E-mail marketing

"Podnie? skuteczno?? kampanii e-marketingowej i realizuj cele biznesowe."

Z mailingu korzystaj? praktycznie wszystkie du?e organizacje, ale zdarza si?, ?e kampanie nie przynosz? oczekiwanych rezultatów. Wypracowana przez nas strategia tworzenia kampanii mailingowych zapewni Twojej firmie skuteczny sposób komunikacji z klientami, partnerami i inwestorami.

Wojciech Szymański
Wojciech Szymański
Dyrektor dzia?u Marketingu Internetowego
Darmowa konsultacja

E-mail marketing jest jedn? z form marketingu bezpo?redniego o du?ej skuteczno?ci. Jako narz?dzie wykorzystuje poczt? elektroniczn?. Zapewnia sta?y kontakt z klientem, umo?liwia zaprezentowanie aktualnej oferty sprzeda?owej oraz buduje rozpoznawalno?? marki, bez wzgl?du na bran?? czy rodzaj ?wiadczonych us?ug.

W skutecznym e-mailingu wa?ny jest tytu? wiadomo?ci, który zaciekawi adresata do tego stopnia, ?e zamiast przekierowa? e-mail do kosza, przeczyta z zainteresowaniem wiadomo??. Ale to nie wszystko – tre?? wiadomo?ci powinna dotyczy? potrzeb adresata. Nie mo?e to by? e-mail „do wszystkich”. Wiadomo?ci, które odbiorcy ch?tnie czytaj? s? przede wszystkim spersonalizowane, a wi?c dotycz? go, nios? dla niego okre?lon? warto??.

Jak pracujemy?

Doprowadzenia e-mail marketingu konieczne jest posiadanie bazy odbiorców (najlepiej rozbudowanej). Baza obejmuje dane osób, które poda?y je dobrowolnie, zgadzaj?c si? na wysy?k? wiadomo?ci w ramach newslettera czy katalogów sprzeda?owych. Pomagamy Klientom budowa? bazy mailingowe organizuj?c konkursy i korzystaj?c z technik content marketingowych oraz social media. Dok?adamy staranno?ci, aby pozyskiwanie adresów e-mail by?o zgodne z obowi?zuj?cymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym RODO. Po okre?leniu person sprzeda?owych przygotowujemy atrakcyjne graficznie wiadomo?ci z tre?ci? u?yteczn? dla klientów. To jednak nie koniec – kluczowe jest opracowanie schematu komunikacji oraz strategii wysy?ki wiadomo?ci e-mail. W ramach zwi?kszania sprzeda?y w e-commerce podczas kampanii mailingowych wykorzystujemy remarketing.

Co oferujemy?

Tworzymy newslettery, w których najwi?ksz? uwag? skupiamy na elementach kluczowych pod wzgl?dem skuteczno?ci mailingu. Dbamy o poprawno?? adresu e-mail nadawcy, tak by unikn?? postrzegania wiadomo?ci przez odbiorc?, jako spam. To samo dotyczy tytu?u wiadomo?ci oraz tekstu, który pojawi si? obok. Uk?ad graficzny wiadomo?ci przygotowujemy w oparciu o przeprowadzone przez nas badania UX. Analiza potrzeb odbiorców marki powie nam, jaka forma e-maila jest przez nich oczekiwana, a wi?c jak wygl?da wiadomo??, któr? ch?tnie otworz? i przeczytaj?. Tworzymy równie? stopk?, która zwiera niezb?dne informacje o firmie i linki do social media.

Wysy?aj?c newsletter korzystamy z narz?dzi, które pomagaj? zweryfikowa? skuteczno?? i zbada? poziom konwersji na podstawie wska?ników takich jak Open Rate czy CTR. Testujemy ró?ne wersje rozmieszczenia grafiki i tekstu oraz pozyskujemy informacje pozwalaj?ce wysy?a? wiadomo?ci o czasie, który b?dzie najkorzystniejszy pod wzgl?dem zaanga?owania odbiorcy. Korzystamy z ponad 30 platform i narz?dzi, integruj?c system CMS z ka?d? platform? mailingow?.

