Poznawanie klientów

„?atwiej spe?nia? oczekiwania osób, które znasz.”

Przygotowanie charakterystyki grupy docelowej jest kluczowe w lepszym zrozumieniu jej potrzeb i dostosowaniu rozwi?zań pod k?tem u?yteczno?ci. Dzi?ki temu, na stronie internetowej odpowiednio przedstawimy oferowane produkty i dopasujemy przekaz sprzeda?owy do potencjalnych klientów.

Mateusz Bober
Mateusz Bober
Marketing Internetowy, Badania i analizy
Darmowa konsultacja

Celem charakterystyki poszczególnych grup konsumentów jest poznanie ich oczekiwań wzgl?dem odwiedzanego serwisu. Zachowania u?ytkowników wynikaj? z wielu czynników, którymi s? m.in. wiek oraz do?wiadczenie „internetowe”, specyfika strony (odmiennych funkcjonalno?ci oczekuje si? od witryn z bran?y e-commerce, jeszcze innych od bankowo?ci internetowej czy bloga oferuj?cego swoje us?ugi) czy cel, jaki maj? do zrealizowania w danym momencie. Nie zawsze d??eniem internauty jest zakup – mo?e to by? przeczytanie artyku?u na blogu firmowym czy pozyskanie informacji na temat szczegó?ów oferty.

Sposób post?powania i cele u?ytkowników stale ulegaj? przekszta?ceniom. Dlatego tak istotna dla w?a?ciciela witryny jest komunikacja z klientami. W ramach dialogu z odbiorc? marki pozyskujemy informacje dotycz?ce jego potrzeb, braku ich spe?nienia czy trudno?ci, jakie napotyka podczas korzystania ze strony. To przede wszystkim uwa?no?? wzgl?dem klienta jest kluczem do poznania jego zachowań.

Pomimo widocznych ró?nic w zachowaniach poszczególnych grup u?ytkowników, mo?emy wskaza? cechy wspólne wspó?czesnych internautów. Niew?tpliwie, jedn? z nich jest niecierpliwo??. W dobie szybkich rozwi?zań strona powinna dostarczy? odpowiedzi w momencie pojawienia si? potrzeby lub najszybciej jak jest to mo?liwe. Dlatego tak wa?ne jest wyeliminowanie elementów potencjalnie szkodliwych dla strony, czyli takich, które mog? przysporzy? u?ytkownikowi trudno?ci hamuj?cych realizacj? celu. Brak mo?liwo?ci dotarcia do potrzebnych informacji sprawnie jest powodem opuszczenia strony i przej?cia na tak?, która odpowiednio szybko wystosuje komunikaty potrzebne do zrealizowania potrzeby. Wymusza to konieczno?? projektowania serwisów nie tylko z my?l? o specyfice grupy docelowej, ale przede wszystkim witryn intuicyjnych i prostych w obs?udze.

Narz?dzia

Dedykowany marketing lub oferta odpowiadaj?ca oczekiwaniom klientów – to jedne z wielu sposobów na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Zidentyfikowanie odbiorcy tworzonych tre?ci jest niezb?dne podczas tworzenia skutecznej strategii komunikacji. W tym celu korzystamy z narz?dzia, jakim jest tworzenie person. Jest to metoda analizy grupy docelowej pozwalaj?ca na segmentacj? klientów w oparciu o czynniki demograficzne i zawodowe, ich warto?ci, problemy i wiele innych.

Prac? zaczynamy od wyodr?bnienia grup u?ytkowników oraz przypisania im charakterystycznych cech. Nast?pnie tworzymy person?, czyli modelowego reprezentanta ka?dej z grup. Personie przypisywany jest zestaw precyzyjnie okre?lonych cech, zachowań i motywacji sk?aniaj?cych do okre?lonych postepowań. Wyobra?enie sobie konkretnej osoby, do której adresujemy komunikaty marketingowe lub kierujemy ofert? handlow?, daje nam mo?liwo?ci skutecznego prowadzenia dzia?ań na tej p?aszczy?nie.

Co zyskujesz?

  • Lepsze poznanie swoich klientów i ich motywacji do konkretnych zachowań – umo?liwia nie tylko precyzyjne dopasowanie przekazu marketingowego, ale prowadzenie dialogu z poziomu potrzeb konsumentów marki.
  • Dostosowanie oferty handlowej do oczekiwań konsumentów, co pozwoli na maksymalne wykorzystanie zasobów produkcyjnych i us?ugowych firmy.
  • Stron? internetow? szyt? na miar? oczekiwań grupy docelowej, która dzi?ki wdro?onym funkcjonalno?ciom w pe?ni zaspokaja oczekiwania u?ytkowników.
  • Mo?liwo?? wykorzystania danych uzyskanych w drodze analiz w innych obszarach biznesu, co pozwala na opracowanie spójnej strategii dzia?ań firmy.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 策勒县| 济阳县| 江永县| 南京市| 旬阳县| 来安县| 周至县| 上高县| 福泉市| 军事| 丰镇市| 巢湖市| 兴化市| 庆云县| 金沙县| 巫溪县| 贡觉县| 耒阳市| 沐川县| 栖霞市| 姜堰市| 崇文区| 周至县| 通辽市| 那曲县| 永嘉县| 那坡县| 新巴尔虎右旗| 庆阳市| 东明县| 江华| 新巴尔虎右旗| 濮阳县| 炉霍县| 丹巴县| 安多县| 石渠县| 宁乡县| 福鼎市| 东丰县| 吉木萨尔县|