Badania u?yteczno?ci

„U?yteczno?? to najpro?ciej mówi?c, komfort korzystania ze strony lub aplikacji.”

Dzi?ki odpowiednio przeprowadzonym badaniom mo?na okre?li? obszary stwarzaj?ce u?ytkownikom problemy. Obni?aj? one efektywno?? i utrudniaj? korzystanie z zasobów serwisu. Musimy pami?ta? o oczekiwaniach wspó?czesnego internauty – ich niespe?nienie jest przyczyn? przechodzenia na strony wygodniejsze w obs?udze.

Mateusz Bober
Mateusz Bober
Kierownik Projektów Marketingowych
Darmowa konsultacja

Wyniki badań u?yteczno?ci s? skarbnic? wiedzy o zachowaniach internautów. Wnioski uzyskane w drodze badań, znacznie wychodz? poza perspektyw? praktyczno?ci, uwzgl?dniaj?c aspekt psychologiczny.

Wspó?czesny u?ytkownik internetu jest niecierpliwy. Jego potrzeb? informacji ogranicza czas i stopień trudno?ci. W przypadku pojawienia si? jakichkolwiek trudno?ci w obs?udze odwiedzanego serwisu u?ytkownik sk?onny jest do niezw?ocznego przej?cia na wygodniejsze w obs?udze strony. W?a?ciwie przeprowadzone badania i trafna interpretacja wyników pomaga okre?li? problematyczne obszary strony, sklepu internetowego czy aplikacji. Poprawa problematycznych elementów jest o tyle konieczna, ?e konsekwencj? nawet z pozoru niewielkich zaniedbań w tym zakresie b?dzie obni?enie efektywno?ci serwisu. To z kolei prowadzi do utrudnienia w czerpaniu z jego mo?liwo?ci.

Korzystanie z szerokiego wachlarza technik pozwala nam wykonywa? wnikliwe analizy serwisów, wyci?ga? odpowiednie wnioski i proponowa? Klientom konkretne rozwi?zania. Pomagamy projektowa? od podstaw w pe?ni funkcjonalne i intuicyjne strony, ale tak?e modernizowa? ju? istniej?ce.

Jak to robimy?

Przygotowujemy precyzyjne oceny eksperckie oparte na analizach porównawczych serwisu ze stronami konkurencji i liderów bran?y. Analiza strony pod k?tem u?yteczno?ci to ?ród?o cennej wiedzy o aktywno?ci i potrzebach u?ytkowników. Pokazuje miejsce, z którego przeszli na stron?, motywacje sk?aniaj?ce do okre?lonych poszukiwań, najbardziej interesuj?ce ich punkty w witrynie i czas sp?dzony na przegl?daniu poszczególnych elementów. Pozyskanie tych informacji jest niezb?dne do stworzenia projektu strony internetowej, która b?dzie urzeczywistnia?a faktyczne potrzeby u?ytkowników. Wykorzystujemy jedno z najlepszych na rynku narz?dzi, którym s? testy A/B. Ich wyniki pozwalaj? sprawdzi? u?yteczno?? strony internetowej w obszarach takich jak, chocia?by uk?ad informacji czy budowa elementów koszyka zakupowego. To u?ytkownicy testów sprawdzaj? przygotowane warianty strony, wybieraj?c ich zdaniem optymalny. Testy A/B przyczyniaj? si? do zwi?kszenia warto?ci koszyka zakupowego i zaanga?owania u?ytkowników, którego efektem jest konwersja.

Dla e-commerce oferujemy ca?y wachlarz us?ug w zakresie badań u?yteczno?ci. Optymalizujemy sklepy internetowe poprzez prowadzenie testów multiwariacyjnych, takich jak wspomniane testy A/B. Wykonujemy badania u?ytkowników odwiedzaj?cych witryn? pod k?tem ich liczby i zachowań. Specjalizuj?c si? w tworzeniu rozwi?zań dla sklepów internetowych, jeste?my w stanie przygotowa? dla naszych Klientów nowe sposoby generowania sprzeda?y. Wiemy równie?, jak istotne znaczenie dla konwersji ma pr?dko?? strony oraz wyeliminowanie nawet najmniejszych nieprawid?owo?ci oddzia?uj?cych na jej funkcjonowanie. Dlatego te? wdra?amy narz?dzia, które zbadaj? zarówno szybko??, jak i poprawno?? dzia?ania strony.

