Analiza UX

„Dobrze zaprojektowana strona skutecznie realizuje cele.”

Analiza u?yteczno?ci serwisu internetowego pozwala na zidentyfikowanie elementów strony pod k?tem intuicyjno?ci, przyst?pno?ci nawigacji i komunikacji z u?ytkownikiem. Poprawno?? ich funkcjonowania przek?ada si? na zadowolenie internautów, a to z kolei na podniesienie wspó?czynnika konwersji.

Mateusz Bober
Mateusz Bober
Marketing Internetowy, Badania i analizy
Darmowa konsultacja

Budowanie biblioteki rekomendowanych rozwi?zań UX musi opiera? si? na rzeczywistych danych. S? one uzyskiwane z podczas przeprowadzonych przez nas szczegó?owych analiz danej marki, jej konkurencji i ?rodowiska dzia?alno?ci oraz panuj?cych trendów. Gromadzenie tego typu informacji jest procesem d?ugofalowym, który odbywa si? na kilku p?aszczyznach. Podczas wyboru odpowiednich narz?dzi i wyznaczania zakresu pracy opieramy si? na wywiadzie, który wskazuje potrzeby i oczekiwania naszego Klienta wzgl?dem wspó?pracy.

Najcz??ciej korzystamy z dwóch rodzajów analizy eksperckiej: heurystycznej i w?drówki poznawczej. Podczas analizy heurystycznej ekspert bada wszystkie elementy na stronie przy wykorzystaniu naukowych zasad budowania serwisów. Jest to metoda nieskomplikowana, jednak wymagaj?ca sporej wiedzy od specjalisty, który j? przeprowadza i formu?uje wnioski. Z kolei w?drówka poznawcza to typ badania u?yteczno?ci oparty na zachowaniu potencjalnego u?ytkownika. Porusza si? on po serwisie zgodnie z opracowanymi wcze?niej scenariuszami. Badanie pozwala nam okre?li? m.in. to, w jaki sposób u?ytkownik przechodzi mi?dzy podstronami oraz czy poszczególne elementy nawigacji umo?liwiaj? mu realizacj? celu.

Narz?dzia analizy UX

Analiza UX bazuje na narz?dziach i strategiach badawczych. W naszej pracy staramy si? korzysta? z takich, które przede wszystkim pozwalaj? na kompleksow? ocen? sytuacji oraz wskazanie obszarów wymagaj?cych naszej ingerencji. W?ród tych narz?dzi s? m.in.:

  • Benchmark UX konkurencji – analiza otoczenia konkurencyjnego pozwala nakre?li? silne i s?abe strony serwisu Klienta oraz zaproponowa? rozwi?zania umo?liwiaj?ce budowanie przewagi rynkowej. Benchmarking pozwala na obserwacj? poczynań konkurencji, której dzia?alno?? mo?e by? ?ród?em cennej wiedzy i inspiracji. Zale?y nam bowiem na wdro?eniu rozwi?zań na tyle skutecznych, by strona naszego Klienta z czasem maksymalnie realizowa?a swoje cele.
  • Analiza statystyk – dane pozyskane dzi?ki narz?dziom takim, jak np. Google Analytics pozwalaj? nam na zdefiniowanie najwi?kszych i najskuteczniejszych ?róde? ruchu oraz wst?pne nakre?lenie schematów zachowań u?ytkowników. Analiza danych statystycznych jest niezb?dna do wytyczenia kierunku dzia?ań oraz ich pó?niejszego wdra?ania i ulepszania.
  • Analiza konsumentów – zrozumienie zachowań potencjalnych klientów, ale równie? sta?ych odbiorców, wiernych marce daje mo?liwo?ci tworzenia i dostarczania produktu dopasowanego do ich oczekiwań. Analizy najcz??ciej przyjmuj? ró?norodne formy, najcz??ciej s? to ankiety, grupy fokusowe, wywiady pog??bione czy warsztaty prowadzone przez eksperta.
  • Eye tracking i heat maps (mapy cieplne) – narz?dzia te pozwalaj? obserwowa? zachowania u?ytkowników podczas korzystania ze strony. Mo?liwa jest obserwacja w czasie rzeczywistym, czyli ?ledzenie nawigacji umo?liwiaj?ce np. poznanie elementów zatrzymuj?cych uwag?. Metoda ta, dzi?ki tego typu uzyskanym informacjom pomaga zaprojektowa? rozwi?zania zwi?kszaj?ce zaanga?owanie odbiorców.
  • Warsztaty – prowadzone przez naszego eksperta warsztaty z Klientem pomagaj? nakre?li? cele stawiane przed nowym serwisem oraz przedstawi? charakterystyk? poszczególnych elementów, na które warto zwróci? uwag? podczas wspó?pracy. To tak?e czas, w którym wspólnie wypracowujemy przysz?e kierunki dzia?ań.

Co zyskujesz?

  • Dopasowanie strony internetowej do panuj?cych trendów. Oznacza to, ?e zaprojektowany przez nas serwis b?dzie atrakcyjny dla internautów wizualnie i u?ytkowo.
  • Wiedz? o konkurencji, która daje nie tylko przewag?, ale umo?liwia tworzenie rozwi?zań eliminuj?cych niekorzystne posuni?cia.
  • Poznanie s?abych i silnych stron w?asnego serwisu, co pozwala przebudowa? stron? na podstawie ca?o?ciowej oceny wszystkich funkcjonalno?ci.
  • Wiedz? o zachowaniach u?ytkowników na stronie, która jest niezb?dna do zrozumienia potencjalnych klientów i tym samym wdro?enia rozwi?zań pod k?tem u?ytkowania w przez nich witryny.
  • Bibliotek? rekomendowanych przez nas rozwi?zań, która jest baz? najkorzystniejszych koncepcji dedykowanych konkretnej stronie.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 巩留县| 伊春市| 周至县| 洛隆县| 柳江县| 井研县| 南靖县| 庆阳市| 禹城市| 高雄县| 连城县| 平昌县| 六枝特区| 含山县| 封丘县| 彭州市| 石棉县| 揭阳市| 晴隆县| 墨竹工卡县| 和田市| 宕昌县| 水城县| 盐源县| 寿阳县| 青海省| 临朐县| 宝清县| 柯坪县| 新绛县| 连云港市| 比如县| 泗洪县| 濮阳市| 祁东县| 扶风县| 太白县| 疏勒县| 仪陇县| 兰考县| 黄山市|