Performance marketing

"Synergia dzia?ań na najwy?szym poziomie celuj?ca w uzyskanie po??danego efektu."

Budowanie wizerunku marki, interesuj?ca oferta produktowa lub us?ugowa, satysfakcja klienta, pozyskanie konsumentów konkurencji – oto najwa?niejsze cele, jakie chcemy zrealizowa? dla naszych Klientów poprzez generowanie sprzeda?y w ramach performance marketingu.

Pawe? Korniak
Pawe? Korniak
Specjalista ds. e-marketingu
Darmowa konsultacja

Performance marketing to nowoczesny model reklamy internetowej, okre?lany mianem efektywno?ciowego. W naszym wydaniu jest to synergia dzia?ań na najwy?szym poziomie – jeste?my skoncentrowani na wyniku.

Jak wiemy, misj? ka?dej strony jest zysk, którego realizacja mo?e przybiera? ró?ne formy od sk?adania zamówień po generowanie leadów czy rejestracji na wydarzeniu. W ramach us?ugi performance marketingu dla naszych Klientów prowadzimy zakrojone na szerok? skal? dzia?ania promocyjne w internecie. Wszystko po to, by zainteresowa? u?ytkownika serwisem i ofert? sprzeda?ow? oraz zach?ci? do podj?cia okre?lonej akcji: klikni?cia banneru, rejestracji na stronie, dokonania zakupu, subskrypcji newslettera, wype?nienia formularza kontaktowego czy ankiety.

Jak to robimy?

W performance marketingu realizowanym przez nasz? firm? zap?acisz jedynie za osi?gni?te efekty. Liczy si? wy??cznie mierzalny skutek naszych dzia?ań marketingowych. Stosujemy modele rozliczeń dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów, którymi s?:

 • CPL (Cost Per Lead) – p?atno?? nast?puje wówczas, kiedy u?ytkownik zarejestruje si? w serwisie, np. prenumeruj?c newsletter.
 • CPA (Cost Per Action) – op?acie podlega jedynie akcja wykonana przez u?ytkownika, któr? mo?e by? np. wys?anie zapytania.
 • CPC (Cost Per Click) – dotyczy zap?aty za pojedyncze klikni?cie w reklam?.
 • CPO (Cost Per Order) – naliczenie p?atno?ci nast?puje w momencie z?o?enia przez u?ytkownika zamówienia.
 • CPS (Cost Per Sale) – koszt dotyczy jedynie wygenerowanej sprzeda?y.
 • CPV (Cost Per View) – p?atno?? pobierana jest za wy?wietlenie filmu.
 • Kampanie hybrydowe – jest to po??czenie ró?nych modeli rozliczeniowych.

Warto mie? na uwadze, ?e to nie liczba u?ytkowników, którzy zobacz? reklam? jest wyznacznikiem skuteczno?ci kampanii performance marketingowej. Miar? prawdziwego sukcesu kampanii jest wzrost konwersji, który pokazuje, ilu u?ytkowników faktycznie zrealizowa?o po??dane przez nas czynno?ci.

Najwa?niejsze korzy?ci

 • Oszcz?dno?? - p?acisz jedynie za efekty naszej pracy.
 • Precyzja dzia?ań - szczegó?owo okre?lone cele pozwalaj? osi?gn?? realne efekty prowadzonych kampanii.
 • Efektywno?? - odpowiedzialno?? za osi?gni?te wyniki jest po naszej stronie.
 • Kompleksowo?? dzia?ań - ??czymy wypróbowane strategie marketingu internetowego, gwarantuj?ce skuteczno?? kampanii reklamowych.
 • Kontrola - dzi?ki specjalistycznym narz?dziom statystycznym nasi Klienci maj? pe?ny wgl?d w przebieg kampanii.
 • Pe?na optymalizacja - na bie??co dostosowujemy kampani? do aktualnych potrzeb marki.
 • Niskie ryzyko - jeste?my specjalistami z wieloletnim do?wiadczeniem, dlatego Klienci powierzaj?cy nam prace mog? by? pewni ich efektu.

 

Co oferujemy?

 • Kampanie reklamowe w ramach Google Ads (m.in.: Gmail Sponsored Promotions, linki sponsorowane, reklam? graficzn? w sieci Google Display Network, kampanie produktowe w Zakupach Google) - kompleksowo prowadzimy dzia?ania w sieci reklamowej Google, dostosowuj?c format reklamy do oferty.
 • Kampanie w Social Media (Facebook, Twitter, GoldenLine, LinkedIn, Twitter i wiele innych) - przekaz, który tworzymy dopasowujemy do kana?u komunikacji marki.
 • Remarketing oraz remarketing dynamiczny - reklama zostanie wy?wietlona w Google u?ytkownikowi, który ju? odwiedzi? dan? witryn?. Mo?e to by? równie? zaprezentowanie tych samych produktów, które przegl?da? podczas przegl?dania strony.
 • Kampanie Engagement Ads (Catbox) - interaktywny rodzaj reklamy buduj?cej zaanga?owanie odbiorców.
 • Kampanie kontekstowe AdKontekst, Business Click, Pixa, Onet - form? prezentowania oferty u?ytkownikom przy wykorzystaniu innych serwisów.
 • Kampanie RTB (Real-Time Bidding) - zakup powierzchni reklamowych w czasie rzeczywistym w formie aukcji.
 • Skuteczny e-mail marketing - dzia?ania marketingowe obejmuj?ce tworzenie bazy adresów, tworzenie i wysy?anie newsletterów i prowadzenie dzia?ań remarketingowych.
 • Tworzenie i optymalizacj? maksymalnie konwertuj?cych Landing Pages - stron? docelow? przygotujemy, podkre?laj?c korzy?ci i sk?aniaj?c u?ytkownika do podj?cia dzia?ania.
 • Testy A/B oraz analiz? zachowań u?ytkowników - badamy potrzeby osób korzystaj?cych ze strony internetowej oraz ich motywacje do wykonywania okre?lonych dzia?ań, tak by projektowa? w pe?ni skuteczne rozwi?zania.
 • Precyzyjny pomiar efektywno?ci dzia?ań - mierzymy i analizujemy ka?d? z prac wykonywanych na rzecz Klienta.
 • Kilkadziesi?t narz?dzi skutecznie zwi?kszaj?cych sprzeda? na stronie - korzystamy z najlepszych na rynku narz?dzi, dopasowuj?c je do celu marketingowego, który wytyczamy wraz z Klientem.

Co mo?emy dla Ciebie zrobi??

×

Klienci o nas

环亚彩票 昭苏县| 金昌市| 巴彦淖尔市| 上虞市| 乡宁县| 高邑县| 自贡市| 通化市| 沙坪坝区| 伊金霍洛旗| 乌鲁木齐市| 辰溪县| 双柏县| 高邑县| 临城县| 巴里| 福贡县| 曲松县| 西充县| 昌宁县| 察隅县| 江门市| 纳雍县| 阳西县| 广饶县| 萍乡市| 高邑县| 常宁市| 高邮市| 武清区| 余庆县| 岳普湖县| 南丹县| 朔州市| 增城市| 福泉市| 青河县| 清涧县| 电白县| 淳安县| 皮山县|