Projektowanie UX

„Zanim powstanie strona internetowa trzeba ustali?, jak powinna wygl?da? i dlaczego.”

Na etapie prototypowania projektanci opracowuj? koncepcj? strony i struktur? zawartych na niej tre?ci. Strona, aby skutecznie spe?nia?a swoj? funkcj?, musi zosta? podporz?dkowana ujednoliconej koncepcji.

Mateusz Bober
Mateusz Bober
Marketing Internetowy, Badania i analizy
Darmowa konsultacja

Dlaczego internauta dociera na konkretn? stron?? Jak korzysta z niej sta?y klient, a jak nowy u?ytkownik? Czy mo?na zach?ci? obie grupy do d?u?szych wizyt lub przekona? do skorzystania z oferty? To tylko wybrane pytania, na które ka?dy w?a?ciciel strony powinien pozna? odpowied?. Pozwoli mu to na okre?lenie preferencji u?ytkowników oraz prze?ledzenie ?cie?ki u?ytkownika. A ?cie?k? t? jest drog?, któr? przechodzi, odwiedzaj?c poszczególne podstrony serwisu, tak by osi?gn?? za?o?ony przez siebie cel. Uzyskanie takiej wiedzy umo?liwia nam zaprojektowanie interakcji, które zwi?ksz? jego zaanga?owanie i spowoduj? wykonywanie okre?lonych aktywno?ci na stronie.

Utworzony na podstawie projektu dokument stanowi swego rodzaju strategi? prowadzenia dialogu z odbiorcami. Obejmuje liczne aspekty w?ród nich jest m.in.: j?zyk komunikacji, charakter publikowanych tre?ci, kreacja wizualna. Realizacja tych za?o?eń pozwala budowa? przyjazny i spójny obraz serwisu. Konsekwencj? stworzenia takiej strony jest pozytywny obraz marki w oczach konsumenta. W ten sposób firma poprzez struktur? strony zgodn? z oczekiwaniami tworzy do?wiadczenia u?ytkowników.

Narz?dzia

Niew?tpliwie oczekiwanymi cechami wspó?czesnej strony internetowej jest wygoda i funkcjonalno?? oraz szybko?? przechodzenia przez poszczególne podstrony. St?d te? kluczowe jest zaplanowanie struktury, która pozwoli na intuicyjne poruszanie si? w serwisie i szybkie odnajdywanie po??danych tre?ci. Komfort u?ytkowania witryny znacz?co wp?ywa na postrzeganie marki – staje si? firm? dbaj?ca o wygod? swoich klientów. Zwi?ksza równie? szanse na ponowne odwiedzenie strony.

Ostatnim etapem podsumowuj?cym nasze prace w tym zakresie jest zaprojektowanie makiety. Zwizualizowanie planowych rozwi?zań pomo?e zrozumie? sposób dzia?ania przysz?ego serwisu, ale tak?e sprawnie i bez dodatkowych kosztów wprowadzi? zmiany. Podczas naszej pracy korzystamy z makiet, którymi s?:

  • Low fidelity – makiety te zawieraj? podstawowe elementy i informacje o stronie, które okre?laj? rozmieszczenie poszczególnych elementów.
  • High fidelity – s? to interaktywne prototypy obejmuj?ce kluczowe mechanizmy serwisu. Nie ma jednej, s?usznej metody prototypowania. Dla nas wa?ne jest to, by w drodze tworzenia wielu koncepcji wybra? najkorzystniejsze dla Klienta rozwi?zanie.

Co zyskujesz?

  • Wst?pn? wizualizacj? serwisu, która stanowi zarys tworzonego przez nas planu – ju? na pocz?tku pracy informujemy Klienta o przygotowywanych strategiach pracy i mo?liwych efektach.
  • Koncepcj? strony podporz?dkowan? komunikacji z grup? docelow? - analizujemy funkcjonalno?ci i badamy zachowania u?ytkowników, tworz?c stron? zgodn? z potrzebami konkretnej grupy.
  • Projektowanie ?cie?ek u?ytkownika i mo?liwych interakcji ze stron? - stworzymy stron?, która nie tylko b?dzie reagowa?a na potrzeby internautów, ale równie? je kreowa?a.
  • Mo?liwo?? przeprowadzania testów, które pozwol? obra? najkorzystniejsz? strategi? dzia?ań - wiemy, ?e poszukiwanie rozwi?zań umo?liwia równie? ich tworzenie.
  • Diagnozowanie skuteczno?ci wdra?anych rozwi?zań - wszystkie prace, jakie prowadzimy podlegaj? nieustannej analizie i wyci?ganiu wniosków usprawniaj?cych pó?niejsze dzia?ania.
  • Szybkie i pozbawione zb?dnych kosztów wprowadzanie zmian przez naszych specjalistów - na bie??co reagujemy na procesy zachodz?ce podczas pracy.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 石阡县| 海淀区| 西乌珠穆沁旗| 嵊州市| 宁强县| 邵东县| 黑龙江省| 南通市| 新兴县| 麻阳| 南丰县| 六枝特区| 观塘区| 天长市| 儋州市| 谢通门县| 科尔| 宁城县| 静乐县| 常山县| 会昌县| 辽阳县| 七台河市| 北票市| 沙湾县| 汉源县| 滕州市| 共和县| 宁乡县| 天津市| 武城县| 辽源市| 武汉市| 金塔县| 富锦市| 沅陵县| 金平| 怀仁县| 梅河口市| 河曲县| 青河县|