Co zyskujesz?

Decyduj?c si? na badania u?yteczno?ci, zyskujesz internautów zadowolonych, którzy z du?? doz? prawdopodobieństwa b?d? regularnie powraca? na stron?. To z kolei przek?ada si? na ilo?? sk?adanych zamówień, których konsekwencj? jest wzrost zysków firmy.

Z perspektywy u?ytkownika, strona b?dzie wygodniejsza w obs?udze i ?atwiejsza w poszukiwaniu istotnych dla niego informacji. Uatrakcyjnienie poszczególnych elementów znacz?co wyd?u?y czas, jaki u?ytkownik sp?dza na przegl?daniu strony. Jak pokazuje nasze do?wiadczenie, p?ynno?? w przechodzeniu przez poszczególne podstrony maksymalizuje wygod? korzystania z serwisu. Satysfakcja u?ytkownika ma swoje prze?o?enie w zwi?kszeniu przewagi konkurencyjnej firmy. Internauta z pewno?ci? ch?tniej b?dzie korzysta? ze strony funkcjonalnej, czyli takiej, która p?ynnie przeprowadzi go przez etapy jego poszukiwań.

Badania u?yteczno?ci przeprowadzone we w?a?ciwym czasie (np. podczas planowania struktury nowego serwisu) pozwol? odpowiednio wcze?nie wykry? b??dy. To z kolei zaoszcz?dzi ?rodki i czas pracy na pó?niejszych etapach.

Co oferujemy?

  • Przeprowadzamy audyt UX pod k?tem analizy poszczególnych elementów strony, potrzeb u?ytkowników i dobrych praktyk u?yteczno?ci – strona internetowa jest analizowana kompleksowo, tak by móc wyci?gn?? wnioski na podstawie wszystkich czynników oddzia?uj?cych na jej funkcjonalno??.
  • Korzystamy z najskuteczniejszych rozwi?zań do badania u?yteczno?ci stron i sklepów internetowych i wdra?amy rozwi?zania usprawniaj?ce witryn?. Dodatkowo optymalizujemy konwersj? (w tym sprzeda?) tak, by w ca?o?ci wykorzysta? efektywno?? strony – wynikiem naszej dzia?alno?ci jest jej znacz?cy wzrost.
  • Udoskonalamy funkcjonalno?ci strony, czyli jej elementy i nawigacj? na bazie do?wiadczeń u?ytkownika – tylko na tej podstawie mo?e powsta? strona, której oczekuje potencjalny klient czy odbiorca oferowanych tre?ci (np. czytelnik bloga).
  • Przygotowujemy makiety stron, ??cz?c cel biznesowy naszego Klienta z aspektem wizualnym witryny – zawsze podczas wspó?pracy uwzgl?dniamy zdanie i potrzeby w?a?ciciela strony. Dialog jest nieod??czn? cz??ci? wszystkich naszych us?ug.
  • Ju? od pierwszych dzia?ań gwarantujemy Klientom sta?y kontakt z naszymi specjalistami i raportowanie prac, czyli pe?ny wgl?d we wszystkie etapy zlecenia.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 三原县| 平谷区| 化州市| 肃宁县| 米林县| 徐闻县| 永靖县| 确山县| 太康县| 永寿县| 西畴县| 行唐县| 新兴县| 明水县| 灵石县| 岱山县| 宁乡县| 洛宁县| 景洪市| 苏尼特右旗| 双鸭山市| 清苑县| 巴彦淖尔市| 原平市| 涿鹿县| 原平市| 富平县| 黔南| 辉县市| 方城县| 乌拉特前旗| 陇川县| 泸定县| 始兴县| 邵阳市| 蛟河市| 巴林左旗| 闵行区| 铁力市| 佳木斯市| 勐海县|