Grywalizacja i motywacja pracowników

"Wszyscy lubimy gra?, a tym bardziej wygrywa?."

Grywalizacja jest we wspó?czesnym ?wiecie jednym z najskuteczniejszych narz?dzi, które s?u?? do budowania zaanga?owania oraz motywowania pracowników, klientów czy partnerów biznesowych.

Krystian Baran
Krystian Baran
Kierownik Projektów
Darmowa konsultacja

Oferowana przez nas platforma jest systemem wspieraj?cym obs?ug? grywalizacji w biznesie (business gamification). Zapewnia ona elastyczne i ca?o?ciowe dopasowanie wszystkich komponentów, w zale?no?ci od potrzeb firmy, co wp?ywa na wysok? skuteczno?? rozwi?zania. Platforma integruje si? poprzez API z dowolnym systemem wewn?trznym typu intranet, e-learning, Call Center, CRM czy systemami sprzeda?owymi.

System posiada unikalne mo?liwo?ci, w ramach których firmy mog? nagradza? szeroki wachlarz zachowań, z wyszczególnieniem zaanga?owania, podnoszenia skuteczno?ci szkoleń wewn?trznych, poprawy komunikacji, zwi?kszenia sprzeda?y, podniesienia jako?ci, bezpieczeństwa czy komfortu pracy.

Gry i konkursy

Zaanga?owanie pracowników wzrasta, je?li rywalizacja oparta jest na ciekawych grach, które gwarantuj? jednocze?nie dobr? zabaw?. Nasze do?wiadczenie w tworzeniu gotowych gier i konkursów, pozwala na stworzenie propozycji dostosowanych do tematu czy kontekstu biznesowego. Jasno okre?lone zasady, dostosowanie do grupy docelowej czy okre?lenie czasu trwania konkursu daj? gwarancj? dopracowania w najmniejszych szczegó?ach.

Misje

Krótkie i stosunkowo proste zadania o zró?nicowanym charakterze (jako?ciowe, ilo?ciowe, biznesowe czy operacyjne). Misja mo?e by? obowi?zkowa lub wymaga? akceptacji przez pracownika. Zadaniem ka?dego uczestnika rywalizacji jest realizacja powierzonych zadań. Z poziomu administratora definiowane s?:

  • Rodzaj misji: biznesowe, operacyjne, szkoleniowe, biznesowe, jako?ciowe czy ilo?ciowe
  • Grupa docelowa
  • Czas trwania misji
  • Rodzaj nagrody: rzeczowa, punkty podstawowe lub statusowe

Rywalizacja

Na podstawie realizacji bie??cych zadań i misji uczestnikom przyznawane s? punkty zgodnie z ustalonym wcze?niej systemem punktacji. Nast?pnie mog? by? wymienione na nagrody rzeczowe lub na zasilenie kart podarunkowych. Sposób naliczania punktów jest konfigurowany wg. ustaleń z ka?dym Klientem. Punkty mog? zosta? udost?pnione u?ytkownikowi automatycznie (po realizacji zdania) lub zosta? zamro?one i czeka? np. na zaakceptowanie przez prze?o?onego.

Badge

Odznaki (badge), które przyznawane s? za realizacj? zadań czy osi?gni?cie misji, mog? by? przedstawione w dowolnej formie: gwiazdki, puchary, energia itp. Definiowanie w?a?ciwego badge mo?na przypisa? do parametru jego przyznawania (np. realizacja misji, zadań czy planów). System udost?pnia grafiki dla wybranych odznak, które za dop?at? mog? zosta? spersonalizowane wed?ug wytycznych od Klienta.

Ranking, poziomy i tabela liderów

Rankingi i tabele liderów s? szczególnie wa?ne dla uczestników, podczas trwania rywalizacji. Dla ka?dej kategorii w dowolnym czasie mo?na zdefiniowa? dowoln? liczb? rankingów np. „Mistrz sprzeda?y”. System pozwala na prezentacj? liderów oraz miejsce ka?dego uczestnika, z uwzgl?dnieniem osi?gni?? czy rezultatów poszczególnych uczestników.

Katalog nagród

Kluczowy element rywalizacji to skuteczny system nagradzania. Zbudowany przez nas katalog nagród stanowi najwi?ksz? na rynku ofert? online, z 30 ró?nych kategorii. Klient ma pe?n? swobod? w kwestii wyboru nagród oraz ich warto?ci w programie. W systemie znajduj? si? tak?e kupony rabatowe, które mog? by? udost?pnione u?ytkownikom. Istnieje tak?e mo?liwo?? wygenerowania w pe?ni dedykowanych kuponów, które mog? by? przypisane ró?nym aspektom firmowym typu dzień wolny od pracy, lunch w sto?ówce itp.

Raporty

Modu? raportowy pozwala na bie??ce ?ledzenie post?pów uczestników programu. Wy?wietla wszystkie informacje zwi?zane z realizacj? zadań oraz osi?gni?ciami w ich ramach:

  • Aktywno?? w ramach poszczególnych zadań, misjach lub grach
  • Liczba zgromadzonych punktów lub odznak (badgów)
  • Miejsce rankingowe
  • Wyniki sprzeda?owe

Komunikaty i powiadomienia

Zaprojektowane przez nas elastyczne narz?dzia umo?liwiaj? wykorzystanie ró?nych form komunikacji z uczestnikami. W zale?no?ci od potrzeb i preferencji mog? by? wykorzystywane sms, e-mail czy prezentacje multimedialne oraz szkolenia z testami on-line. Mo?liwe jest okre?lenie czy spersonalizowany komunikat ma trafi? jedynie do wybranych uczestników czy do wszystkich. Uzupe?nieniem rozbudowanego kana?u komunikacyjnego jest dedykowany Call Center, s?u??cy do obs?ugi uczestników programu.

 

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 蒲城县| 内乡县| 天津市| 长丰县| 汉沽区| 上林县| 湖口县| 深州市| 措勤县| 尤溪县| 大埔区| 梁山县| 久治县| 抚远县| 大理市| 达拉特旗| 松滋市| 太白县| 河北区| 靖远县| 余干县| 当涂县| 通榆县| 舟山市| 合肥市| 垣曲县| 航空| 贡觉县| 阳山县| 安义县| 霸州市| 会泽县| 确山县| 嘉定区| 海丰县| 沽源县| 乐都县| 海安县| 东阿县| 浦江县| 通化县|