Weryfikacja i optymalizacja

„Testy z u?ytkownikami weryfikuj? s?uszno?? tez.”

Testy z u?ytkownikami s? nieocenionymi wskazówkami w procesie projektowania. Weryfikowanie przygotowanych w ten sposób rozwi?zań, potwierdza poprawno?? zrealizowanych projektów oraz umo?liwia optymalizacj? jeszcze przed wdro?eniem danego rozwi?zania.

Mateusz Bober
Mateusz Bober
Marketing Internetowy, Badania i analizy
Darmowa konsultacja

Zaprojektowane rozwi?zania wymagaj? weryfikacji z u?ytkownikami. Bez tego nie mo?emy mie? pewno?ci czy opracowane metody rzeczywi?cie spe?ni? swoje zadanie.

Testy weryfikuj?ce stworzony koncept przeprowadzamy na etapie projektu funkcjonalnego. Mog? dotyczy? pojedynczych podstron lub gotowej makiety. Dzi?ki temu mo?liwe jest wczesne zdiagnozowanie problemów, a wdro?enie ewentualnych poprawek na tym etapie jest mniej k?opotliwe, ni? w przypadku wprowadzania ich w zaawansowanym stadium prac.

Trendy panuj?ce w sieci i preferencje konsumentów ulegaj? ci?g?ej ewolucji. Regularny monitoring pozwala adaptowa? stron? do zachodz?cych zamian, zapewniaj?c jej wysok? skuteczno?? w przyci?ganiu odbiorców i zwi?kszanie ich zaanga?owania. Dlatego te? prowadzona przez nas optymalizacja witryny nie jest zamkni?tym procesem, a ci?giem dzia?ań. Po wdro?eniu rozwi?zań wci?? obserwujemy zachowania u?ytkowników. Pozwala to wychwyci? zachodz?ce nieprawid?owo?ci i na bazie uzyskanych danych podj?? si? wdra?ania kolejnych ulepszeń lub przekszta?ci? istniej?ce.

Narz?dzia i metody badawcze

Weryfikacj? makiet i projektów funkcjonalnych mo?na przeprowadzi? na wiele sposobów. W?ród najpopularniejszych, z których równie? korzystamy, s?:

 • Heat mapy – wskazuj? ruch kursora i najcz??ciej klikalne obszary serwisu. Odtwarzany jest w ten sposób rzeczywisty model zachowania u?ytkownika, pozwalaj?cy na optymalizacj? strony pod tym k?tem.
 • Eye Tracking – specjalnie przygotowane urz?dzenie, czyli eye tracker, ?ledzi ruch ga?ek ocznych u?ytkownika. W ten sposób widzimy elementy przyci?gaj?ce uwag? internauty oraz te mog?ce wskazuj?ce jego zachowania, które nie prze?o?y?y si? dzia?anie.
 • Testy A/B – w sytuacjach, w których mo?liwe s? do wykorzystania alternatywne, równowa?ne rozwi?zania przeprowadzamy testy A/B. Wyniki badań grup respondentów pokazuj?, które z proponowanych za?o?eń wykazuj? wi?ksz? skuteczno??.
 • Lokalne badania na u?ytkownikach – mo?liwo?? bezpo?redniej obserwacji respondenta daje obraz ca?o?ci jego zachowań, niemo?liwych do wy?apania za pomoc? narz?dzi analitycznych. Testy przyjmuj? charakter swobodnego kontaktu u?ytkownika z ca?? stron? lub wykonywanie przez niego okre?lonych zadań (np. z?o?enie zamówienia na okre?lony produkt).
 • Zdalne badanie u?ytkownika – jest to alternatywa do badań gromadz?cych spor? liczb? respondentów w jednym miejscu. Zdalne testy u?ytkowników, które przeprowadzamy to:
  • Testy moderowane – za kontakt z u?ytkownikiem i obserwacje jego zachowań odpowiada ekspert.
  • Testy niemoderowane – to specjalistyczne oprogramowanie, które automatycznie gromadzi dane o badanych.

Co zyskujesz?

 • Weryfikacj? skuteczno?ci zastosowanych rozwi?zań, co pozwala na ocen? ich efektywno?ci i jeszcze na wczesnym etapie przekszta?cenie ich kierunku.
 • Wiedz? o realnym korzystaniu przez u?ytkowników ze strony wraz z trudno?ciami, jakie napotykaj? - by? mo?e konieczne b?dzie zaplanowanie zupe?nie nowych rozwi?zań.
 • Mo?liwo?? wprowadzenia zmian przed oddaniem strony do finalnej realizacji, co pozwoli ju? na tym etapie wyeliminowa? b??dy i zaoszcz?dzi? ?rodki naszego Klienta.
 • Stworzenie strony efektywnej, dopasowanej do oczekiwań stawianych przez u?ytkowników i w pe?ni odpowiadaj?cej na ich potrzeby.
 • Optymalizacj? witryny pod k?tem u?yteczno?ci - bie??ca analiza nowej strony umo?liwia szybk? reakcj? na niepo??dane zachowania u?ytkowników.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 江川县| 灌阳县| 昌邑市| 新源县| 全州县| 日喀则市| 惠水县| 收藏| 肥东县| 富平县| 黄大仙区| 视频| 车险| 成都市| 娄底市| 蛟河市| 石台县| 新巴尔虎右旗| 高阳县| 海林市| 金乡县| 泾阳县| 子洲县| 景泰县| 渝北区| 宜章县| 通江县| 盖州市| 正安县| 宁武县| 南充市| 龙门县| 施秉县| 奎屯市| 桦甸市| 丽水市| 长葛市| 望奎县| 东明县| 吴旗县| 金阳县|