Proces UX

„Kompleksowe projektowanie UX wymaga czasu i precyzji.”

Na proces UX nale?y spojrze? jak na inwestycj?, której zwrot zale?y g?ównie od nas. Wspó?czesne trendy i oczekiwania u?ytkowników sprawiaj?, ?e strona musi by? na tyle przemy?lana, by obroni? si? przed konkurencj? i dzi?ki funkcjonalno?ci zdoby? uznanie swoich odbiorców.

Mateusz Bober
Mateusz Bober
Marketing Internetowy, Badania i analizy
Darmowa konsultacja

Realizowanie dzia?ań UX umo?liwia odpowiednio szybkie rozpoznanie problemów wyst?puj?cych na stronie i ewentualne dokonanie modyfikacji jej struktury lub elementów bez ponoszenia dodatkowych nak?adów finansowych. Trzeba mie? na uwadze, ?e zarówno trendy UX, jak i oczekiwania u?ytkowników, czyli potencjalnych klientów ulegaj? ci?g?ym zmianom. Dlatego wdro?enie proponowanych rozwi?zań nie oznacza, ?e w przysz?o?ci nie b?dzie konieczno?ci dalszej ich optymalizacji. Warto regularnie analizowa? aktywno?? konkurencji, skuteczno?? w?asnej strony i zachowania konsumentów.

Kompleksowe podej?cie pozwala wcze?nie reagowa? na zachodz?ce zmiany, buduj?c tym samym przewag? konkurencyjn? witryny.

Wykorzystywane metody

Proces UX rozpoczynamy od identyfikacji problemów wyst?puj?cych na stronie, w tym zdiagnozowania przyczyny takiego stanu rzeczy. Pomo?e nam to nie tylko opracowa? zupe?nie nowe rozwi?zania, ale przyczyni si? równie? do ulepszenia istniej?cych funkcjonalno?ci. W tym celu niezb?dne jest wykonanie audytu UX. Jest to szczegó?owo opracowany dokument, w którym niezale?ni specjali?ci, bazuj?c na dobrych praktykach u?yteczno?ci, wskazuj? na poprawno?? funkcjonowania poszczególnych elementów, ich uk?ad czy potrzeby u?ytkowników. W kolejnych etapach projektujemy, badamy i wdra?amy przyj?te za?o?enia – najlepsze z mo?liwych.

Istotna w powodzeniu przedsi?wzi?cia jest optymalizacja, czyli dzia?ania maj?ce na celu popraw? dzia?ania witryny. Nie ustajemy w wysi?kach prowadz?cych do uzyskania jak najlepszych rezultatów naszej pracy na rzecz Klientów. Mamy ?wiadomo??, ?e efektem rozwi?zań, które proponujemy, jest osi?ganie przez nich celów biznesowych. Dzia?ania w ramach procesu UX obejmuj? równie? konkurencyjne witryny oraz ?rodowisko, w którym funkcjonuje marka Klienta.

Co zyskujesz?

  • Kompleksow? obs?ug? wszystkich komponentów wchodz?cych w zakres us?ugi procesu UX wraz z opiek? specjalistów - dzi?ki temu wspó?praca przebiega sprawnie, wykazuj?c si? wysok? efektywno?ci? dzia?ań.
  • Precyzyjne okre?lenie problematycznych punktów na stronie wraz z gotowymi rozwi?zaniami - naszym celem jest eliminacja b??dów, dlatego wraz z ich wskazaniem prezentujemy metody, które pozwol? stworzy? witryn? nieobarczon? nieprawid?owo?ciami.
  • Reagowanie w czasie rzeczywistym na pojawiaj?ce si? problemy, które zapobiega równie? niekorzystnym posuni?ciom w przysz?o?ci.
  • Zrozumienie zachowań i motywacji internautów odwiedzaj?cych stron?, co pomo?e jeszcze dok?adniej ulepszy? elementy wp?ywaj?ce na komfort u?ytkowania witryny.
  • Poznanie mocnych i s?abych punktów konkurencyjnych stron, co umo?liwi przeorganizowanie dotychczasowej strategii biznesowej.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 咸宁市| 仁布县| 安泽县| 河曲县| 元氏县| 曲水县| 砀山县| 东城区| 会东县| 依兰县| 营山县| 博客| 丰县| 祁阳县| 华亭县| 子洲县| 来安县| 洛宁县| 宁陵县| 双流县| 临高县| 正宁县| 红河县| 普安县| 莱阳市| 双鸭山市| 清流县| 仙居县| 涞水县| 三明市| 红原县| 吉林市| 陆良县| 英吉沙县| 丰城市| 临洮县| 万全县| 西宁市| 仁化县| 武冈市| 巩义市|