Dzia?ania w Social Media

"Tworzymy i na bie??co zarz?dzamy profilami marek na portalach spo?eczno?ciowych."

Mówimy j?zykiem internautów, prowadzimy dialog w social media, zwi?kszamy zaanga?owanie i zainteresowanie konkretnym brandem. Opracowana przez nas strategia ma na celu budowa? pozytywny obraz wspieranej przez nas marki, jej produktów i tworzy? relacj? z odbiorcami przekazu.

Joanna Tymowicz
Joanna Tymowicz
Kierownik projektów e-marketingowych
Darmowa konsultacja

Firma, która chce dotrze? do swoich klientów oraz potencjalnych konsumentów musi by? obecna w social media. To klienci s? si?? nap?dow? dzia?ań marki, a profile firmowe na portalach spo?eczno?ciowych stanowi? jedn? z podstawowych form obecno?ci firmy w sieci. Dla klientów ogromne znaczenie ma opinia innych u?ytkowników, relacja z mark?, zaanga?owanie w kontakt. Kana?y social media umo?liwiaj? budowanie spo?eczno?ci, która wymienia si? informacjami, prowadzi dialog, jest aktywna.

Powy?sze ma miejsce, wówczas gdy u?ytkownicy portalu spo?eczno?ciowego s? ju? fanami profilu marki, ale nie stan? si? nimi tylko dlatego, ?e takowy istnieje. Punktem wyj?ciowym jest zainteresowanie ich i przekonanie, ?e warto anga?owa? si? w bli?sz? relacj? mark?. Skuteczne zarz?dzanie profilem na Facebooku, YouTube czy LinkedIn wymaga nie tylko kreatywno?ci i po?wi?cenia du?ej ilo?ci czasu zarówno profilowi, jak i internautom, ale stworzenia strategii marketingowej. Aby wspomóc klientów w dzia?aniach zwi?zanych z ich obecno?ci? w social media, oferujemy kompleksow? pomoc w prowadzeniu kont firmowych oraz efektywne zarz?dzanie profilem.

Jak pracujemy?

Zanim przyst?pimy do stworzenia strategii, która uwzgl?dni wytyczne naszego Klienta, badamy ?rodowisko, w którym funkcjonuje dana marka. Niezb?dne jest przeprowadzenie audytu komunikacji, aby sprawdzi?, dlaczego dzia?ania w social media, niekiedy pomimo sporych wysi?ków nie przynosz? oczekiwanych efektów.

W ramach audytu analizujemy fanpage (np. dostosowanie tre?ci do grupy odbiorców marki, grafik?, cz?stotliwo?? publikacji) i badamy aktywno?? konkurencji. Posty, które publikujemy na profilu s? w pierwszej kolejno?ci akceptowane przez Klienta, a nast?pnie publikowane wed?ug ustalonego harmonogramu. Zajmujemy si? równie? kontaktem z u?ytkownikami. Na koniec miesi?ca przygotowujemy raport podsumowuj?cy aktywno?? na profilu.

Gdzie dzia?amy?

Obs?ugujemy serwisy spo?eczno?ciowe, dokonuj?c z Klientem wyboru tych, które przyczyni? si? do zwi?kszenia aktywno?ci odbiorców marki i wzmocni? ich zaanga?owanie. Oferujemy zak?adanie i prowadzenie profilu firmowego w social media od postaw oraz tworzenie contentu w serwisach, takich jak:

 • Facebook – najpopularniejszy serwis spo?eczno?ciowy na ?wiecie, którego pozycja nie s?abnie, a ogromny zasi?g umo?liwia budowanie wizerunku marki, sta?y kontakt z klientami a dzi?ki reklamie wzrost zainteresowania, który przek?ada si? na konwersj?.
 • Instagram – portal pozwala na komunikacj? wizualn? przy wykorzystaniu zdj??, filmów czy relacji na ?ywo. Skuteczno?? przekazu w postaci obrazu, jest wi?ksza ni? w przypadku tekstu. Content, który przygotowujemy jest zgody lini? graficzn? marki.
 • LinkedIn – prowadzenie konta w serwisie gromadz?cym spo?eczno?? biznesow? jest doskona?? okazj? do budowania eksperckiego wizerunku marki w bran?y. Pozwala na pozyskiwanie kontaktów, dzielenie si? informacjami o dzia?aniach firmy, anga?owanie pracowników w tworzenie i udost?pnianie tre?ci.
 • Pinterest – serwis ten s?u?y do kolekcjonowania i dzielenia si? materia?ami wizualnymi. Jest czo?owym miejscem pozyskiwania przez klientów informacji o produktach. To tutaj bardzo cz?sto ma miejsce pocz?tek ?cie?ki zakupowej, co buduje ?wiadomo?? u?ytkowników o marce.
 • Twitter – w tym miejscu marka ma okazj? do prowadzenia dialogu. Trzeba mie? jednak na uwadze, ?e zamieszczana w postach tre?? musi by? przyci?gaj?ca, g?ównie z uwagi na ograniczenia w liczbie znaków. Komunikacja w czasie rzeczywistym przek?ada si? na wzrost zaanga?owania u?ytkowników.
 • VKontakte – rosyjski serwis spo?eczno?ciowy stanowi doskona?? okazj? do rozwoju dzia?ań marketingowych na rynkach wschodnich. Umo?liwia dostosowanie formatu reklamowego do oferty, komunikacj? z u?ytkownikami oraz wsparcie w dzia?aniach sprzeda?owych.