W ramach us?ugi e-mail marketingu zapewniamy:

 • Przygotowanie atrakcyjnego tytu?u mailingu – wiemy, ?e jest to g?ówny czynnik maj?cy wp?yw na zainteresowanie odbiorcy wiadomo?ci?.
 • Opracowanie architektury graficznej newslettera – nasi graficy przygotowuj? obrazy zgodne z lini? graficzn? marki.
 • Najwy?szej jako?ci tre?ci reklamowe – dok?adamy wszelkiej staranno?ci, aby tre?ci by?y oryginalne i anga?uj?ce.
 • Pomoc w tworzeniu listy mailingowej – wspomagamy naszych Klientów w budowaniu bazy odbiorców wiadomo?ci.
 • Kampani? e-mail marketingow? – projektujemy, wdra?amy i przeprowadzamy skuteczny mailing.
 • Zaawansowan? personalizacj? wysy?ki – wiadomo?ci, które tworzymy uwzgl?dniaj? potrzeby odbiorców.
 • Cykliczno?? mailingu – dbamy o regularn? wysy?k? wiadomo?ci we w?a?ciwym czasie.
 • Sta?e ?ledzenie rezultatów kampanii – na bie??co obserwujemy skuteczno?? naszych dzia?ań, co pozwala reagowa? z odpowiednim wyprzedzeniem na ka?d? sytuacj?.
 • Przygotowywanie szczegó?owych raportów – opracowujemy sprawozdania na podstawie analizy efektywno?ci kampanii mailingowej.
 • Intuicyjny modu? kreowania newslettera – korzystamy z rozwi?zania opartego o autorski system Edito CMS.
 • Pe?en konsulting w zakresie kampanii e-mailingowej – jeste?my w sta?ym kontakcie z naszymi klientami: doradzamy, informujemy, pomagamy.

Najwa?niejsze korzy?ci

Dlaczego warto prowadzi? kampanie w ramach e-mail marketingu? Zalet tego rozwi?zania jest wiele. Przedstawiamy g?ówne korzy?ci:

 • Wzrost wska?ników efektywno?ci – zwielokrotnienie liczby odwiedzin serwisu, poszerzenie bazy adresatów, zwi?kszenie sprzeda?y.
 • Mierzalno?? kampanii – dok?adne dane o ilo?ci wys?anych wiadomo?ci, informacje o tym, do kogo i kiedy wys?ano e-mail, do ilu osób dotar? i kto przeczyta? dan? wiadomo??.
 • Natychmiastowo?? wysy?ki – pozwala na bezzw?oczn? komunikacj? z odbiorcami za pomoc? bie??cych i najbardziej aktualnych informacji zwi?zanych z ofert? biznesow? firmy.
 • Skalowalno?? mailingu – dostosujemy kampani? mailingow? do potrzeb marki, bez wzgl?du na to, czy baza wynosi sto czy milion kontaktów.
 • Indywidualno?? przekazu – wiadomo?ci zostan? dostosowane do indywidualnych oczekiwań odbiorców marki.
 • Oszcz?dno?? czasu i pieni?dzy – szybko?? dotarcia mailingu jest nieporównywalnie wi?ksza, a koszty wysy?ki du?o ni?sze, ni? ma to miejsce w przypadku tradycyjnej komunikacji za po?rednictwem poczty elektronicznej.
 • Wyró?nienie si? w?ród konkurencji – dobry mailing ma szans? kreowa? wizerunek marki znaj?cej potrzeby swoich klientów i budowa? rozpoznawalno??.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 方城县| 永顺县| 崇明县| 绥中县| 余庆县| 天长市| 轮台县| 武宣县| 东光县| 遂川县| 静宁县| 尚志市| 中牟县| 策勒县| 阳原县| 临安市| 汉寿县| 信宜市| 中江县| 叙永县| 谷城县| 上高县| 崇文区| 青河县| 富民县| 临颍县| 包头市| 白朗县| 池州市| 海晏县| 六安市| 乐昌市| 华亭县| 彩票| 舟曲县| 台湾省| 沙田区| 深水埗区| 揭阳市| 沛县| 湘潭市|