po?wi?ca na przegl?danie konkretnych podstron. Informacje te uzupe?nione o dane demograficzne daj? pe?ny obraz potencjalnego klienta.

W projektowaniu komunikacji z odbiorcami marki pomaga nam lead nurturing. Jest to system oceniania zaanga?owania u?ytkownika polegaj?cy na przekazaniu mu istotnych informacji, potrzymania jego uwagi i wskazania w?a?ciwego czasu do zakupu. W ramach lead nurturing przypisujemy u?ytkownikowi punkty na podstawie jego zachowania na stronie. Dzi?ki temu klient podejmuj?c decyzj? o zakupie, jest jej w pe?ni ?wiadomy, a nawet z du?ym prawdopodobieństwem powróci na stron?, chc?c skorzysta? z oferty ponownie.

Jako znawcy bran?y e-commerce sporo uwagi po?wi?camy ratowaniu koszyków zakupowych. Przede wszystkim skupiamy si? na analizie warto?ci niezrealizowanego zamówienia oraz poznaniu przyczyn, które zniech?ci?y u?ytkownika do zakupów. Na podj?cie decyzji o porzuceniu koszyka wp?ywa wiele czynników. W?ród nich s?: czas ?adowania si? strony, brak konkretnej opcji dostawy, z?o?ony i d?ugotrwa?y proces zakupowy czy nieprzystosowanie witryny do potrzeb u?ytkowników korzystaj?cych z rozwi?zań mobilnych. Wszystkie te problemy jeste?my w stanie rozwi?za?.

Co oferujemy?


Specjalizujemy si? w pozycjonowaniu stron internetowych i kompleksowo obs?ugujemy e-commerce. Wiemy, jak skutecznie przyci?ga? i weryfikowa? odbiorców przekazu marketingowego. W ramach us?ugi zapewniamy:

 • Monitoring klientów – analiza zachowań i ?cie?ek zakupowych klientów odwiedzaj?cych stron? pozwala nam projektowa? spersonalizowan? komunikacj?.
 • Dzia?ania nastawione na konwersj? – konsument otrzymuje przekaz marketingowy, który ma na celu sk?onienie go do wykonania okre?lonej akcji, np. zapisania si? do newslettera, pobrania pliku. 
 • Analiza zachowań klientów – ka?da czynno??, któr? klient wykonana na stronie jest ?ród?em cennych informacji o jego potrzebach – odkrycie ich daje mo?liwo?ci lepszego dopasowania oferty.
 • Opracowanie scenariuszy zachowań – usprawniamy ?cie?ki zakupowe na podstawie analizy dotychczasowych zachowań u?ytkowników.
 • Segmentacj? klientów – grupujemy klientów opieraj?c si? na danych dotycz?cych zainteresowań konkretnymi produktami, warto?ci i cz?stotliwo?ci zakupów, itp.
 • Ocen? zaanga?owania klientów – z pomoc? lead scoring badamy stopień aktywno?ci klientów, ich znajomo?? oferty czy wiedz? na temat marki.
 • Obs?ug? kampanii e-marketingowych i typowo sprzeda?owych – przygotowujemy i nadzorujemy automatycznie uruchamiane kampanie, których celem jest pozyskanie klientów.
 • Prowadzenie kampanii lead nurturing – ten typ dzia?ań przygotowuje klienta do zakupów poprzez dostarczanie mu w?a?ciwych informacji odpowiednim czasie.
 • Realizacj? dzia?ań remarketingowych – docieramy do klientów, którzy odwiedzili stron?, ale z jaki? przyczyn nie podj?li decyzji o skorzystaniu z oferty.

Najwa?niejsze korzy?ci

Systemy do automatyzacji marketingu pozwalaj? na gromadzenie i przetwarzanie danych pochodz?cych z wielu ?róde?. Analiza zachowań internautów oraz danych socjodemograficznych u?atwia opracowywanie prognoz i oszacowanie warto?ci ka?dego internauty. To, z kolei daje mo?liwo?? skupienia dzia?ań na osobach, które z najwi?kszym prawdopodobieństwem s? w stanie kupi? produkt lub us?ug?. Korzy?ci p?yn?ce z zastosowania automatyzacji w marketingu to przede wszystkim:

 • Lepsza znajomo?? internautów, a wi?c mo?liwo?? zaprojektowania komunikacji marketingowej, która nie tylko mówi do potencjalnego klienta jego j?zykiem, ale odpowiada na jego potrzeby, jeszcze przed ich sprecyzowaniem.
 • Dotarcie do potencjalnych klientów, czyli internautów, którzy dzi?ki dostarczeniu zindywidualizowanej oferty, maj? szans? sta? si? klientami i w d?u?szej perspektywie czasu sta?ymi odbiorcami marki.
 • Spersonalizowany przekaz, który dociera do klienta w odpowiednim momencie i we w?a?ciwej formie, zwi?kszaj?c ju? na pocz?tku ?cie?ki zakupowej jego zaanga?owanie.
 • Wzrost lojalno?ci klientów, czyli przywi?zania do marki, które wp?ywa na decyzje zakupowe w przysz?o?ci oraz ocen? wizerunku.
 • Obni?enie kosztów dzi?ki skupieniu si? na dzia?aniach marketingowych, które maj? najwi?kszy potencja? oraz rezygnacj? ze s?abych punktów strategii.

Jak dobieramy narz?dzia?

Narz?dzia marketing automation umo?liwiaj? pozyskiwanie informacji o konsumentach, które pozwol? skutecznie generowa? leady, projektowa? ?cie?ki zakupowe i prowadzi? komunikacj? z klientem z poziomu jego potrzeb. Wybór narz?dzi marketing automation uzale?niamy od wielu czynników, m.in.:

 • Celu, jaki chcemy osi?gn?? – a ten jest zawsze wyznaczany w takcie konsultacji z Klientem.
 • Rodzaju produktu/us?ugi, któr? promujemy – badamy bran?? po k?tem jego dzia?alno?ci sprzeda?owej.
 • Grupy docelowej – analizujemy odbiorców marki, stosuj?c przekaz zgodny z ich oczekiwaniami.
 • Bud?etu przeznaczonego na realizacj? planu – dbamy o jak najefektywniejsze wykorzystanie zasobów finansowych Klienta.
 • Kana?ów komunikacji – dzia?ania prowadzimy na stronie internetowej i w miejscach, które odwiedzaj? potencjalni klienci (np. Facebook, LinkedIn, YouTube).

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 伊春市| 通化市| 萨嘎县| 彰化市| 息烽县| 平潭县| 新宾| 九龙县| 涞源县| 溆浦县| 青浦区| 乌鲁木齐县| 南乐县| 略阳县| 黔东| 渭源县| 穆棱市| 邢台市| 五台县| 苏州市| 旌德县| 庆安县| 邯郸市| 阿瓦提县| 乌审旗| 天等县| 商河县| 邢台市| 新津县| 台州市| 区。| 赞皇县| 东方市| 汽车| 连江县| 永安市| 龙南县| 岑巩县| 万山特区| 巨野县| 东安县|