Co oferujemy?

 • Audyt – analizujemy wszystkie elementy profilu marki w mediach spo?eczno?ciowych, od grafiki po zakres tematyczny profilu.
 • Za?o?enie i brandowanie profilu – tworzymy profile w social media od postaw, kreujemy wizerunek marki, budujemy rozpoznawalno?? w Internecie.
 • Obs?ug? profilu – tworzymy i umieszczamy trakcyjne wpisy na profilu oraz prowadzimy komunikacj? z u?ytkownikami.
 • Aktywne pozyskiwanie fanów – zwi?kszamy liczb? obserwatorów, subskrybentów i rozbudowujemy spo?eczno??.
 • Nawi?zywanie interakcji z u?ytkownikami – dodajemy anga?uj?ce posty, komentujemy, odpowiadamy na wiadomo?ci.
 • Kampanie reklamowe – opracowujemy i nadzorujemy kampanie w social media, efektywnie wykorzystuj?c bud?et.
 • Konkursy dla spo?eczno?ci – tworzymy i przeprowadzamy akcje anga?uj?ce obserwatorów marki.
 • Kreacj? dodatkowych zak?adek – przygotowujemy zak?adki w profilu z dedykowanymi tre?ciami.
 • Tworzymy conent – nasz zespó? opracowuje grafiki i tre?ci zgodne z za?o?eniami danego profilu marki w social media.
 • Chatboty – tworzymy i wdra?amy chatboty oraz projektujemy kampanie z ich wykorzystaniem.

Najwa?niejsze korzy?ci

Prowadzenie profesjonalnego profilu w mediach spo?eczno?ciowych dodaje firmie wiarygodno?ci – w oczach konsumentów staje si? godna uwagi, ale i ciekawa. Marka, która rozmawia ze swoimi klientami, buduje relacj?, która prowadzi do lojalno?ci. Jak pokazuje praktyka, u?ytkownicy z czasem staj? si? sta?ymi klientami, zainteresowanymi nowo?ciami w ofercie, fanami profilu, którzy ch?tnie bior? udzia? w konkursach i dyskusjach. Informacje o firmie, wydarzeniach i ofercie na bie??co aktualizowane, s? dla obserwatorów oznak? zaanga?owania marki w dialog z swoimi klientami. Co wi?cej, firma aktywna w mediach spo?eczno?ciowych buduje swoj? rozpoznawalno?? – jest widoczna w sieci, a konsumenci kojarz? jej wizerunek.

Social media nie tylko uzupe?niaj? dzia?ania w sklepie online czy na stronie internetowej. Gromadz? spo?eczno?? marki, dla której profil jest miejscem rozrywki i informacji. Prowadz?c z nasz? pomoc? dzia?ania mediach spo?eczno?ciowych zyskujesz:

 • Zaanga?owanie i lojalno?? klientów.
 • Wysoki wspó?czynnik konwersji.
 • Du?y zasi?g postów przy niskim koszcie.
 • Budowanie ?wiadomo?ci marki.
 • Zwi?kszenie sprzeda?y i zainteresowania ofert?.
 • Ruch na stronie internetowej.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 大英县| 乌鲁木齐市| 修文县| 象山县| 宁明县| 阿巴嘎旗| 景洪市| 湛江市| 门头沟区| 图们市| 都江堰市| 吴旗县| 广汉市| 龙川县| 阜南县| 苗栗市| 磐石市| 旬邑县| 靖宇县| 黄石市| 乳源| 牟定县| 昌乐县| 皋兰县| 唐山市| 凌源市| 方正县| 长垣县| 响水县| 哈巴河县| 宜城市| 成都市| 霞浦县| 常山县| 青海省| 临沭县| 青冈县| 临潭县| 青海省| 宁津县| 鞍山市|