Google Ads

"Kampanie Google Ads stanowi? doskona?? form? promocji w internecie."

Oko?o 98 proc. u?ytkowników internetu korzysta z wyszukiwarki Google. Jak szybko i skutecznie w niej zaistnie?? Odpowiedzi? s? reklamy Google Ads wy?wietlane w s?siedztwie naturalnych wyników wyszukiwania.

Wojciech Szymański
Wojciech Szymański
Dyrektor dzia?u Marketingu Internetowego
Darmowa konsultacja

Zale?y Ci na zwi?kszonej sprzeda?y produktów lub us?ug? Chcesz zbudowa? silniejszy wizerunek marki lub zintensyfikowa? ruch na stronie internetowej swojej firmy?

Wszystko to jest mo?liwe do zrealizowania dzi?ki Google Ads. Pomagamy w tworzeniu kampanii reklamowych w ?rodowisku Google, które daj? mo?liwo?ci budowania spersonalizowanego przekazu promocyjnego. W tej postaci reklama dotrze z przekazem do u?ytkowników we w?a?ciwym czasie – czyli wówczas, gdy b?dzie odpowiada?a na ich potrzeb?, np. w formie linku sponsorowanego podczas korzystania z wyszukiwarki.

Google Ads to narz?dzie elastyczne, które daje mo?liwo?ci prowadzenia kampanii przy u?yciu wielu formatów reklam. Dlatego te? w Ideo pomagamy naszym Klientom podj?? decyzj? o wyborze najkorzystniejszego rozwi?zania. Wszystko po to, aby reklama dotar?a do jak najwi?kszej liczby u?ytkowników sk?onnych do wykonania dzia?ania maj?cego znaczenie dla firmy, czyli np. przej?cia na stron? z ofert?, skorzystanie z niej, zapisanie si? do newslettera. W?ród formatów reklam Google Ads, które przygotowujemy dla naszych Klientów s? linki sponsorowane (reklama tekstowa), bannery w sieci Google Display Network (reklama graficzna), kampanie video (reklama na YouTube), Gmail Sponsored Promotions (reklama w poczcie Gmail), kampanie produktowe dla e-commerce (reklama w Zakupy Google).

Jak to robimy?

Zajmujemy si? kompleksowym prowadzeniem kampanii reklamowych i wizerunkowych w internecie. Nasi specjali?ci Google Ads systematycznie podnosz? kwalifikacje w ramach przeprowadzanych przez Google egzaminów certyfikacyjnych. Dzi?ki temu, mamy aktualn? wiedz? o najnowszych narz?dziach i produktach Google oraz zarz?dzamy kampaniami Google Ads z zastosowaniem sprawdzonych i skutecznych metod. Dlatego te? jeste?my w stanie wykorzysta? bud?et marketingowy naszych Klientów jak najefektywniej. Ponadto, w trakcie kampanii na bie??co raportujemy nasze dzia?ania. Pomaga nam w tym narz?dzie Google Data Studio, które przedstawia dane zestawione z innymi typami reklam w przyst?pny sposób. Co wi?cej, nasi Klienci na ka?dym etapie pracy uzyskuj? niezb?dn? pomoc i profesjonalne porady.

Najwa?niejsze korzy?ci

Dzi?ki promocji przy wykorzystaniu sytemu reklamowego od Google mo?na szybko dotrze? do potencjalnych klientów. Oferta jest widoczna na pierwszej stronie wyników wyszukiwania. Wynikiem dzia?ań reklamowych jest przede wszystkim zwi?kszona sprzeda? oraz poprawa konwersji przy jednoczesnej optymalizacji kosztów kampanii. Google Ads jest narz?dziem elastycznym, mierzalnym i umo?liwiaj?cym targetowanie reklamy. Pozwala kontrolowa? bud?et przeznaczony na reklam?. Wyniki p?atne uzyskane w trakcie kampanii, mo?na ??czy? z budowaniem pozycji w wynikach organicznych (z pozycjonowaniem strony). W ramach wspó?pracy zapewniamy kompleksow? obs?ug? Google Ads, w tym prowadzenie, sta?y monitoring i optymalizacj? kampanii, a tak?e regularne raporty oraz dost?p do panelu Google Ads. Nasi Klienci obok pe?nej kontroli uzyskuj? równie? pomoc w zakresie optymalizacji strony internetowej i landing page. W ka?dej chwili mog? wstrzyma? kampani? i ponownie j? uruchomi? oraz testowa? nowe s?owa kluczowe i dostosowywa? reklamy do swoich potrzeb.

Co oferujemy?

  • Natychmiastowy efekt - reklama jest widoczna w momencie op?acenia.
  • Pe?n? kontrol? nad czasem trwania kampanii i harmonogramem wy?wietlania.
  • Szeroki wachlarz formatów reklam, od linków sponsorowanych po zaawansowane kampanie produktowe.
  • Reklam? lokaln? lub globaln? - w zale?no?ci od skali dzia?alno?ci firmy.
  • Dopasowanie reklamy do konkretnej grupy odbiorców, tak by dociera? z ofert? do u?ytkowników potencjalnie ni? zainteresowanych.
  • Monitoring kosztów - koszt kampanii zale?y od osi?gni?tego efektu.
  • Pomiar skuteczno?ci kampanii przez ca?? dob?, który umo?liwia ewentualne przekszta?cenie przyj?tych za?o?eń.
  • Proste narz?dzie do zarz?dzania i monitorowania wielu kont Google Ads, które u?atwi Klientowi ?ledzenie przebiegu prac.
  • Wgl?d w szczegó?ow? aktywno?? internautów zainteresowanych ofert? strony.
  • Jasne warunki rozliczeń za nasz? prac?.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 长丰县| 南江县| 通河县| 永嘉县| 马公市| 阳西县| 进贤县| 镇坪县| 平潭县| 紫阳县| 中宁县| 邯郸县| 唐山市| 佳木斯市| 眉山市| 明星| 宝清县| 吉首市| 得荣县| 资中县| 盘山县| 通海县| 敦化市| 阜南县| 广西| 澄迈县| 保德县| 体育| 勃利县| 山阳县| 马龙县| 永德县| 南丹县| 屏东市| 双流县| 广宗县| 泸水县| 于都县| 余江县| 上栗县| 绵竹市|