Content marketing

„Opowie?? o marce – interesuj?ca, zajmuj?ca, aktywizuj?ca – to klucz do pozyskania klienta.”

Dzisiejszy u?ytkownik internetu jest wr?cz bombardowany tysi?cami, podobnych do siebie komunikatów. Aby pozyska? jego uwag? potrzeba przekazu szczególnego, czyli takiego, który wyró?ni mark? po?ród tysi?cy innych i sk?oni do skorzystania z proponowanej oferty.

Joanna Tymowicz
Joanna Tymowicz
Marketing Internetowy, Strategia komunikacji
Darmowa konsultacja

U?ytkownicy staj? si? coraz bardziej ?wiadomi, ale i krytyczni wobec p?yn?cych komunikatów. Selekcjonuj? je, wybieraj?c tylko te, które wzbudz? zainteresowanie, poniewa? szukaj? warto?ciowych tre?ci. Dlatego marka musi mie? do zaoferowania co? wi?cej ni? tylko atrakcyjn? ofert? i umiej?tno?ci jej zaprezentowania.

Konieczne jest zaprojektowanie ca?ego ?wiata prze?y?, stworzenie emocjonalnej wi?zi z konsumentem, która sprawi, ?e stanie si? jej wierny. Zestawem narz?dzi, które umo?liwi? zrealizowanie wspomnianych za?o?eń dysponuje content marketing. Jego koncepcj? jest tworzenie i dystrybucja tre?ci, która anga?uje odbiorc? przekazu. Celem jest przyci?gni?cie uwagi, która z czasem stworzy podstaw? do zbudowania lojalno?ci klienta wobec marki.

Jak to robimy?

Mamy bogate do?wiadczenie w realizacji kampanii content marketingowych. Przed przyst?pieniem do ka?dego projektu staramy si? jak najlepiej pozna? Klienta, otoczenie firmy, specyfik? bran?y i konkurencj?. Ta wiedza pozwala precyzyjnie dopasowa? najskuteczniejsze narz?dzia i kana?y komunikacji. Od lat sukcesywnie budujemy wizerunek marek i ich rozpoznawalno?? na rynku. Sprawiamy, ?e w oczach odbiorców staj? si? atrakcyjne i godne zaufania. Dbamy o to, aby przygotowywane przez nas tre?ci by?y warto?ciowe i anga?owa?y konkretne grupy odbiorców. Cechami przekazu tworzonego w ramach content marketingu jest przede wszystkim unikalno?? i u?yteczno?? w przyst?pnej formie.

Content marketing w naszym wydaniu to wzbudzenie emocji poprzez dialog z odbiorc? marki. Prowadz?c dzia?ania generuj?ce sprzeda?, jeste?my w stanie pozyskiwa? nowych klientów. Wszystko dlatego, ?e dostaj? oni obok dobrze zaprezentowanego produktu, odpowied? na konkretn? potrzeb?. Mo?e to odbywa? si? poprzez zamieszczanie artyku?ów eksperckich na blogu czy udost?pniania tre?ci w postaci darmowych e-booków, które dotycz? tematyki zwi?zanej z ofert?.

Content marketing – g?ówne korzy?ci

Tradycyjny marketing mówi do ludzi, podczas gdy content marketing z nimi rozmawia. To w?a?nie dzi?ki precyzyjnie spersonalizowanej formie komunikacji jest tak efektywny. Marketing tre?ci pozwala na tworzenie przekazu, który kszta?tuje ?wiat marki w umy?le u?ytkownika, odkrywa jego pragnienia i daje mo?liwo?ci ich realizacji. Dzi?ki w?a?ciwej dystrybucji tre?ci spo?ród wszystkich u?ytkowników sieci mo?emy pozyskiwa? tych warto?ciowych – zaanga?owanych, ch?tnych do interakcji i skorzystania z oferty. Efekty prowadzenia dzia?ań content marketingowych mówi? same za siebie. W?ród nich mo?emy wymieni? zbudowanie ?wiadomo?ci marki i produktu, pozyskiwanie nowych klientów i zwi?kszenie warto?ci sprzeda?y czy wypozycjonowania firmy w Google.

Co oferujemy?

  • Opracowanie kompleksowych strategii komunikacyjnych, które dotycz? poszczególnych kana?ów komunikacji marki z jej klientami i obejmuj? odpowiednio dopasowane narz?dzia.
  • Przygotowanie i realizacj? wielop?aszczyznowych kampanii wizerunkowych uwzgl?dniaj?cych wizj? Klienta.
  • Obs?ug? graficzn? w postaci przekazu spójnego z tekstem, który nie tylko ca?kowicie eliminuje dezorientacj? u?ytkowników, ale wp?ywa na ich pozytywne odczucia.
  • Copywriting, czyli tworzenie profesjonalnych tre?ci, które s? jednocze?nie unikalne, u?yteczne i atrakcyjne - przybieraj? form? m.in.: eksperckich artyku?ów i e-booków, wpisów blogowych, opisów produktów dla sklepów internetowych.
  • Audyty komunikacyjne marek, stron i blogów, które diagnozuj? system komunikacji na wszystkich p?aszczyznach i pomagaj? zdefiniowa? czynniki zak?ócaj?ce jego p?ynno??.
  • Anga?owanie i aktywizacj? odbiorców, która mo?liwa jest dzi?ki precyzyjnemu okre?leniu grup docelowych.
  • Dzia?ania RTM (Real Time Marketing), czyli reagowanie w czasie rzeczywistym na zdarzenia marketingowe.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 江油市| 九台市| 莆田市| 临清市| 闻喜县| 东乌珠穆沁旗| 黄冈市| 巢湖市| 自治县| 平江县| 蚌埠市| 安丘市| 桓仁| 合江县| 华坪县| 疏勒县| 黄石市| 汉沽区| 城市| 陕西省| 博客| 新津县| 邯郸县| 永吉县| 霍城县| 巴林左旗| 温泉县| 巴林右旗| 天长市| 锡林浩特市| 长宁县| 淮北市| 和顺县| 瑞金市| 丹寨县| 新郑市| 泰顺县| 淳化县| 大安市| 钦州市| 科技|