Remarketing dynamiczny

"Reklamy pod??aj? za potencjalnym klientem, nawet gdy opu?ci ju? stron? internetow?."

Remarketing dynamiczny jest spersonalizowanym przekazem kierowanym do osób, które odwiedzi?y wcze?niej witryn?. Reklama uwzgl?dnienia konkretne produkty i us?ugi, które ju? wst?pnie zainteresowa?y u?ytkownika.

Wojciech Szymański
Wojciech Szymański
Dyrektor dzia?u Marketingu Internetowego
Darmowa konsultacja

Dzi?ki Google Ads mo?emy wy?wietla? reklam? dopasowan? do potrzeb u?ytkownika, po wcze?niejszym ich poznaniu. Reklamy wy?wietlane w ramach remarketingu dynamicznego Google Ads pod??aj? za potencjalnym klientem nawet wtedy, gdy opu?ci on stron? internetow?.

Dedykowane reklamy wy?wietlaj? si? u?ytkownikowi podczas przegl?dania innych serwisów zarówno w Google, jak i stronach nale??cych do sieci reklamowej. Pojawiaj? si? równie? w trakcie poszukiwania odpowiedzi na has?a umieszczane w wyszukiwarce, zwi?zane bezpo?rednio z oferowanymi przez stron? produktami lub us?ugami. Mówi?c pro?ciej, na ró?nych stronach i serwisach internetowych odwiedzanych przez potencjalnego klienta ukazuj? si? reklamy produktów i us?ug, które ogl?da? podczas poprzedniej wizyty. Retargetowanie to doskona?y sposób na indywidualne dotarcie do odbiorcy zarówno ze sta??, jak i zupe?nie now? ofert? sprzeda?ow?. Remarketing dynamiczny umo?liwia firmie odzyskanie niedosz?ych klientów, czyli takich, którzy napotkali na ?cie?ce zakupowej przeszkody i ostatecznie nie sfinalizowali zakupu lub zakończyli wizyt? na stronie bez dok?adnego sprecyzowania potrzeb zakupowych. Jest w pewnym sensie ponownym zaproszeniem klienta do sklepu i jak pokazuj? wyniki tego typu kampanii reklamowych – klienci zaproszenie to przyjmuj?.

Jak pracujemy?

?wiadczymy kompleksowe us?ugi z zakresu efektywnego marketingu internetowego. Z powodzeniem wykorzystujemy system Google Ads do prowadzenia remarketingu dynamicznego, co potwierdzaj? zarówno liczne certyfikaty naszych specjalistów, jak i efekty prowadzonych kampanii. Dla naszych Klientów przygotujemy kampani? retargetingow? wybieraj?c najkorzystniejsz? jej form?. Prowadz?c dzia?ania z zakresu remarketingu dynamicznego, format reklamy dopasowujemy do oferowanego przez mark? produktu lub us?ugi. Kampania na ka?dym etapie, jest pod naszym sta?ym nadzorem – przeprowadzamy pe?n? optymalizacj? ca?ego procesu. Podczas wspó?pracy gwarantujemy regularne raportowanie dzia?ań oraz szczegó?owe analizy kampanii. Nasi Klienci mog? na bie??co ?ledzi? przebieg pracy i jej rezultaty, poniewa? udzielamy pe?nego dost?pu do panelu Google Ads. Zapewniamy równie? Klientom profesjonalny konsulting oraz fachow? pomoc naszych specjalistów, którzy czuwaj? nad dzia?aniami i udzielaj? wszelkich niezb?dnych informacji.

Google przyznaje swoim Partnerom certyfikat w uznaniu za najwy?szy poziom jako?ci prowadzonych kampanii. Otrzymanie statusu Premier Google Partner zwi?zane by?o z osi?gni?ciem odpowiedniego poziomu wydatków oraz spe?nieniem wymagań w zakresie efektów osi?ganych przez realizowane kampanie. Jest to nagroda za zaanga?owanie w sta?y rozwój naszych specjalistów oraz jako?? ?wiadczonych przez nas us?ug. Otrzymane specjalizacje s? potwierdzeniem posiadanych przez nas kwalifikacji i wiedzy w zakresie prowadzenia okre?lonych rodzajów kampanii reklamowych.

Wojciech Szymański, Dyrektor dzia?u Marketingu Internetowego

Co zyskasz

  • Dotarcie do u?ytkowników wst?pnie zainteresowanych ofert?, którzy w du?ym stopniu sk?onni s? do zakupu.
  • Znaczn? popraw? ilo?ci i warto?ci zrealizowanych zamówień, czyli zwi?kszenie przychodów firmy.
  • Odzyskanie niedosz?ych klientów, którzy z ró?nych przyczyn porzucili koszyk zakupowy lub po prostu nie dokończyli rozpocz?tych zakupów.
  • Promocj? wizerunku marki w internecie, poprzez kreowanie jej na firm? znaj?c? potrzeby swoich klientów.
  • Pomiar efektywno?ci reklam i kontrol? bud?etu, mo?liwe dzi?ki ?ledzeniu kampanii reklamowej na bie??co.
  • Pe?n? kontrol? nad ka?dym wdra?anym rozwi?zaniem przy u?yciu konta reklamowego oraz regularny kontakt ze specjalist? kieruj?cym projektem.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 乐业县| 富裕县| 宁津县| 沁源县| 绥宁县| 长治市| 永嘉县| 江北区| 无为县| 九台市| 东辽县| 双鸭山市| 三门县| 陆河县| 阳高县| 翁牛特旗| 黎城县| 大邑县| 公主岭市| 青州市| 大竹县| 洪江市| 房产| 海原县| 石泉县| 丹阳市| 辽阳县| 云南省| 乌拉特后旗| 怀安县| 哈尔滨市| 玛曲县| 宝坻区| 沈阳市| 会同县| 清苑县| 贵州省| 湖南省| 衡水市| 调兵山市| 富锦市|