Kampanie e-marketingowe

"Opracuj strategi? promocji i dobierz odpowiednie narz?dzia reklamy."

Nie ma mo?liwo?ci okre?lenia skuteczno?ci kampanii e-marketingowej przed jej realizacj?, ale mo?na – bazuj?c na wiedzy i do?wiadczeniu – ju? na tym etapie zwi?kszy? prawdopodobieństwo jej sukcesu. Pomagamy naszym Klientom ustrzec si? przed ewentualnymi b??dami wykorzystuj?c wszelkie dost?pne ?rodki e-marketingu.

Wojciech Szymański
Wojciech Szymański
Dyrektor dzia?u Marketingu Internetowego
Darmowa konsultacja

Kampanie e-marketingowe odgrywaj? znacz?c? rol? w sukcesie ka?dego internetowego przedsi?wzi?cia. Marki zazwyczaj w ramach swoich dzia?ań skoncentrowane s? na budowaniu widoczno?ci w sieci. To jednak za ma?o. Rozpoznawalno?? nie zapewnia pe?nego sukcesu - owszem przyczynia si? do realizacji celów firmy, jednak nie w stopniu maksymalnym. Przede wszystkim nie sk?ania konsumentów do g??bszego zainteresowania ?wiatem marki.

Nawet najlepszy na rynku produkt czy us?uga bez kampanii promuj?cej nie uzyska efektu sprzeda?owego i wizerunkowego w stopniu oddaj?cym wypracowany dotychczas potencja?. Dlatego najlepszym rozwi?zaniem jest przeprowadzenie kompleksowej kampanii e-marketingowej, która w pe?ni uka?e mo?liwo?ci marki. Klienci powierzaj?cy nam dzia?ania promocje swojej firmy, zyskuj? pewno??, ?e zostan? wykorzystane wszystkie dost?pne na rynku narz?dzia i instrumenty komunikacji e-marketingowej.

Jak to robimy?

Prac? nad kampani? rozpoczynamy od zaprojektowania poszczególnych jej etapów. To strategia jest puntem wyj?ciowym kampanii marketingowej w internecie. Dzia?ania e-marketingowe prowadzimy w oparciu o narz?dzia technologiczne, mechanizmy komunikacji oraz wspomagaj?ce koncepcje marketingowe. Jeste?my skoncentrowani na wyniku, ale doskonale zdajemy sobie spraw? z tego, ?e kampania e-marketingowa jest procesem. Dlatego nad ka?dym jego etapem czuwa zespó? specjalistów, gotowy na bie??co reagowa? i udoskonala? przyj?t? koncepcj?. Do elementów strategii kampanii e-marketingowej w naszym wydaniu nale?? m.in.:

 • ca?o?ciowa analiza dzia?alno?ci konkurencyjnych firm,
 • opis wykorzystywanych narz?dzi promocyjnych,
 • harmonogram przebiegu dzia?ań,
 • charakterystyka grup docelowych przekazu marketingowego,
 • okre?lenie potrzeb klientów marki miejsc, w których dochodzi do kontaktu z mark?,
 • plan dzia?ań na wszystkich kana?ach komunikacji marki.

Przeprowadzili?my ju? setki kampanii e-marketingowych, osi?gaj?c wszystkie przyj?te w ramach strategii cele. Dlatego mamy pe?n? ?wiadomo?? tego, ?e wybór niew?a?ciwych narz?dzi prowadzi do niepotrzebnych kosztów oraz niekorzystnie wp?ywa na efektywno?? ca?ej akcji promocyjnej. Chronimy naszych Klientów przed wyborem narz?dzi mog?cych generowa? straty, ale i nieumiej?tnym wykorzystaniem odpowiednich. St?d te? narz?dzia dopasowujemy bior?c pod uwag? zak?adany cel kampanii (to on nadaje kierunek naszym dzia?aniom) oraz rodzaj promowego produktu lub us?ugi, grup? docelow? i bud?etu przeznaczony na realizacj? przedsi?wzi?cia.

Niezb?dna w prowadzeniu skutecznych dzia?ań e-marketingowych jest zoptymalizowana strona internetowa. Poprawa funkcjonalno?ci witryny równie? wchodzi w zakres us?ugi, dlatego nasi Klienci nie musz? samodzielnie dba? ten aspekt projektu.

Najwa?niejsze korzy?ci

Prowadzenie kampanii e-marketingowych pomaga firmie podejmowa? trafne decyzje biznesowe. Pozyskiwane podczas planowania strategii informacje s? cennym ?ród?em wiedzy zarówno o samej marce, jak i jej klientach czy konkurencji. Wdra?ane przez nas dzia?ania pozwalaj? na budowanie spójnego przekazu marketingowego i znacz?co wp?ywaj? na postrzeganie marki przez jej odbiorców, wychodz?c poza internetow? przestrzeń. Ju? na samym pocz?tku, komunikacji z klientami nadany zostanie w?a?ciwy kierunek, co w konsekwencji prze?o?y si? na pe?n? realizacj? celów wizerunkowych, informacyjnych i sprzeda?owych. Nasze us?ugi kierujemy do firm, które funkcjonuj? na rynku wiele lat, od?wie?aj?c ich wizerunek i buduj?c zupe?nie nowy przekaz marketingowy. Marki, które wprowadzaj? na rynek nowe produkty oraz te dopiero stawiaj?ce pierwsze kroki w biznesie - równie? mog? liczy? na fachowe wsparcie naszego zespo?u.

O tym, jak skuteczna b?dzie kampania, decyduje przede wszystkim do?wiadczenie osób tworz?cych koncepcj? oraz realizuj?cych projekt. Nasza firma od wielu lat prowadzi wielop?aszczyznowe dzia?ania e-marketingowe. Nabyta praktyka pozwala nam skutecznie prowadzi? najbardziej zaawansowane przedsi?wzi?cia.

 

Co oferujemy

 • Zapewniamy opracowanie strategii wykorzystuj?cej optymalne narz?dzia marketingu internetowego na rzecz uzyskania przewagi nad konkurencj?.
 • Dzia?ania e-marketingowe prowadzimy uwzgl?dniaj?c ca?o?ciow? perspektyw? – od zaplanowania strategii poprzez stworzenie kreacji wizualnej i wdro?enie narz?dzi, po analiz? i konsulting.
 • Przeznaczone na kampani? e-marketingow? ?rodki bud?etowe wykorzystujemy efektywnie, w zupe?no?ci eliminuj?c posuni?cia niekorzystne finansowo.
 • Zbudowanie rozpoznawalno?ci marki - opracowujemy nazwy i pomagamy we wprowadzeniu na rynek nowych produktów lub nowo powstaj?cych serwisów.
 • Przez ca?y okres kampanii ?ledzimy posuni?cia konkurencji i analizujemy nasze dzia?ania wzgl?dem ?rodowiska dzia?alno?ci naszego Klienta.
 • Koncentrujemy si? na maksymalnym wyczerpaniu mo?liwo?ci zasobów koncepcyjnych i technologicznych.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 庄河市| 延边| 全椒县| 卓资县| 德令哈市| 泽库县| 德化县| 综艺| 宁化县| 富民县| 北川| 湖州市| 鹤庆县| 中宁县| 商都县| 皮山县| 昂仁县| 岗巴县| 莱芜市| 封丘县| 巨野县| 诸暨市| 曲水县| 建始县| 松桃| 元氏县| 清镇市| 永丰县| 大连市| 望城县| 云南省| 右玉县| 鲁山县| 弋阳县| 邹平县| 贵德县| 武定县| 乌恰县| 长寿区| 郸城县| 家居|